Даренията за пострадалите от наводненията харманлийски села, които хората правят с есемеси, да се освободят от ДДС. Това е предложил премиерът Борисов на последното заседание на кабинета, става ясно от публикуваната на сайта на правителството стенограма.
<div>Борисов се обръща към финансови министър Симеон Дянков с въпроса има ли законов начин те да бъдат освободени от данък добавена стойност. <br /> <br /> &ldquo; Например, плащат се 3 лева, а държавата взема 20 на сто за ДДС и много дарители това поставят като въпрос. Ние толкова пари даваме за помощи в момента, а има малък психологически проблем с тези пари. Да помислите за вариант, по който на 700 хиляди или на 200 хиляди лева ДДС ако е 40 000 лева, ако не можем да не го вземем, за толкова пари, например, да поставим в сметката на Червен кръст, или например в проектите. Помислете за някакъв такъв инструмент, за да знаят хората, които са си отделили от залъка, да дарят, например, с 1,50 лева или 2.00 лева да знаят, че до стотинка са отишли за пострадалите&rdquo;, обяснява Борисов.<br /> <br /> Министърът на транспорта Трайчо Трайков пък предлага да се помисли за таван на цената на телекомуникационната услуга в такива случаи, защото голяма част от парите остават като цена на SMS-а.</div> <div>&nbsp;</div> <div><br /> Борисов посочва, че много от операторите дали по 30 000 лева още в първия ден, но въпреки това е добре да се изчисти проблемът с есемесите и &ldquo;обществото да знае, че това, което с благотворителност го е дало, с добро сърце, до стотинка е отишло там. Това е идеята по тази точка.&rdquo;<br /> <br /> Земеделският министър Мирослав Найденов отбелязва, че всички храни и напитки за село Бисер, Свиленград и останалите бедстващи райони не са стрували на държавата нито стотинка, а са 100% са дарение от частни фирми, от големи вериги, които поставяли същия въпрос - за ДДС.<br /> <br /> &ldquo;Ние се учим от тази ситуация и занапред, ако даряват дали да има режим при такива бедствия и те да бъдат освободени също от ДДС за това, което са дарили. Защото, ако трябваше да ги плащаме ние чрез Комисията по бедствия и аварии щеше да ни струва доста повече. Тук са включени и фуражите за животните, които също са дарение. Дървата също са дарение. Всичко това е без пари&rdquo;, казва Найденов.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><strong>ЗАСЕДАНИЕ</strong><br /> <br /> на Министерския съвет<br /> 22 февруари 2012 г.</div> <div style="text-align: center;"><br /> Заседанието започна в 10.40 часа и беше ръководено от министър-председателя Бойко Борисов.</div> <div><br /> <strong><em>Точка 1</em></strong><br /> <strong><em>Проект на Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, в Националната разузнавателна служба и в Националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания, съгласно приложението, и за отменяне на Указ №168 от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република България, в Националната разузнавателна служба и в Националната служба за охрана, изискващи офицерски звания</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на отбраната. <br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ:</strong> Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, с това решение се предлага на президента, и е съгласувано с президента, нов указ за определяне на длъжности, които изискват висши офицерски звания.<br /> Искам да посоча, че, в съответствие с Плана за развитие, до края на 2014 година 5700 щатни длъжности за военнослужещи ще бъдат съкратени и с това се намалява личният състав и ориентировъчно намаляваме със същия процент и генералските звания, като от 45 към момента стават 37 с този указ. Но в указа някои от званията са предвидени за определен срок, след което те се реорганизират и съответната генералска длъжност също отпада.<br /> Освен това, две генерал-лейтенантски длъжности са сведени до генерал-майор, това са директорите на Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана, и една длъжност за пълен генерал &ndash; четиризвезден, който беше военен съветник на главнокомандващия, става генерал-майор, т. е. двузвезден генерал. Това е основно указът.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 1.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 2</em></strong><br /> <strong><em>Проект на Постановление за изменение на нормативни актове на Министерския съвет<br /> </em></strong><br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на образованието, младежта и науката.<br /> <strong>СЕРГЕЙ ИГНАТОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, с Постановление №186 на Министерския съвет от 2010 година досега беше уредено финансовото осигуряване на целодневната организация на учебния ден за учениците от първи и втори клас на държавните и общинските училища от началото на учебната 2011-2012 година. <br /> Въвеждането на целодневна организация до седми клас е наш предизборен ангажимент. Става дума за това, че сега се налага да включим и трети клас, като издръжката до края на 2012 година ще бъде 5 милиона лева, като средствата са предвидени в бюджета на министерството и се предвижда да бъдат обхванати около 40 хиляди ученици от трети клас.<br /> Втората промяна, която предлагаме, е промяна на норматива за издръжка от 427 лева на 474 лева, тъй като той е недостатъчен в момента за наемане на педагогическия персонал, за поевтиняване на храната, включително цялата целодневна организация. Намалението се направи с Постановление №84 на Министерския съвет от 2009 година.<br /> Това са нашите предложения, които обхващат целодневната организация. Предлагам и моля да бъдат подкрепени.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 2.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 3<br /> Проект на Постановление за предоставяне на финансови средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните за финансиране изпълнението на проект &bdquo;Актуализация на цветната цифрова ортофотокарта на страната в периода 2012-2015 г. чрез ново самолетно заснемане&ldquo; за нуждите на Системата за идентификация на земеделските парцели</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на земеделието и храните.<br /> Приема се точка 3. <br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 4<br /> Проект на Решение за изпълнение на плащанията по решенията на Европейския съд по правата на човека по делата &bdquo;Пономарьови срещу България&ldquo; (жалба №5335/05), &bdquo;Станев срещу България&ldquo; (жалба №36760/06), &bdquo;6-ти май инженеринг&ldquo; и др. срещу България&ldquo; (жалба №17854/04), &bdquo;Христови срещу България&ldquo; (жалба №42697/05), &bdquo;Ауад срещу България&ldquo; (жалба №46390/10), &bdquo;Попниколов срещу България&ldquo; (жалба №30388/02), &bdquo;Сингартийски срещу България&ldquo; (жалба №48284/07) и &bdquo;ОМО Илинден&ldquo; и Иванов срещу България&ldquo; (жалба №37586/04)</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на правосъдието.<br /> Приема се точка 4.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 5<br /> Проект на Решение за продажба на недвижим имот &ndash; собственост на &bdquo;Холдинг Български държавни железници&ldquo; ЕАД &ndash; гр. София</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, това са две стопански сгради в землището на град Червен бряг, с писмено становище от областния управител на област Плевен, че няма интерес тези сгради да бъдат прехвърлени към областта.<br /> Част от стратегията и политиките на БДЖ е за освобождаване от неоперативни активи. Сградите не се използват по предназначение. Не реализират приходи и същевременно с тях се правят разходи по стопанисването им, свързани с поддръжка, данъци и такси.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 5.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 6<br /> Проект на Решение за отнемане поради отпаднала нужда от Министерството на земеделието и храните правото на управление върху имоти &ndash; частна държавна собственост, и безвъзмездното им прехвърляне в собственост на община Вълчедръм, област Монтана</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, колеги, прехвърляме имоти, които са ползвани от Министерството на земеделието и храните, за да може да бъде изградена водопроводна мрежа в село Долни Цибър.<br /> Информирам, че и към момента в това село няма такава, така че тези имоти, които се прехвърлят, ще послужат за помпени станции и съответните съоръжения, които ще позволят на хората в 21 век да имат водопроводна мрежа, тъй като и до момента те се задоволяват с примитивни източници като герани, кладенци и други.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 6.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 7<br /> Проект на Решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от имот &ndash; публична държавна собственост, на Държавен фонд &bdquo;Земеделие</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внасят министърът на земеделието и храните и министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ</strong>: Уважаеми господин премиер, прехвърляме три стаи, които се намират в град Видин, и да бъдат ползвани от офиса на ДФ &bdquo;Земеделие&ldquo; в град Видин.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 7.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 8<br /> Проект на Решение за откриване на почетно консулство на Република България в Исландия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със седалище в Рейкявик и с консулски окръг, обхващащ територията на Исландия</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на външните работи. <br /> <strong>НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги, предлагам за почетен консул на Република България в Исландия да бъде назначена госпожа Сигридур Ингварсдотир, която е родена през 1948 година и в момента е председател на благотворителната организация &bdquo;Каритас&ldquo;, длъжност, която заема от 1993 година.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 8.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 9<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Спогодба за организацията на Международната железопътно-фериботна връзка между пристанищата на Република България и Република Турция, имащи железопътна връзка. <br /> </em></strong><br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, спогодбата е насочена към осигуряване на взаимно необходимата подкрепа при осъществяване по-нататъшното развитие на комбинираните железопътни, фериботни превози и на товари през пристанищата на двете страни в унисон с политиката на Европейския съюз за развитие на морските магистрали в акваторията на Черно море и пренасочване на голяма част от товарите в по-екологични видове транспорт.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 9.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 10<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 10.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 11<br /> Проект на Решение за обявяване Списък на курортите в Република България и определяне на техните граници<br /> </em></strong><br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на здравеопазването.<br /> <strong>СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ</strong>: Понастоящем с различни актове редица населени места и селищни образувания са обявени за курорти от национално и местно значение. С това предложение, което внасяме в Министерския съвет, се цели обявяването на единен списък на курортите в Република България, за да се отговори на нуждите за ясно определяне на тяхното място.<br /> Ще добавя, че в списъка не са включени кварталите &bdquo;Овча купел&ldquo;, &bdquo;Горна баня&ldquo; и &bdquo;Княжево&ldquo; в София поради мотивирано, ясно и аргументирано предложение на Столична община.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 11.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 12<br /> Проект на Постановление за изменение на Наредбата за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавната агенция &bdquo;Национална сигурност&ldquo;, които ползват жилище при условията на свободно договаряне, приета с Постановление №80 на Министерския съвет от 2008 г.<br /> </em></strong><br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи. <br /> Приема се точка 12.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 13<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти, приета с Постановление №34 на Министерския съвет от 2007 г.</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на земеделието и храните. <br /> Приема се точка 13.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 14<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството. <br /> Приема се точка 14. <br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 15<br /> Проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление №72 на Министерския съвет от 2009 г. за одобряване на бюджетни кредити по инвестиционната програма за 2009 г. </em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на регионалното развитие и благоустройството.<br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Уважаеми господин министър-председател, това е постановление, с което неусвоени целеви субсидии на община Харманли ги пренасрочваме да бъдат използвани за целите на възстановяване на улици и водопроводи в селата Бисер, Елешница и Харманли, за да можем да подпомогнем процеса по по-бързо възстановяване на щетите.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Това е, за което се разбрахме с кмета онзи ден на Съвета за развитие.<br /> <strong>ЛИЛЯНА ПАВЛОВА</strong>: Да.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Тук е и областната управителка на Хасково, така че информирате ги, действайте бързо и да може веднага да се възстановяват.<br /> Приема се точка 15.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 16<br /> Проект на Решение за определяне на програмен оператор и подкрепящо звено по програма област 13&amp;27 &ndash; &bdquo;Инициативи за обществено здраве&ldquo;, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. </em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Внася министърът по управление на средствата от Европейския съюз.<br /> <strong>ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ</strong>: Уважаеми господин премиер, уважаеми колеги, всички знаете, че до 2014 година разполагаме с над 126 милиона евро по двата инструмента &ndash; финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежката програма. Конкретно в случая говорим за програмната област &bdquo;Инициативи за обществено здраве&ldquo;, където разполагаме с 13,4 милиона евро.<br /> Настоящото решение е свързано с определянето на Министерството на здравеопазването като програмен оператор, който ще бъде подпомаган в работата си в административната, формалната и финансовата част от дирекцията на Министерски съвет по &bdquo;Оперативна програма &bdquo;Техническа помощ&ldquo; и в ролята на съветник в процеса на разработване на програмата ще участва Световната здравна организация. <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Дянков!<br /> <strong>СИМЕОН ДЯНКОВ</strong>: Министерството на финансите подкрепя с един коментар съгласно наскоро приетия Закон за държавната администрация &ndash; когато се предлагат евентуални увеличавания на бройки в която и да е администрация, трябва да е ясно как ще се компенсират те. Има таван върху общия брой на държавните служители и молбата тук е в мотивите към това проекто решение да се запише, ако се налага увеличаване на бройките, откъде от друго място ще дойде същото намаляване на бройки.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 16.<br /> <br /> <strong><em><br /> Точка 17<br /> Проект на Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ:</strong> С приемането на законопроекта ще се изпълни приоритет 26 на програмата на Правителството на европейското развитие на България с цел повишаване нивото на безопасност, сигурност и качество на предоставените транспортни услуги и предотвратяване на произшествия във всички видове транспорт, както и ще се изпълнят мерки по прилагането на регламент 996/2010 на Европейския парламент и Съвета от 20 октомври 2010 година относно разследване и предотвратяване на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Министър Ангелов!<br /> <strong>АНЮ АНГЕЛОВ</strong>: Господин премиер, предлагам тази точка да се приеме на вносител, тъй като имаме един проблемен въпрос, става въпрос за кацане на граждански и карго самолети, превозващи военна техника на военни летища. Този въпрос остава да бъде уточнен с министър Московски.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приемаме го, приема се точката на вносител.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 18<br /> Проект на Постановление за изменение на Постановление №19 на Министерския съвет от 2012 година за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за изплащане на еднократна финансова помощ на законните наследници на починалите при наводнението вследствие на обилните валежи на територията на област Хасково</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Внася министърът на труда и социалната политика.<br /> <strong>ТОТЮ МЛАДЕНОВ:</strong> Господин премиер, миналия път гласувахме за наследниците на осем човека, които бяха загинали. Става въпрос за още трима човека и затова предлагам да се приеме това постановление на Министерски съвет, за да може през следващата седмица да изплатим на законните наследници и на тях сумата от по 10 000 лева на човек.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Утре министър Цветанов ще отиде в този регион, погледнете по всички теми: платили ли сме животни, изкарани ли са в екарисажите умрелите животни. В инфраструктурата, включително и това, което приехме днес, кой, кога, как. Бързо, Цветанов, ако трябва там създайте организация и хората да ви видят и да знаят, че тези дни, в които не сте се виждали, са технологични дни, в които се движат тези постановления. Ние работим по закон и трябва всяко едно нещо, макар и формално в случая, да мине през тези министерски постановления. Така че, да се успокоят хората, да видят всичко това, което се прави и вече, понеже ви нямаше, завчера тук събирахме кметовете и съм дал срок по най-бързия начин да си направят обществени съвети и от кметовете да излезе съответно предложение как парите, които различни организации, включително и нашата партия, държавните пари, които по проекти ще отидат, тези обществени съвети от кметове да ни предложат как да се действа. Ние насила не можем да им направим нито къщи, да речем улиците, канализацията и мостовете ние ще ги направим, но по другите теми да имаме конкретика как ще се действа.<br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми дами и господа, колеги министри, утре с областния управител на Хасково ще направим посещение в Свиленград за дигата, която вече е възстановена с помощта на &bdquo;Напоителни системи&ldquo; и местната власт. Също така ще направим едно общоселско събрание в село Бисер, с което точно ще запознаем хората извън дейностите, които ще се извършват от държавата за улици и за канализация. Имаме един милион лева средства, които са осигурени от партията. Имаме вече около 700 хиляди лева, които са набрани като средства в Българския червен кръст и утре това ще бъде разяснено на хората, че има фирма, която доброволно, за нейна сметка ще направи разчистването на 36 къщи.<br /> БОЙКО БОРИСОВ: Главният редактор на вестник &bdquo;Труд&ldquo; Светлана Джамджиева ми каза, че и там са събрали към 100 хиляди лева.<br /> <strong>ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ</strong>: Ще влезем във връзка с тях. Това, което ще бъде обяснено на хората &ndash; има циментов завод, който ще даде безвъзмездно цимент за всички къщи, които ще се построят наново, така че в тази посока с помощта и на местната власт там трябва да започнем процедура &ndash; първо, изчистване на къщите, които са паднали и не могат да бъдат използвани и, разбира се, да се започне проектна готовност за възстановяване и изграждането на къщите.