Напълно неоснователни и неверни са твърденията, представени от народния представител Елеонора Николова тази сутрин по БНР по отношение на проекта за здравен портал и електронни здравни записи, съобщиха от Министерството на държавната администрация и административната реформа.
Проектът не е само на МДААР, а е съвместен проект на МДААР и Министерството на здравеопазването в партньорство с НЗОК. Меморандумът за сътрудничество по проекта е подписан от министрите на държавната администрация, на здравеопазването и от председателя на НЗОК. Г-жа Николова говореше за проблем със здравната каса по от-ношение на предоставянето на лични данни на лекарите. Припомняме, че този казус беше решен много отдавна, още през есента на 2008 г., след корнсултации между двете мминистерства, НЗОК и Комисията за защита на личните данни.
 Г-жа Николова говореше за „източване на пари”. Това твърдение е странно, при усло-вие че беше проведена публична и прозрачна процедура за избор на изпълнител. Обще-ствената поръчка беше през 2007 г. и всички етапи от нейното провеждане бяха открити за медии. Оценяването и класирането на кандидатите също беше публично и няма нито едно обжалване по тази процедура. За изпълнител на проекта беше избран консорциум „Информационни технологии в здравеопазването” с новни партньори в консорциума InterComponentWare (ICW) от Германия и „Контракс” АД.
Г-жа Николова твърдеше, че проектът струва няколко милиона лева, което е също не-вярно. Стойността на договора е 1.2 млн. лева без ДДС. Това включва два основни ком-понента.
Първият е създаване на електронни лични амбулаторни картони за 40 000 държавни служители. еЛАК е здравната памет на пациента – електронен аналог на личния амбулаторен картон с изключителна добавена стойност. Базиран е на интернет и представлява пълен набор от наличните здравни данни на един пациент – прег-леди, заболявания, предписани медикаменти, измервания, имунизации и др. За разлика от хартиената версия, в него могат да се съхраняват документи и образна диагностика. Достъпен е онлайн и по този начин е на разположение на своя при-тежател по всяко време и от всяко място. С него могат да се насрочват прегледи и консултации онлайн, възможни са и дистанционни консултации дори в чужби-на. В еЛАК има също спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хро-нични заболявания, наследствени болести, използвани лекарствени средства и информация за лица за връзка в спешни случаи.
Вторият е изработка и интегриране на здравен портал. Националният здравен портал е достъпен за всички български граждани, а НЕ само за 40 000 служители. Той обединява сектора здравеопазване чрез интернет и предоставя възможност за гражданите и медицинските специалисти ефективно да обменят информация без оглед на географско положение. В него могат да се правят справки за различни медицински услуги и регистри, видове лечебни дейности, a също и пълен набор от нормативни и други документи, използвани в лекарската практика, уточняват още от ведомството. /БЛИЦ