Подмяна на 9% от колите на МВР с хибридни електрически автомобили е една от мерките, които служебният кабинет е добавил в Плана за възстановяване и устойчивост, пише Труд.

За целта са предвидени 96,2 млн. лв. От тях 80,2 млн. лв. ще бъдат за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост, а 16 млн. лв. са национално съфинансиране. Планирано е подмяната на автопарка на МВР да стане в периода 2021-2023 г.

В Плана специално е посочено, че трябва да бъдат сменени най-старите и вредни за околната среда автомобили на МВР. Действително много от полицейските коли са стари. Но е интересно как в Плана за възстановяване е представена необходимостта от покупка на нови хибридни коли.

В документа, който ще бъде предаден в Брюксел, е посочено че покупката на колите е част от проект за противодействие на корупцията и подпомагане на екологичния преход. А крайната цел е подобряване на бизнес средата чрез създаване на предпоставки за повишаване на обществената сигурност и противодействие на корупцията сред служителите на МВР.

В Плана за възстановяване и устойчивост е посочено, че за подобряване на бизнес средата трябва да вървим към предоставяне на електронни услуги от администрацията. За целта чиновниците ще трябва служебно да се обменят данни, които са налични в различните регистри в страната. Намерението за въвеждане на електронно управление не е ново. По осъществяването на тази цел администрацията работи от години.

Но в Плана сега е посочено, че ще бъдат изготвени промени в Закона за гражданската регистрация и други закони, така че всички факти, свързани с раждане, брак и смърт да бъдат проверявани от администрацията само по служебен път чрез Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние. Предвижда се да бъде забранено на чиновниците да изискват от гражданите данни или документи, свързани с раждане, брак и смърт. А това действително ще облекчи хората.

Чужденци иноватори с право за пребиваване
 
Разписват правила за работа от вкъщи
Предоставят стартъп визи


В Кодекса на труда ще бъдат разписани правила за работа от вкъщи.

Ще бъдат разписани правила за работата от вкъщи, става ясно от новия вариант на Плана за възстановяване. Дистанционната работа се прилага все по-често. А съществуващият Кодекс на труда не отговаря на съвременните взаимоотношенията между работодател и служител в условия на дистанционна работа, посочват авторите на документа. Затова в Кодекса на труда и в изискванията за трудовата медицина ще бъдат разписани правила за работа от вкъщи.

Една от мерките, заложени в Плана, цели привличането на чуждестранни предприемачи. Предвижда се да бъде написана наредба за издаване на Стартъп виза на чужденци. И сега Законът за чужденците в България дава възможност разрешение за продължително пребиваване да получат чужденци, които имат виза за дългосрочно пребиваване и получат от Министерството на икономиката удостоверение за високотехнологичен или иновативен проект, наречен "Стартъп виза". Тези чужденци трябва да са собственици на поне 50% от капитала на българска фирма. Но кой ще преценява дали идеята на чужденеца е иновативна и дали тя може да бъде реализирана на пазара от написаното в Плана не става ясно.
Използват информацията за справяне с пандемия
 
Дават 200 млн. лева, за да получаваме данни от Космоса

Ще печели и бизнесът

 
200 млн. лв. са предвидени, за да получаваме данни от сензори в Космоса, въздушното пространство и земната повърхност.

България ще получава данни от Космоса, които ще бъдат използвани за възстановяване след икономически кризи, пандемия и бедствия. Това става ясно от новия вариант на Плана за възстановяване, който е подготвен от служебното правителство. А за реализиране на този проект са предвидени 200 млн. лв.

От тях 166,7 млн. лв. са за сметка на Механизма за възстановяване и устойчивост, а 33,3 млн. лв. са национално съфинансиране, като е предвидено проектът да бъде изпълнен в периода 2021-2025 г.

В Плана е обяснено, че се предвижда “изграждане на Национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление за събиране, обработка и последващо предоставяне на първичната информация, получена от сензори, разположени в Космоса, въздушното пространство и на земната повърхност, включващ централизирани и децентрализирани по области на компетенции и отговорности структури (административни структури, научно-изследователски екипи, бизнес структури, неправителствени организации и др.), които ще обработват първичната информация, ще извършват последващ мониторинг, анализи и прогнози, ще са отговорни за предоставянето на обработената информация на заинтересованите страни (граждани, бизнес и администрация), и ще позволяват вземането на своевременни и адекватни управленски решения”.

“Центърът като хъб за аерокосмически данни ще даде възможност за свързване с други регионални центрове за данни, което ще подпомогне осигуряването на защита живота и здравето на населението, опазването на околната среда и възстановяване след икономически кризи, пандемия и бедствия в България и съседни държави”, посочват още авторите на документа.

Реализацията на проекта ще подпомогне администрацията при упражняване на нейните функции, пише още в Плана за възстановяване.