Да отпадне възможността с решение на собствениците в сграда – етажна собственост, да бъде фиксиран процент топлинна енергия, отдаден от сградна инсталация, пише pariteni.bg 

Това предлагат от Комисията за защита на конкуренцията, която е приела Секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, пренос, доставка и дялово разпределение на топлинна енергия в Република България.

В анализа е направен преглед на относимата нормативна уредба, установена е структурата на пазарите, основните участници на всеки от тях, бариерите за навлизане на нови участници, посочени са особеностите в начина на функциониране на всеки един от вертикално свързаните пазари на топлинна енергия.

Комисията счита, че конкуренция между производители на топлинна енергия за целите на централното топлоснабдяване не съществува, тъй като тази дейност се извършва основно от топлопреносни предприятия, които имат лицензия за производство на топлинна енергия в рамките на своята обособена територия

Различните дружества за дялово разпределение оперират с различни марки уреди, като комбинацията от различни марки индивидуални разпределители, топломери и водомери води до необходимост от преокомплектоване на инсталациите на клиентите в съответствие с марките уреди, които топлинният счетоводител може да отчита.

Така може да се стигне до ситуация, в която, за да сменят обслужващото ги дружество за дялово разпределение, клиентите трябва да подменят наличните при тях уреди за дялово разпределение за отопление.

Липсата на подробна информация в унифициран регистър относно марките уреди, с които могат да оперират дружествата за дялово разпределение, създава затруднения за информирания избор на клиентите.

Като проблем може да бъде разглеждано и обстоятелството, че регулираната от КЕВР пределна цена се определя за дълъг период, в който могат да настъпят сериозни изменения в ценообразуващите елементи. 

Такава промяна се наблюдава в рамките на анализирания период, като на 05.08.2019 г. e отчетен спад в цената на едро на природния газ. Предвид процедурата обаче актуализирането на цените на топлинната енергия се отразява на по-късен етап, което може да създаде несигурност в сектора както за топлофикационните дружества, така и за техните клиенти.

„Що се касае за случаите, когато клиентите заплащат на равни месечни вноски или въз основа на прогнозна консумация, то промяната в цената на топлинната енергия за съответния отоплителен сезон преди неговия край би създала особени затруднения, особено в случай че не е извършено изравняване към момента на промяна в цената“, посочват от КЗК.

Също така, заплащането на месечните сметки за потребена топлинна енергия за голяма част от потребителите се извършва по прогнозна консумация, което от една страна създава предпоставки за недоверие към топлофикационното дружество, а от друга се получават ситуации, в които клиентът се принуждава да кредитира дружеството или обратното. 

Преминаването към сметки въз основа на реалната месечна консумация за всички клиенти, по мнение на анкетираните дружества, би оказало значителен положителен ефект върху тяхната дейност, е един от изводите в доклада.

Събраната в хода на проучването информация показа, че загубите на топлофикационните дружества по преносната мрежа са средно около [20-30]%, като има дружества, при които този процент достига до около [40-50]%, което е почти половината от произведената топлинна енергия.

Данните за планираните и извършени инвестиции от топлофикационните дружества в страната показват, че същите не изпълняват на [90-100]% планираните ремонти, дори има периоди, когато почти не са извършвали такива, и съответно не поддържат в достатъчна степен преносната си мрежа.

След анализ на отговорите на анкетираните лица, комисията счита, че са налице съществени бариери от икономическо естество за навлизане на нови участници при производството на топлинна енергия за целите на централното топлоснабдяване. 

Така например в отговора си до КЗК „Топлофикация Русе” АД и „Топлофикация София” ЕАД сочат, че участието на този пазар е свързано с големи инвестиции, чиято възвращаемост във времето е трудно определима поради факта, че КЕВР би могла да променя едностранно нормативно установената възвръщаемост на инвестицията, което създава усещане за несигурност у потенциалните инвеститори.

Видно от събраните доказателства, за изграждане и поддръжка на нови производствени мощности са необходими инвестиции в значителен размер, които биха се отразили върху цената на топлинна енергия за крайни клиенти и тя би станала неатрактивна за крайните потребители.

От гореизложеното може да се направи извод, че събираемостта на вземанията на клиентите на топлофикационните дружества за доставена топлинна енергия през анализирания период е над [80-90]%, дори при шест от дружествата е над [90-100]%. Изключение прави „Топлофикация - Враца ” ЕАД, където е в границите [90-100]%.

Събираемостта е относително стабилна през изследвания период, като при някои дружества се наблюдава понижение - „Топлофикация - Враца ” ЕАД, „Топлофикация - Габрово“ ЕАД, а при други – повишение – „Топлофикация Разград“ АД, „Топлофикация-ВТ” АД, „Топлофикация-Сливен” ЕАД, „Топлофикация Русе“ АД,, „Топлофикация София“ ЕАД, „Топлофикация Плевен“ ЕАД.

Увеличаването на събираемостта на дружествата до известна степен се дължи на намаляване броя на клиентите и обратно – намаляването на събираемостта е в пряка зависимост от увеличаване броя на клиентите.

Анализът установи някои проблеми от конкурентноправен характер.
 
По отношение на пазара на производство на топлинна енергия КЗК констатира, че основна причина за липсата на конкуренция са икономическите бариери, включващи висок размер на началните инвестиции и дълъг период на тяхната възвръщаемост.
 
Във връзка с преноса на топлинна енергия КЗК е идентифицирала в практиката си конкурентноправни проблеми във връзка с присъединяването на клиенти на топлинна енергия за битови нужди към топлопреносната мрежа, чрез едностранно налагане от страна на  топлофикационните дружества на нелоялни търговски условия на клиентите и  поемането на допълнителни задължения.
 
По отношение на пазара на доставка на топлинна енергия Комисията е установила, че предлаганите от топлопреносните предприятия отстъпки и маркетингови стратегии биха могли да представляват конкурентноправен проблем.

Така например фиксирането на пределни цени за отопляема площ или обем, или за подгрев на 1 м3 гореща вода, може да окаже негативно влияне на свързания пазар на дялово разпределение.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук