Възвръщането на доверието към институциите, което се крепи на прозрачност и морал, е необходимата първа стъпка за преодоляване на тежката ситуация, в която се намира страната ни. Това се посочва в приоритетите и задачите на служебното правителство на Република България, които правителството публикува днес в интернет сайта си. Най-голям дял от приоритетите съставляват икономическите мерки и мерките в областта на върховенството на закона, вътрешния ред, сигурността и отбраната. Посочени са редица приоритети в областите на социалната и здравната закрила, образованието, културата и спорта; европейския диалог и управлението на средствата от Европейския съюз; прозрачното управление и взаимодействие с гражданското общество. Вижте пълния текст:
<div style="text-align: center;"><u><span style="font-size: medium;"><strong>ПРИОРИТЕТИ И ЗАДАЧИ НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ</strong></span></u></div> <br /> Служебното правителство ще осъществи прехода към 43-о Народно събрание в един труден за нацията момент. Като първа стъпка за преодоляване на тежката ситуация е необходимо връщането на доверието в институциите, чиято легитимност се крепи на прозрачност и морал. Основни принципи в работата на служебното правителство ще бъдат утвърждаването на върховенството на закона и взаимодействието с гражданското общество. Само прозрачността и отчетността на институциите ще гарантират доверието на гражданите и икономическите субекти в държавата и плавния преход към редовно управление след провеждането на свободни и честни избори за 43-то Народно събрание.<br /> <br /> Служебното правителство ще даде импулс на неотложните за страната реформи. Ще задълбочи диалога с европейските ни партньори относно управлението на оперативните програми в страната в изтичащия и предстоящия програмен период. България ще работи активно за изпълнение на своите съюзнически ангажименти в НАТО.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>I. ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА 43-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ<br /> </strong></span> <br /> &bull; Активно взаимодействие между държавните институции в партньорство с гражданското общество за свободни и честни избори за осигуряване на прозрачност на административната и логистичната подготовка на изборите, като за целта ще работи изборен борд към Министерския съвет.<br /> <br /> &bull; Планиране и организиране на дейности за предотвратяване на престъпления, свързани с изборния процес.<br /> <br /> &bull; Организиране и провеждане на разяснителна кампания сред българските общности зад граница за условията и реда, по които гражданите могат да участват в изборите.<br /> <br /> &bull; Създаване на условия за гласуване на българските граждани в чужбина.<br /> <br /> &bull; Създаване на оперативен щаб, осъществяващ връзка между задграничните представителства и ЦИК.<br /> <br /> &bull; Създаване на условия на военнослужещите, изпълняващи мисии зад граница и носещи бойни дежурства на територията на страната, да гласуват.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>II. ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ<br /> </strong></span> <br /> - Изготвяне на анализ на изпълнението на бюджета за 2014 г. към 31 юли и на факторите, определящи неизпълнението на приходната част и анализ на необходимостта от допълнителни средства за провеждане на определени разходни политики, в това число за усвояване на европейските фондове. Предприемане на мерки за подобряване на събираемостта на приходите и ограничаване на разходите за неефективни политики.<br /> <br /> - Извършване на одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за извършените от тях разходи и поети финансови задължения и ангажименти. Анализ на съответствието им със Закона за бюджета и последващото влияние върху бюджетните параметри, включително върху дефицита на начислена основа.<br /> <br /> - Продължаване на работата по бюджетната процедура за 2015 г., като се изготви анализ за необходимостта от актуализация на макроикономическата рамка и средносрочната бюджетна прогноза за 2015-2017 г.<br /> <br /> - Изготвяне на законопроект за актуализация на държавния бюджет за 2014 година.<br /> <br /> - Стартиране на процедура за присъединяване на България към Единния банков надзорен механизъм на Европейския съюз.<br /> <br /> - Отправяне на искане от министъра на финансите за провеждане на регулярна оценка на българския финансов сектор от Международния валутен фонд (МВФ) и редовен преглед на българската икономика съгласно ангажимента на страната ни по член IV от договора за МВФ.<br /> <br /> - Осигуряване на яснота за реалното състояние на сектор енергетика.<br /> <br /> - Продължаване на работата по реформите в сектор енергетика чрез създаване на Енергиен борд съвместно с ГД &bdquo;Енергетика&ldquo; в Европейската комисия, Световната банка и Европейската банка за възстановяване и развитие и всички заинтересовани страни, с цел повишаване на прозрачността, конкуренцията и пазарната ефективност.