Д-р Атанас Кундурджиев е новият председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти
 

Заместник-министърът на здравеопазването д-р Атанас Кундурджиев е определен за председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, реши правителството. Той ще замени досегашният представител на ведомството в състава на Комисията д-р Бойко Пенков.
Комисията по прозрачност е органът, пред който се обжалват решенията на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, създаващи регулация по отношение на ценообразуването на лекарствените продукти и преценката относно съответствието им с критериите за включване и изключване от Позитивния лекарствен списък.
 
 
Вицепремиерът Деница Златева ще упражнява правата на държавата в НДК
 
Вицепремиерът по подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз – 2018 Деница Златева ще упражнява правата на държавата в капитала на „Национален дворец на културата – Конгресен център София“ ЕАД. Досега принципал на държавното дружество беше вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика. Приетото от правителството разпореждане е свързано със структурните промени в кабинета.
Възлагането на тези функции на вицепремиера Златева е свързано с отговорностите й по координация на подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС и с организирането на различни прояви в НДК, съпътстващи Председателството.
 
Правителството одобри промени в състава на Надзорния съвет на НОИ
 
Правителството определи трима нови членове на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Промяната се налага във връзка с промените в състава на кабинета.
От Надзорния съвет са освободени Зорница Русинова, Адам Персенски и Филип Кирев. За нови членове правителството определи министъра на труда и социалната политика Гълъб Донев, заместник-министъра на здравеопазването Галин Каменов и главния секретар на Министерството на икономиката Владимир Туджаров.
По закон в Надзорния съвет на НОИ влиза по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.
 
 
В план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите се включва и закупуването на машини за гласуване
 
Правителството одобри допълнение на план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.
В постановлението се включва нова разпоредба, която предвижда по предложение на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната, съгласувано с Централната избирателна комисия, да се одобрят допълнителни разходи по бюджета на ЦИК за покриване на цената по договор/договори за обществена поръчка във връзка с осигуряването на машинното гласуване.
Конкретният размер на допълнителните разходи ще бъде определен до размера на сключения/те договор/и. Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.
Втората промяна в постановлението е свързана с прехвърляне на функциите (и съответно на финансирането) по организирането на международния пресцентър за изборите от Министерството на външните работи към БТА. Мотивът е изключителната натовареност на МВнР с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Министерският съвет прие и тарифата, по която партиите, коалициите и инициативните комитети ще заплащат предизборните предаванията по БНТ, БНР и техните регионални центрове в рамките на предизборната кампания. Тарифата е изготвена в съответствие с предложенията на ръководствата на двете обществени медии.
Предизборната кампания се отразява в програмите на БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и други форми, договорени с представители на участниците в изборите по реда и условията, уредени в Изборния кодекс.
 
 
„Български пощи“ ЕАД ще продаде имот в област Монтана
 
Правителството даде съгласие „Български пощи“ ЕАД да продаде чрез търг с тайно наддаване собствен имот край с. Бързия, област Монтана.
Теренът от 1,5 дка, застроен със сграда и бунгало, не е необходим за основната дейност на държавното дружество и не се използва от него. Продажбата на неоперативни активи е продължение на политиката на „Български пощи” за понижаване на разходите и увеличаване на приходите.
 
 
Одобрени са резултатите от заседания на ЕКОФИН и на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“
 
Правителството се запозна с резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи”.
Министрите на финансите на държавите-членки заседаваха на 27 януари в Брюксел. Те обсъдиха предложението на Европейската комисия за временна дерогация за прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за всички вътрешни доставки на стоки и услуги на стойност над 10 000 евро.
Представени бяха приоритетите на Малтийското председателство в областта на икономическите и финансови въпроси. Основните акценти в тях са насочени към работата по досиетата, свързани със Съюза на капиталовите пазари, банковия съюз и борбата с финансирането на тероризма.
Министрите на финансите от ЕС одобриха заключения на Съвета по Годишния обзор на растежа за 2017 г. и по Доклада за механизма за предупреждение за 2017 г., както и специфични препоръки за икономическата политика на държавите-членки, чиято парична единица е еврото. Обект на дискусия беше и окончателният доклад на Групата на високо равнище за собствените ресурси.
Неформалното заседание на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“ се проведе на 26 и 27 януари във Валета, Малта. На него беше обсъдено предложението за регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор. Повечето от държавите-членки подкрепиха отнасянето на проекта до Европейския съвет, като целта е да се направи опит да бъде преодоляно блокирането на досието.
Беше дискутирано и предложението за директива относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС. Директивата цели значително намаляване на правните пречки между държавите-членки и предоставянето на ранна интервенция за предприятията, така че те да бъдат спасени от несъстоятелност. Всички изказали се в рамките на заседанието държави-членки подкрепиха целите на предложението, като откроиха необходимостта от постигане на справедлив баланс между интересите на длъжниците и на техните кредитори.
 
