Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд излязоха с позиция по повод предложените промени в устойствения закон на съдебната власт (ЗСВ) и наказателно-процесуалния кодекс (НПК), засягащи съществуването на специализираните наказателни съдилища, разглежданите от нас наказателни производства и статута ни на български магистрати.

"Внесените и гласувани скоростно, на първо четене в правна комисия предложения, съставляващи обединен проект за закриване на специализираните съдилища, намираме за израз на недопустим подход за преуреждане на важни за съдебната система правораздавателни отношения, от каквото няма реална необходимост.

Внасянето на подобни проекти и придвижването им за разглеждане от парламента, без обществен дебат, без сериозни анализи и правдиви данни, без предоставяне на възможност за становища от заинтересовани страни, в т.ч. на магистратите и служителите, които пряко се засягат от промените, без становище на правосъдното ведомство и на Пленума на ВСС, който орган е специално оправомощен да изразява позиции по законопроекти, отнасящи се до съдебната власт, са явна демонстрация на желание за бързо и безпринципно „справяне” със специализираното правосъдие, по време на политическа нестабилност в Държавата, в пълен противовес на всички твърдения за укрепване на независимостта на съдебната система и спазване на принципа за разделението на властите", посочват магистратите. 

"Мотивите на двата законопроекта, че специализираните институции не са оправдали заложените със създаването им очаквания и че през периода на тяхното функциониране, публичното възприятие за тях било негативно, намираме за тенденциозни и показващи неразбиране на смисъла и значението на правораздавателната дейност.

Дълбоко сме възмутени от изопачаването на естеството на специализираното правосъдие и манипулативното отричане на дългогодишните усилия на всички заети в него магистрати и служители, за изпълнение на поставените му от законодателя задачи.
Възмутени сме и от продължаващото лансиране от определени политически кръгове на идеята за унифициране на специализираните съдилища с „извънреден трибунал”, в противоречие с недвусмисленото и последователно произнасяне на Конституционния съд на Република България, както за тяхното съответствие с Конституцията, така и за нормативно уредената им компетентност (Решение на КС № 10 от 2011 г.  по к.д. № 6/2011 г. и Решение на КС № 6 от 27.03.2018 г. по к.д. № 10/2017 г.).
Държим да припомним, че специализираното наказателно правосъдие прилага общоустановените законови правила, които прилагат и общите съдилища, както и че условията и реда за назначаване на съдиите в него са същите, които важат за магистратите в цялата съдебна система", добавят те.  

"Държим да припомним, че в редица доклади на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка, се оценява изцяло положително дейността на специализираните институции по делата за организирана престъпност, че заради постигнатите резултати мониторингът на България по шести показател „организирана престъпност”, е временно прекратен, а във връзка с четвърти показател „корупция по високите етажи на властта“ (която ни бе възложена със законовите изменения от 2017 г.), реформите се насърчават и се поставя изискване в бъдеще това да се превърне в основен акцент, за постигане на трайни резултати.

Специализираните наказателни съдилища, освен медийно известните дела срещу състоятелни подсъдими, разглеждат на практика много други, попадащи в обхвата на обвиненията за най-тежката престъпност в страната, като организиран наркотрафик, трафик на хора, квалифицирани форми на изнудвания и рекети, организирани измами – т. нар. имотни, телефонни, документни, данъчни, организирано лихварство, организирани посегателства срещу собствеността и срещу личността, тероризъм и пр., често  с международен елемент, както и с множество пострадали лица. Наша подсъдност са и организираните корупционни практики в държавния апарат и т. нар. „корупция по високите етажи на властта”.

По време на целия, наситен с протести период в страната и при предизборния процес, пред обществеността целенасочено бяха тиражирани неверни постановки за провеждано от тези съдилища политизирано и необективно правосъдие, за умишлено насаждане на негативни нагласи. 

За изминалите 10 години от съществуването на специализираните съдилища, няма нито един отменен наш съдебен акт от Върховния касационен съд, заради нарушаване на принципите за обективност и безпристрастност, както и няма нито един наш съдебен акт, чийто аргументи да са други, освен чисто юридически.

Ето защо, категорично не приемаме безпочвените твърдения, изразени от някои нови депутати, при обсъждането на горните законопроекти, за липса на безпристрастност. Ако разбирането за безпристрастност се изразява в неотменно очакване на дължимо безрезервно снизходително третиране, оставяме на българските граждани да преценят, как това разбиране се вмества в естеството на дела, като разглежданите от нас и в задълженията на съдията да се произнася по вътрешно убеждение, основано само на доказателствата и закона.

Винаги сме били в публичното пространство и сме осигурявали пълна прозрачност на нашата дейност. Винаги сме били обект на особен интерес от български и чуждестранни медии, международни партньори и независими наблюдатели – от избора на съдебен състав по делата, до крайния съдебен акт.

Проявявали сме изискуемата за всеки магистрат търпимост към критични коментари, естествено придружаващи правораздавателната дейност, независимо от чисто спекулативния характер на някои от тях.

Предприетите действия за законодателни изменения обаче, в случая считаме не само за недопустим опит за подчиняване на правосъдието, но и за недопустимо отстъпление от ангажиментите на България пред Европейския съюз.

Работили сме винаги и единствено в полза на обществения интерес, а с двата законопроекта, намираме, че той е застрашен.
Нека обществеността бъде информирана, че законопроектът за промени в НПК в този му вариант не предлага никакво адекватно разпределение на нашата подсъдност на останалите съдилища в страната.

Нека бъде информирана, че противно на твърденията на вносителите, не предлага никакъв адекватен механизъм за довършване на всички започнали дела в специализираните съдилища и на практика ще доведе до пълно блокиране на производствата, както поради неуреждане на статута на съдебните заседатели в Специализирания наказателен съд, чийто мандат трябва да бъде прекратен, ако съдът се закрие, така и поради липсата на конституционно синхронизирана процедура по преназначаване на магистратите, които трябва да ги довършат, с оглед спазване принципа за неизменност на състава на съда и ненакърняване правата на съдиите, установени в Конституцията и ЗСВ.

Значителна част от тези започнали дела ще се наложи да бъдат разглеждани и отначало, а като се има предвид, че производството по някои от тях, само на една инстанция е отнело години, заради многото подсъдими, огромният брой свидетели и вещи лица, както и колосалните им обеми, ще бъде нарушено изискването за провеждане на наказателния процес в разумен срок, за неспазването на което, България не веднъж е била критикувана, а и осъждана в ЕСПЧ.

Нека обществеността бъде наясно, че нормативно уредена последица от блокирането на делата не само в съдебна, но и в досъдебна фаза, ще бъде облекчаването или отпадането на мерките за процесуална принуда на обвиняемите или подсъдимите по тях, защото те не носят вина за такова забавяне. 

Нека обществеността бъде наясно, че ще атакуваме с всички легални средства, предвиденото от вносителите, чрез преходните и заключителни разпоредби на проекта за изменение на ЗСВ, „селектиране” на магистратите от специализираните съдилища по извънредни и тотално дискриминационни методи, представляващи способ за понижаване в длъжност и освобождаване от длъжност, както и за намеса във вътрешното им убеждение, за което сезираме и Европейската комисия.

Нека обществеността бъде наясно, че същите законопроекти отново създават почва за трайно внедряване на организираната престъпност в местните социуми, с което намаляват значително ефективността на нейното разследване и наказателно преследване", посочват в заключение съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд