Кметът на София Бойко Борисов издаде заповед до кметовете на райони „Кремиковци”, „Нови Искър”, „Подуяне”, „Сердика”, „Слатина”, „Надежда” и „”Искър” за предприемане на превантивни мерки срещу евентуален риск или бедствие вследствие понижаване на налягането на природния газ, подаван към комбината „Кремиковци”, съобщиха от пресцентъра на Столична община.
В Заповедта на кмета се казва: „Като взех предвид писмо на Областния управител на Област София, с което се изразява мнение, че при допускане понижаване налягането на природния газ /подаван от „Булгаргаз" ЕАД към „Кремиковци" АД близко до атмосферното налягане/ съществува реална опасност от образуване на взривоопасна смес и с цел предотвратяване и недопускане на евентуални аварийни ситуации, на основание чл. 5, т. 1, във връзка с чл. 6, т. 1 от Закона за защита при бедствия и на основание чл. 46, ал. 1, т. 9, във връзка с чл. 44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,  кметът нарежда кметовете на райони :„Кремиковци", „Нови Искър", „Подуяне", „Сердика", „Слатина", „Надежда", „Искър" да създадат необходимата организация за предприемане на превантивни мерки за евентуален риск за възникнала авария или бедствие при инцидент в „Кремиковци", включващи: изследване, анализ, оценка и прогнозиране на рисковете от евентуално бедствие следствие на авария в „Кремиковци"; категоризиране на територията на районна в зависимост от рисковете по т. 1; планиране на защитата при бедствия; както и план за евентуална евакуация на гражданите от засегнатите райони".
Кметът на София Бойко Борисов изпрати и писмо до министъра на вътрешните работи, директора на Главна Дирекция „Национална служба „Гражданска защита”, управителя на Регионален център по здравеопазване- София, управителя на РИОСВ- София, управителя на РИОКОЗ-София, председателя на БЧК, управителя на СКГТ- София, Център за спешна медицинска помощ- София с искане за незабавни мерки с цел защита имуществото и здравето на столичани. В писмото на Бойко Борисов се казва: Моля да предприемете необходимите и незабавни мерки за действия при създалата се ситуация и готовност за съгласуване на взаимодействието между териториалните държавни и общински структури за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи с основна цел защита на населението и имущественото на територията на евентуално засегнатите райони. /БЛИЦ