Министерският съвет одобри доклад от министъра на държавната администрация и административната реформа и списък на общините, в които се администрират незаконосъобразни регулаторни режим. Това е във връзка с политиката на правителството за премахването на административните тежести върху бизнеса и в изпълнение на приета на заседание на Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерския съвет на 9 април 2009 г.
&nbsp;Програма за работа през 2009 г., съдържаща мерки и действия в областта на противодействието и превенцията на корупцията.<br /> През 2008 г. експерти от Министерството на държавната администрация и административната реформа (МДААР) извършиха систематичен преглед на режима за стационарен търговски обект на общинско ниво. Този режим не е регламентиран със закон както изисква Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол (ЗОАРАКСД). Не е предвидена и законова делегация на общинските съвети да уреждат с подзаконов акт параметрите на посочената търговска дейност. Установено беше, че режимът се администрира в 140 общини. В периода м. юли &ndash; август 2008 г. бяха проведени 9 срещи между експерти от МДААР и областни управители, кметове на общини, председатели на общински съвети, представители на местния бизнес и Българска стопанска камара. <br /> След подаден на 2 септември 2008 г. от министър Николай Василев и министъра по европейските въпроси Гергана Паси сигнал до главния прокурор за незаконосъобразното администриране на режима в 95 общини, както и в резултат на обявената мярка на МДААР за лишаването им от компютърна техника, той бе премахнат в общо 72 общини. Въпреки предприетите действия за премахване на режима, той все още се администрира в 23 общини.<br /> Общинският регулаторен режим за стационарен търговски обект носи различни наименования в различните общини &ndash; напр. &bdquo;разрешение за упражняване на търговска дейност&rdquo;, &bdquo;регистрация за упражняване на търговска дейност&rdquo;, &bdquo;уведомление за упражняване на търговска дейност&rdquo; и др. <br /> Като основание за администриране се посочват преимуществено общински наредби за уреждане на търговската дейност на територията на съответната община. Тежестта на режима е различна в различните общини. Независимо от наименованието му на много места се предвижда такса (от 1,50 лв. до 250 лв.), предоставяне на значителен брой документи към заявлението, срок за извършване на регистрацията или за издаване на разрешителното (от 1 ден до 30 дни), дори глоби (от 2 лв. до 5000 лв.) в случай на неизпълнение на задължението за регистрация или за подаване на заявление за разрешение или за уведомление. Липсата на такси, обаче не означава по-малка тежест за бизнеса, тъй като другите елементи на регулацията остават, а към тях се прибавя и корупционният риск. За администрацията, от друга страна, се акумулират ненужни административни разходи.<br /> В някои общини също така продължава незаконно да се събира от търговците годишна такса за търговия с тютюн и тютюневи изделия, която отпадна с последните изменения на Закона за местното самоуправление и местната администрация, който е в сила от началото на тази година. Според Закона за тютюна и тютюневите изделия кметът на общината издава само разрешителни за търговия с тютюн и тютюневи изделия, като разрешението е без срок.<br /> В други общини съществува практика за администриране на режим за търговия с вино, спирт и спиртни напитки. Никъде в законов акт, както изисква Законът за ограничаване на административното регулиране и административния контрол (ЗОАРАКСД), не е регламентирана такава възможност. /БЛИЦ<br />