<br /> <br /> - Подготвяне на промени в Закона за енергетиката с цел създаване на независим, експертен и ефективен енергиен и воден регулатор.<br /> <br /> - Ускоряване на работата по газовите интерконектори със съседни държави с най-голям потенциал за диверсификация с цел повишаване на енергийната сигурност.<br /> <br /> - Провеждане на проактивни действия за формиране на общата енергийна политика на Европейския съюз, в това число стартиране на преговори за изграждане на регионален енергиен пазар.<br /> <br /> - Създаване на междуинституционална работна група с цел ускоряване на реформата във ВиК-сектора като условие за предоставяне на европейско финансиране за програмния период 2014-2020.<br /> <br /> - Подобряване на работа по всички оперативни програми с цел ефективно управление на средствата в подкрепа на българската икономика, в това число търсене на резерви от бюджета за плащания към бенефициентите по спрените Оперативни програми &bdquo;Околна среда&ldquo; и &bdquo;Регионално развитие&ldquo;.<br /> <br /> - Предприемане на мерки за подобряване на средата за малки и средни предприятия, включително финализиране на Стратегията за интелигентна специализация и фокус върху гъвкави форми за финансиране при усвояване на европейските програми.<br /> <br /> - Установяване напредъка на изпълнение на големите инфраструктурни проекти и предприемане на мерки за тяхното своевременно финализиране.<br /> <br /> - Предприемане на мерки по актуализация на Генералния план за транспорта до 2022 г.<br /> <br /> - Изготвяне на промени в Закона за електронното управление, в диалог с всички заинтересовани организации от сферата на информационните и комуникационните технологии с цел ускоряване въвеждането на електронното управление.<br /> <br /> - Подготвяне на годишни планове за развитие на електронното управление в държавната и общинската администрация.<br /> <br /> - Предприемане на конкретни действия за внедряване на разработените и изготвяне на нови електронни услуги за гражданите и бизнеса.<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>III. СОЦИАЛНА И ЗДРАВНА ЗАКРИЛА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ<br /> </strong></span> <br /> - Извършване на всички социални плащания в нормативно установените срокове и коректно консултиране и обслужване на гражданите.<br /> <br /> - Смекчаване на проблема с високата безработица чрез активна политика на пазара на труда и надграждане на мерките за заетост на младежите, дългосрочно безработните и хората с увреждания.<br /> <br /> - Упражняване на ефективен контрол по спазване на трудовото и осигурителното законодателство.<br /> <br /> - Продължаване на реформата за деинституционализация и плавно и внимателно извеждане на децата от институциите.<br /> <br /> - Продължаване на консултациите за реформи за реализиране на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и в сферата на младежкото правосъдие.<br /> <br /> - Продължаване на консултациите и преговорите по пенсионната реформа и подготовка на варианти за промени в осигурителното законодателство.<br /> <br /> - Предприемане на мерки за нормализация на функционирането на системите в областта на здравеопазването и спешната помощ. Продължаване на работата по изграждането на единна електронна система в здравеопазването.<br /> <br /> - Усъвършенстване на Националната здравна стратегия за периода 2014-2020 г.<br /> <br /> - Подготовка за стартиране на Оперативна програма &bdquo;Наука и образование за интелигентен растеж&ldquo; и актуализация на проекта на Стратегия за висшето образование.<br /> <br /> - Осигуряване на качеството и достъпа до образование чрез работа по учебните програми. Подготовка за въвеждане на системата на дуално обучение.<br /> <br /> - Осигуряване на предпоставки за нормално започване на учебната 2014-2015 година.<br /> <br /> - Продължаване на работата по изготвяне на националната стратегия за развитие на българската култура. Осигуряване на предпоставки за нормалното започване на театралния сезон.<br /> <br /> - Извършване на анализ на взаимоотношенията със спортните федерации и клубовете и създаване на условия за подготовка и успешно участие на български спортисти в международния спортен календар.<br /> <br /> - Преглед на процедурите за финансирането за младежките организации по националната програма за младежта за 2014 г.<br /> <br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>IV. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА, ВЪТРЕШЕН РЕД, СИГУРНОСТ И ОТБРАНА<br /> </strong></span> <br /> - Последователна политика за въвеждане на върховенството на закона и гражданския контрол в сектор правосъдие, вътрешен ред, сигурност и отбрана и установяване на структурна гаранция за тях чрез извеждане на министъра на правосъдието в роля на вицепремиер, наблюдаващ Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната.