Бирата е най-често употребяваната алкохолна напитка сред младежите, като делът на употребяващите я се е увеличил с 8 процентни пункта за последните три години (от 66% през 2010 г. на 74% сега). Това сочат резултатите от Национално представително проучване "Българската младеж 2013", направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ).
Над половината от младежите (57%) посочват, че пият вино като този дял се е запазил без промяна в сравнение с 2010 г.<br /> 56% от интервюираните употребяват концентрати (ракия, водка, уиски и т.н.) като дял се е повишил незначително за последните три години (от 52% през 2010 г. на 56% сега).<br /> <br /> Регистрирана е пряка зависимост между употребата на алкохол и пола и възрастта на интервюираните. Мъжете, хората на възраст между 25 и 35 години, както и живеещите в София по-често от останалите консумират спиртни напитки.<br /> <br /> 13% от участвалите в изследването младежи не употребяват спиртни напитки. По-често от останалите пълни въздържатели са жени, младежи на възраст между 15 и 18 години и живеещи в селата.