Правителството увеличи с 25% - от 120 лв. на 150 лв., целевата помощ, която Министерството на труда и социалната политика отпуска на първокласниците в общинските и държавните училища.
Тя ще бъде под формата на социални инвестиции – дрехи, обувки, учебни помагала и др., като по този начин ще се покрият част от разходите за децата в началото на учебната година. Целевата помощ се отпуска за семейства, чийто средномесечен доход не надвишава дохода, определен за получаване на семейни помощи (300 лв. на човек). По предварителни изчисления, от нея ще се възползват около 36 000 деца.
Правителственото решение има за цел да продължи успешната политика в областта на семейното подпомагане, като се насърчава и гарантира обхващането на всички деца в начална образователна степен, както и създаването на равни възможности за достъп до образование на деца в риск.
Както и в предишни години, Министерство на труда и социалната политика  ще възложи изработването на пособията на кооперации на хора с увреждания и така ще бъде подпомогната и тази група в неравностойно положение. /БЛИЦ