<br /> <br /> - Активизиране на диалога с Европейската комисия в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, включително и чрез извеждане на министъра на правосъдието в ролята на вицепремиер, наблюдаващ и сектор правосъдие, вътрешен ред, сигурност и отбрана и чрез мерки за засилена подготовка за предстоящия доклад на Европейската комисия (януари-февруари 2015 г.).<br /> <br /> - Актуализация на Стратегията за съдебна реформа като основа за конкретен план за интегрирани реформи в секторите правосъдие и сигурност в отговор на препоръките по Механизма за сътрудничество и оценка.<br /> <br /> - Осигуряване на ресурс за набелязаните реформи в секторите правосъдие, вътрешен ред, сигурност и отбрана в рамките на новата Оперативна програма &bdquo;Добро управление&ldquo;.<br /> <br /> - Експертна оценка за необходимостта от структурни, включително конституционни промени в институционалния модел на съдебната система и гаранциите за върховенство на закона.<br /> <br /> - Взаимодействие с местните власти и гражданите във връзка с преодоляване на последствията, възникнали след природни бедствия и аварии.<br /> <br /> - Осигуряване на прозрачност в действията на ръководството на МВР и регионалните му структури.<br /> <br /> - Активни мерки за превенция по отношение на специфичните за периода рискове за сигурността на страната, включително престъпления против свободното упражняване на избирателни права и честните избори, заплаха от бедствия и засилване на миграционния поток.<br /> <br /> - Подготовка на оценка на системата за отбрана и разработка на национална позиция по пакета от решения за срещата на върха в НАТО на 4-5 септември 2014 г. за максимално гарантиране интересите на България в усложнената среда за сигурност, включително въздушен и морски суверенитет, участие в инициативите за свързани сили, интелигентна отбрана и план на действие за готовност.<br /> <br /> - Ускорена акредитация на Центъра на компетентност по управление на кризи и възстановяване в НАТО и дефиниране на специализацията ни в тази област в партньорство с бизнеса и академичния сектор.<br /> <br /> - Приемане от Министерския съвет на Национална програма &bdquo;България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020&ldquo; на базата на решенията на Съвета по сигурност и отбрана на Европейски съюз от 2013 г. и срещата на върха на НАТО от 2014 г. за достигане на разходи за отбрана 2% от БВП, а от тях 15-20% за инвестиции в отбранителни способности и иновации при оптимално използване на национални и съюзни ресурси.<br /> <br /> - Работа с Индустриалния форум за подпомагане на българския бизнес и академичен сектор за участие в проекти на НАТО и Европейския съюз в сигурността и отбраната в контекста на Националната програма &bdquo;България в НАТО 2020 и Европейска отбрана 2020&ldquo;.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>V. ЕВРОПЕЙСКИ ДИАЛОГ И УПРАВЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС<br /> </strong></span> <br /> - Финализиране на диалога и сключване на Партньорското споразумение с Европейската комисия за периода 2014-2020 г.<br /> <br /> - Номиниране на български еврокомисар за новата Европейска комисия.<br /> <br /> - Работа по план за действие за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.<br /> <br /> - Действия за възстановяване на спрените плащания от Европейската комисия по Оперативна програма &bdquo;Околна среда&ldquo; и Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&ldquo;.<br /> <br /> - Анализ на риска от загуба на средства от Европейския съюз за 2014 г. и план за действие за тяхното минимизиране.<br /> <br /> - Активен диалог с Европейската комисия по проектите на Оперативни програми за периода 2014-2020 г. с цел съгласуването на окончателните им варианти.<br /> <br /> - Дефиниране на формите и управлението на инструментите за финансов инженеринг към оперативните програми.<br /> <br /> - Стартиране на подготовката на проекти по &bdquo;Инструмента за свързаност на Европа&ldquo;.<br /> <br /> - Полагане на основите на балансирано подпомагане на отделните отрасли в сектор земеделие в рамките на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.<br /> <br /> - Стартиране на подготовка на вътрешната нормативна база, регламентираща прилагането на схемите и мерките за подпомагане на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз в България.<br /> <br /> <span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>VI. ПРОЗРАЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО<br /> </strong></span> <br /> &bull; Редовно информиране на гражданското общество за текущото състояние в държавата.<br /> <br /> &bull; Обществено обсъждане на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на изборното законодателство.<br /> <br /> &bull; Задълбочаване на диалога със социалните партньори.<br /> <br /> &bull; Разработване и прилагане на пакет от мерки за прозрачност на основата на плана за действие по Партньорството за открито управление.<br /> <br /> &bull; Обществен дебат и подготовка на законодателни мерки за създаване на силни и независими регулаторни органи.