На добър час и дано Бог е с нас! С тези думи служебният премиер Огнян Герджиков се е обърнал към своите министри по време на първото заседание на служебния кабинет, става ясно от стенограмата на правителственото заседание.
"Ние не сме като редовен кабинет, който има хоризонт четири години. Нашето е бягане на 100 метра, което значи, че стартът е изключително важен, всяка десета от секундата може да е фатална. Затова искам да ви призова всички да бъдем максимално организирани и мобилизирани. Разчитам, че вашата работа ще внушава стабилност, спокойствие в обществото и нека това, което редица анализатори и политици подчертаха – професионализмът, експертността, да го защитим", казва Герджиков.

Министър-председателят подлага изрично всеки въпрос на гласуване.
 
При приемането на план-сметката за изборите финансовият министър Кирил Ананиев обяснява на колегите си, че ако ВАС реши, няма проблеми да се промени План-сметката и да се добави и ресурсът, който е необходим за осигуряването на машинното гласуване. 

Ето и пълния текст на стенограмата, публикуван на сайта на Министерския съвет: 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Днес е първото заседание на служебния кабинет. Искам да кажа добре дошли на всички в тази зала. На добър час и дано Бог е с нас! 

Официалните церемонии приключиха. Няма да казвам като Чърчил – да обещавам кръв, пот и сълзи, но няма съмнение, че ни чака много сериозна работа. Времевият хоризонт е много близък. Ние не сме като редовен кабинет, който има хоризонт четири години. Нашето е бягане на 100 метра, което значи, че стартът е изключително важен, всяка десета от секундата може да е фатална. Затова искам да ви призова всички да бъдем максимално организирани и мобилизирани. Разчитам, че вашата работа ще внушава стабилност, спокойствие в обществото и нека това, което редица анализатори и политици подчертаха – професионализмът, експертността, да го защитим. 

Обещахме в предходните дни да разкрием лошите практики и злоупотреби. Затова искам да ви помоля в рамките на двуседмичен срок, не повече, да ми представите вашите аналитични доклади за състоянието в поверените ви министерства и – това е много важно – с конкретни предложения за тяхното решаване. В двуседмичен срок аналитични доклади с конкретни предложения! 

Искам да помоля особено внимание да се обърне на обществените поръчки – една много болна и важна тема за нашето общество. Тази тема присъства и в препоръките на Европейската комисия в последния доклад относно прилагането на механизма за наблюдение върху съдебната ни система. Затова призовавам към много безкомпромисен и внимателен анализ към обществените поръчки. Нито призовавам за отмяна на всички, но трябва много да се внимава, тъй като става дума и някъде за поръчки с европейски средства, да не се получи така, че вместо да изпишем вежди, да извадим очи. Но искам да ви помоля да бъдем всички много решителни и безкомпромисни тогава, когато се открият нередности, нарушения. 

Следваща много важна тема – това е Председателството на България на Съвета през следващата 2018 година. Госпожа Деница Златева – ресорният вицепремиер, днес пътува с президента на Републиката в Брюксел и се надявам това официално посещение да даде много сериозен тласък. Но, разбира се, ние не можем да смятаме, че единствено госпожа Деница Златева ще свърши работата, тъй като подготовката за това председателство засяга, общо взето, всички сфери и всички институции. Затова аз ще ви помоля най-късно до 10 февруари на моето бюро да има информация за свършеното по подготовката на това председателство, включително ще помоля специално и министъра на културата г-н Рашко Младенов, за културната програма, тъй като тя също има своето значение за председателството. 

Една следваща важна тема е темата за съдебната реформа. Затова очаквам от Министерството на правосъдието да излезе с предложение по препоръката на Европейската комисия – и то с отговорници и срокове, какво може да се направи. Трябва да имаме предвид, разбира се, че по време на нашия мандат няма парламент, не може да има законодателни инициативи, така че не може да се направи нещо революционно, но така или иначе да се правят стъпки в правилната посока. 

Един следващ приоритет, това е приемственост, стабилност и надграждане за успешно усвояване на европейските фондове. Имаме нарочен вицепремиер, госпожа Малина Крумова. Затова очаквам от нея аналитичен доклад за състоянието и изпълнението на оперативните програми, госпожо Крумова. 
Следващ важен приоритет, това е диалогът с бизнеса и гражданското общество. Не може да има успешно ръководство без такава активна обратна връзка. Затова трябва да конституираме един изборен борд, който да подпомага организацията на предстоящите избори. 

Трябва да работим и за нормализиране на диалога в тристранката. Затова ще помоля вицепремиера г-н Семерджиев и министъра на труда и социалната политика г-н Гълъб Донев да направят необходимото. Ние сме отворени за среща с големите браншови организации – организациите на индустриалния капитал. Няма успешно управление без такова взаимодействие. 

На последно място, но, разбира се, не по важност, това е провеждането на добре организирани честни демократични избори. Мога да ви кажа – аз това имах повод и да го заявя, че това ми е голяма амбиция – да направя много решителни крачки срещу това много уродливо явление, на което сме свидетели през последните години – тази срамна търговия с гласове. Нямам илюзията, че ще се справим на сто процента с това, но поне да си проличи много решителна крачка в тази насока, защото ние не сме европейска държава, ако продължаваме по този начин – вместо да провеждаме избори, да търгуваме с гласове. 

С тези въвеждащи думи можем вече да преминем и към дневния ред. Точките са четири в предварителния дневен ред, но само преди минути министърът на финансите ме информира, че за това, което беше изключително важно – за текущата сметка, има готовност и затова ще помоля да бъде и тя включена в дневния ред, тъй като е важна, тъй като е свързана със срокове. 
Първите три точки от дневния ред ще ги докладвам аз, четвъртата – представителят на Министерството на външните работи, тъй като титулярът го няма, ще разчитам на вас. И последната точка – министърът на финансите. 

Точка 1 
Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление №229 на Министерския съвет от 2009 г. 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Уважаеми госпожи и господа министри, имате този проект на постановление. Има ли някакви смущения по него? Абсолютно е необходимо да го приемем още в самото начало на нашите заседания. 
Ако няма някакви възражения, моля да го приемем с гласуване. 
Има ли някой против? Въздържал се? 
Единодушно се приема. 
Благодаря ви. 

Точка 2 
Проект на Решение за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Имате този проект на решение. Тук важна роля ще играе вицепремиерът господин Семерджиев. 
Има ли някакви притеснения, смущения? Няма. 
Моля да го приемем с гласуване. 
Благодаря ви. 
Против и въздържали се? Няма. 

Точка 3 
Проект на Решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание през 2017 г. 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Разполагате с този проект. 
По него някакви смущения и възражения има ли? Няма. 
Моля да го приемем с гласуване. 
Благодаря ви. 
Против и въздържали се няма. 

Точка 4 
Доклад за одобряване позицията на Република България за участие в неформалната среща на върха, която ще се проведе на 3 февруари 2017 г. във Валета 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Тук заместник-министърът на външните работи с две думи да ни информира. 

БОЙКО МИРЧЕВ: Уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа министри, Министерството на външните работи предлага на вашето внимание проект на протоколно решение за одобряване позиция за участие в неформалния Европейски съвет на 3 февруари 2017 г. във Валета. 
Разрешете да обоснова – протоколно решение, тъй като не се транспонира европейското законодателство чрез решение на Министерски съвет. От друга страна, съгласно установената практика по време на управление на служебни кабинети, участник и член на Европейския съвет е президентът.
 
Неформалният европейски съвет на 3 февруари 2017 г. във Валета е продължение на така наречения Братиславски процес, който стартира с неформален Европейски съвет в Братислава през септември. В тази връзка, при неформалните Европейски свети не се разпространява предварителен дневен ред. В същото време отделните държави-членки заявяват своите позиции. В този смисъл, позицията на България и основните елементи на позицията на България са вече заявени в рамките на КОРЕПЕР, в рамките на съответните секторни съвети и Съвет „Общи въпроси”, като позицията, заявена от България, е вече координирана в съответните компетентни ведомства и Министерството на външните работи. Министерството на външните работи, съгласно установената практика, внася предварително позицията на България за участие в неформалния съвет. 

Съвсем накратко. Основните акценти и целите на неформалния Съвет във Валета на 3 февруари са, първо, израз на солидарност с държавите-членки на първа линия по Централно-Средиземноморския миграционен маршрут. Разрешете да обърна внимание, че на предишния неформален Съвет всички държави-членки заявиха ясна практическа солидарност с България, лансирайки европейските правила и гранична охрана точно на българо-турската граница и локирайки финансови средства в рамките на 160 млн. евро. 

Тъй като вече се отчита в продължение на 4 месеца действително спадане, намаляване на натиска по Източно-Средиземноморския маршрут и Западно-Балканския миграционен маршрут, сега е време (и това е заявена воля от всички държави-членки) да се изрази солидарност с държавите-членки на първа линия по Централно-Средиземноморския маршрут, а именно Италия и Малта. Разглеждат се редица мерки, отчитайки спецификата на основната държава на преминавания Либия, редица мерки се отчитат, включително и финансов принос. Засега няма финансови измерения по отношение на България като държава членка. Заявен е ангажимент от Европейската комисия, че първите 200 милиона евро ще бъдат мобилизирани от сега действащите финансови инструменти. 

По време на първата работна сесия ще се обсъди така наречената Декларация от Валета, която, както вече заявих, ще изрази солидарност и ще предложи мерки за овладяване на миграционния маршрут по Централно-Средиземноморския регион. 

На втората среща ще бъде разгледан концептуален документ по бъдещето на Европа с цел подготовка на декларацията, която ще бъде приета по повод 60-годишнината от Римските договори на 25 март. Позицията на България е, че страната ни като държава-членка на Европейския съюз има своя активен и високо отговорен принос против фрагментирането на Европейския съюз и от друга страна, с оглед адресиране на предизвикателствата, предизвикани от глобализацията. България е заявявала своята позиция, ще бъде последователна в своето участие н 3 февруари във Валета, че ние сме за Европейския съюз на сигурността, благоденствието и социалното включване като приоритети на европейския проект. 
Благодаря ви. 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви. Беше важно да чуем този доклад. 


Точка 5 
Проект на Постановление за приемане на План-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г. 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Докладва министърът на финансите г-н Ананиев. 

КИРИЛ АНАНИЕВ: Уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, съгласно чл. 18 от Изборния кодекс организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите са за сметка на държавния бюджет и става на база на приета План-сметка от Министерски съвет. На това основание ние сме предложили План-сметка, която възлиза на 29 905 хил. лева и тя осигурява дейността на всички органи, които имат отношение по организирането и произвеждането на тези избори. Тук са предвидени разходи за Централната избирателна комисия, за областните и общинските администрации, които участват, администрацията на Министерски съвет, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи по отношение на произвеждането на изборите зад граница, на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и някои други организации като Българското национално радио, Българската национална телевизия, които също имат своето участие в изборния процес. 

Както казах, сметката възлиза на 29 905 хил. лева и се осигурява от преструктуриране и/или трансфери от централния бюджет. 

Предвидено е в проекта на Постановление в срок до 30 юни съответните разпоредители с бюджет, които получават средства на базата на тази План-сметка, да дадат отчет за извършените разходи, така че мисля, че всичко, което е необходимо от финансова гледна точка, е осигурено. 

Остава един-единствен въпрос, който е свързан с внесената във ВАС констатация, че не се осигуряват за всичките изборни секции необходимите машини за машинно гласуване. В събота и неделя поддържах много тясна връзка с ръководството на ЦИК. Днес ще бъде заведено, по всяка вероятност, делото във ВАС, в рамките на три дни те ще се произнесат. Основният мотив, който ЦИК посочва е, че в Изборния кодекс не са казани изключенията, при които не се прилага машинно гласуване, тоест в затворите, в болниците, зад граница. Ако беше решено това да бъде задължително, трябваше да бъдат посочени изрично къде не може да се прилага това машинно гласуване. Освен това, когато не е регламентирана дадена материя, Изборният кодекс оторизира Централната избирателна комисия да създаде необходимата организация за провеждането на изборите и те са преценили, че на този етап няма възможност да се приложи изцяло машинното гласуване. 

Освен това, има и чисто технически причини, които създават проблеми в рамките на този кратък срок да се създаде необходимата организация. Когато се правят предложения за използване на машинното гласуване във всички изборни сесии, се има предвид предварително пълния мандат на предходното правителство, което в този случай го няма. 

И други мотиви, правно-юридически, са посочени. 

Нямаме никаква пречка с оглед създаване необходимата организация днес да приемем този проект на постановление, а ако има друго решение на ВАС, ние нямаме проблеми да променим План-сметката и да добавим и ресурса, който е необходим за осигуряването на машинното гласуване. 

План-сметката е съгласувана с ЦИК, това е задължение по Изборния кодекс. Провели сме и предварителни разговори с Министерския съвет, който е вторият по големина ползвател на средства, ресурсът на Министерски съвет е завишен спрямо този, който е в 2014 г. по обективни причини, така че не би следвало да има някакви проблеми. 

ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Има ли въпроси към министър Ананиев? Възражения? Няма. 

Моля да приемем това постановление за приемане на План-сметката. 

Благодаря ви. 

С това, уважаеми колеги министри, ние изчерпахме днешния дневен ред и закривам заседанието.