Националната агенция по приходите обяви на търг 19 броя пушки 12-и калибър, предаде „Конкурент“.

Оръжията се намират в областната дирекция на МВР-Видин на ул. „Цар Симеон Велики“ №87. Те представляват дългоцевни огнестрелни оръжия, калибър – 12 за служебно ползване и охрана.

Моделите са „АРМСКОР“, „МАВЕРИК“, „МАГТЕХ“, „МОСБЕРГ“ и „ФАБАРМ“.

Продажната цена на групата оръжия е 2 137.50 лв.

Огледът на вещите фигуриращи ще се извършва от 27.10.2021 г.  до 29.10.2021 г. включително  от 10.00 часа до 16.00 часа на адреса по местонахождение на вещите  -  ОД на МВР – Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 87. 

В посочените дни и часове лицата трябва предоставят разрешително за придобиване на съответния вид огнестрелно оръжие.               

Предложенията за участие в търга се подават на адрес гр. Видин ул. «Шести Септември» № 12,  всеки присъствен ден от 27.10.2021 г. до 01.11.2021 г. включително от  9.00 часа до 17.30 часа.

Участниците могат да са  само  юридически лица с валиден лиценз по ЗЧОД и съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, 2 и 3 от ЗОБВВПИ  и  чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ трябва да имат валидно издадено разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по местонахождение на обекта на съхранение.


Копие от документите, удоставеряващи наличие на определените обстоятелства,  следва да бъдат предоставени към офертата.

 

Депозитът за участие в търга, в размер на 20 на сто от обявената начална продажна цена, се внася по банков път и следва да е постъпил до 01.11.2021 г. по банкова сметка с IBAN: BG 56 IORT 8043 3300 2500 01,  BIC: IORTBGSF при ИНВЕСТБАНК  АД клон Велико Търново.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД на НАП   Велико Търново, офис – Видин, и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nra.bg 

Търгът ще се проведе на 4 ноември от 10.30 часа.