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Времето се оправя и чисто психологически, когато се гледат руините, хората не могат да се успокоят. По най-бързия начин, Павлова, да се разчиства и да започнат да се асфалтират улиците и да се помогне на кметовете и просто да се заличат разрушенията, за да могат хората да не се връщат в тази посока.<br /> <strong>ИВАЙЛО МОСКОВСКИ</strong>: Искам да добавя, ако ми позволите, господин премиер, обявил съм го на хората през миналата седмица, но въпреки това и утре господин Цветанов, може да им напомни, че със заповед сме разпоредели всички пратки, които отиват натам или излизат оттам по &bdquo;Български пощи&ldquo; ЕАД са безплатни.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Дянков, даренията, които се правят с SMS, по законов начин да ги освободим от ДДС, да потърсим такъв инструмент как може да стане. Например, плащат се 3 лева, а държавата взема 20 на сто за ДДС и много дарители това поставят като въпрос. Ние толкова пари даваме за помощи в момента, а има малък психологически проблем с тези пари. Да помислите за вариант, по който на 700 хиляди или на 200 хиляди, ДДС-то, ако е 40 000 лева, ако не можем да не го вземем, за толкова пари, например, да поставим в сметката на Червен кръст, или, например, в проектите. Помислете за някакъв такъв инструмент, за да знаят хората, които са си отделили от залъка, да дарят, например, с 1,50 лева или 2.00 лева да знаят, че до стотинка са отишли за пострадалите.<br /> Това е идеята, а упражнението е да измислиш как да стане и съответно твоят пресцентър да уведоми хората как ще се случи това.<br /> <strong>ТРАЙЧО ТРАЙКОВ</strong>: В тази връзка, господин премиер, може би не е лошо да се помисли и за някакъв таван на цената на телекомуникационната услуга в тези случаи, защото голяма част от тези пари остават като цена на SMS-а.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Аз от името на оператора не мога да говоря. Много от операторите дадоха по 30 000 лева още в първия ден, живи пари, и надали цената на SMS-а стига такава цена, не знам в случая. Въпросът е това, което може да се направи, защото повтарям вие виждате, че включително и партийни пари даваме, но по закон не можем да върнем ДДС-то, но можем да изчислим, ако е толкова хиляди лева с толкова хиляди лева Министерството на финансите да завери, например, сметка и да се изчисти целият проблем и обществото да знае, че това, което с благотворителност го е дало, с добро сърце, до стотинка е отишло там. Това е идеята по тази точка.<br /> <strong>МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ:</strong> В контекста на това, което казахте и вие, за информацията на колегите, всички храни и напитки за целия период и за село Бисер, и за Свиленград, и останалите бедстващи райони не са стрували на държавата нито стотинка, а 100% са дарение от частни фирми, от големи вериги и тъй като те поставят същият въпрос и в момента няма как, защото законодателството е такова.<br /> Ние се учим от тази ситуация и занапред, ако даряват дали да има режим при такива бедствия и те да бъдат освободени също от ДДС за това, което са дарили. Защото, ако трябваше да ги плащаме ние чрез Комисията по бедствия и аварии щеше да ни струва доста повече. Тук са включени и фуражите за животните, които също са дарение. Дървата също са дарение. Всичко това е без пари.<br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: ОК, Дянков, потърсете инструменти всичко това да бъде регулирано. Но специално за SMS-ите, защото го прочетох в пресата и се поставя като въпрос, правили сме го друг път с игри, които са в полза на дарителски фонд, така че и сега със същия инструмент да бъде направено.<br /> Приема се точка 18. <br /> <br /> <br /> <em><strong>Точка 19<br /> Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по конституционно дело №16 за 2011 година</strong></em><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ</strong>: Приема се точка 19. <br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 20<br /> Проект на Решение за одобряване становище на Министерския съвет по конституционно дело №2 за 2012 година</em></strong><br /> <br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Приема се точка 20.<br /> <br /> <br /> <strong><em>Точка 22<br /> Проект на Решение за освобождаване на председателя на Държавната агенция за закрила на детето и за определяне на временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за закрила на детето<br /> </em></strong><br /> <strong>БОЙКО БОРИСОВ:</strong> Първо, освобождава Надя Рабхат Шабани като председател на Държавната агенция за закрила на детето и определя Калин Ангелов Каменов, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, за временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция за закрила на детето до определяне на титуляр.<br /> Приема се точка 21.</div>