 
Одобрена е Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца
 
Правителството прие Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2017-2020). Програмата представлява национална рамка за координация между държавните органи, представителите на гражданското общество и неправителствения сектор във връзка с необходимите мерки за превенция на насилието във всичките му форми.
Документът съдържа осем приоритетни области. Акцент е поставен върху повишаването на ефективността на мерките за закрила и за създаване на ефективна система за превенция на домашното и сексуалното насилие над децата. Набляга се върху необходимостта от разработване на нови и популяризиране на съществуващите към момента механизми, вкл. националните телефонни линии, чрез които децата да могат да сигнализират навреме за съществуващи проблеми, за да не се стига до акт на насилие.
В стратегическия документ са заложени също дейности за мониторинг и подобряване на взаимодействието между институциите и организациите в работата по случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.
По официална информация, в България с най-голям относителен дял е насилието над деца, извършвано в семействата – 65% от всички регистрирани случаи. Следва насилието, проявено на улицата и в училище. През 2015 г. отделите „Закрила на детето” са работили по 1839 случая, като 752 са новооткритите. Значително е нараснала популярността на „горещия телефон” за деца – 116 111, към Държавната агенция за закрила на детето. На него през миналата година са приети 108 852 обаждания – най-високият брой, регистриран от старта на линията през 2009 г. Само за една година с близо 40% са се увеличили подадените сигнали за деца в риск, което показва, че линията е все по-разпознавана като място, на което да се потърси помощ или да се подаде информация за дете в трудна ситуация.
Приета беше и Националната програма за 2017 г. за закрила на детето. Подобряването на политиките за подкрепа на децата и семействата е един от акцентите в нея. Документът се фокусира също върху осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване и създаване на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна среда. С приемането на програмата се търсят решения и на предизвикателствата, свързани с непридружените деца-бежанци, търсещи или получили международна закрила в страната.
Сред най-важните задачи в документа е продължаването на процеса на деинституционализация на грижата за деца и изпълнението на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Заложени са и конкретни дейности за мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.
 
 
Постоянният представител на България към ЕС ще подпише Споразумението за сътрудничество и развитие между Съюза и Афганистан
 
Правителството упълномощи постоянния представител на България към Европейския съюз да подпише Споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие между ЕС и неговите държави-членки, от една страна, и Ислямска република Афганистан, от друга страна. Подписването на документа, чийто проект беше одобрен през м. януари т. г., ще се състои на 15 февруари в Брюксел.
Със споразумението за първи път ще бъде установена съгласувана, правно обвързваща и цялостна рамка на двустранните отношения между ЕС и Афганистан. То ще допринесе за засилване на политическия диалог и укрепване на взаимодействието в широк кръг области, в т. ч. по централни за външната политика на Съюза и неговите държави-членки въпроси като правата на човека, върховенството на закона, борбата с тероризма, международния мир и сигурност.
 
 
Одобрена е позиция на България по тълкувателно дело на Съда на Европейския съюз
 
Министерският съвет одобри позицията на България по дело С-553/16 „ТТЛ“ ЕООД на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.
Делото е във връзка с обжалване на ревизионен акт, с който са установени задължения за лихва на „ТТЛ“ ЕООД. То е образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд във връзка с административно дело №1053/2015 г. с касатор „ТТЛ“ ЕООД и с ответник по касационната жалба – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ в НАП. Целта е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.
Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на чл. 5, ал. 4 и чл. 12, буква „б“ от Договора за Европейския съюз и чл. 49, чл. 54, чл. 63 и чл. 65, ал. 1 и 3 от Договора за функциониране на ЕС. Тълкуването трябва да установи дали тези разпоредби допускат национално законодателство, според което на местно дружество – платец на дохода при източника, се възлага задължение за заплащане на лихви за периода от дата на изтичане на срока за внасянето на данъка върху дохода до деня, когато чуждестранното лице, установено в друга държава-членка, докаже наличието на основание за прилагане на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, по която България е страна, включително в случаите, когато съгласно спогодбата данък не се дължи или се дължи в по-нисък размер.
Конституирането на България в производството по делото ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на ЕС, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на ЕС.
 
 
Правителството назначи 14 областни управители
 
Министерският съвет назначи 14 нови областни управители, освобождавайки досегашните.
В Благоевград постът ще заеме Валери Сарандев. Завършил е Школата на МВР в Симеоново, магистър е по „Право“ от ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Благоевград. Последната заемана от него длъжност е заместник кмет на община Гоце Делчев.
Начело на областната управа във Варна застава Тодор Йотов. Завършил е ВВМУ „Никола Вапцаров“, където е бил в последствие ръководител на офис „Международна дейност“. В периода 2008-2012 г. е бил военен аташе на България в Полша, Литва, Латвия и Естония.
Областен управител на Велико Търново става Николай Йоцов. Завършил е ВВАУ в Шумен, ВА в Киев, притежава магистърска степен по стопанско управление от НВУ „В. Левски”, където е бил и преподавател. В последните години е работил като експерт в ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”.
Момчил Младенов става областен управител на Враца. Завършил е Техническия университет в София. Бил е заместник кмет на община Враца в периода 2003-2007 г., в момента е управител на БКС в града.
Постът в област Кърджали ще бъде зает от Начо Ковачев. Бил е заместник областен управител на Кърджали от 2001 г. до 2009 г., завършил е ВВАУ в Шумен, както и ВА „Г. С. Раковски“ в София.
Областната управа в Кюстендил поема Йордан Татарски. Магистър е от Стопанската академия „Д. А. Ценов“. Има дългогодишен управленски опит в частния сектор, работил е и в МРРБ.
Новият областен управител на Ловеч е Пенка Николова. Магистър по регионално развитие и управление от СУ „Св. Климент Охридски“. Работила е в Община Ловеч, а през 2015 г. е заемала поста заместник кмет по строителство, архитектура, градоустройство и екология.
Областната управа в Силистра оглавява Петко Добрев, който е заемал същия пост в периода 2001-2005 г. Има магистратура по история и география от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Бил е заместник кмет в общините Алфатар и Дулово.
София Торолова става областен управител на Софийска област. Тя е заемала поста заместник-областен управител от юли 2013 г. до декември 2014 г. В момента е административен директор в частно дружество. Завършила е магистратура по индустриален мениджмънт в МГУ „Св. Иван Рилски“ в София, магистър е и по автоматизация и информационно управляваща техника.
Областен управител на област София става Диана Тонова, която е била заместник-областен управител в периода юли 2013 – декември 2014 г. От декември 2015 г. е началник на отдел в столичния район „Витоша“. Магистър по право от ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Областната управа в Търговище оглавява Валери Симеонов, който има дългогодишен стаж на различни позиции в администрацията на община Търговище. Той е икономист по промишлеността от ВИНС – Варна.
Минко Ангелов става областен управител на Хасково. В периода януари 2012 г. – март 2014 г. е заместник-кмет на община Хасково, преди това е бил и общински съветник. Завършва ВИХВП в Пловдив с магистратура по автоматизация на производството в хранително-вкусовата промишленост.
Областен управител на Шумен става Валентин Александров. Той е магистър по педагогика от Шуменския университет, специализирал е публична администрация в УНСС. Бил е директор на ОДМВР - Шумен.
Георги Чалъков е назначен за областен управител на Ямбол. Завършил е УНСС, от 2015 г. е заместник кмет на община „Тунджа”.