Комисията за защита на конкуренцията отговори подобаващо на народния представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев след обвиненията от негова страна.

"В отговор на направени изявления на 19.04.2024 г. в предаването „Лице в лице“ по телевизия bTV от народния представител г-н Ивайло Мирчев, създаващи внушения в обществото, че регулаторите с изтекли мандати не са били избрани по прозрачен начин и не работят ефективно, КЗК счита за необходимо да изрази следната обективно обоснована позиция, като представя и съответната публично достъпна информация.

Комисия за защита на конкуренцията е един от най-натоварените административни органи, тъй като упражнява правомощия по Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите.

По трите посочени закони пред Комисията ежегодно се образуват голям брой производства, по които се постановяват един или повече от един административни актове и по които страните депозират молби, възражения, доказателства и други, по които КЗК следва да вземе отношение".

Това се казва в позиция на Комисията за защита на конкуренцията.

"Постоянната натовареност на работата в КЗК може да бъде демонстрирана със следните конкретни цифри. От началото на 2024 година са били образувани общо 304 производства пред КЗК по реда на Закона за защита на конкуренцията и Закона за обществените поръчки. За първите четири месеца от годината Комисията е постановила в рамките на своите правомощия общо 457 акта, от които 262 решения, 135 определения и 59 разпореждания.

Всички тези конкретни цифри, които са публично достъпни, дават достатъчна представа за обема на свършената работа, при това само за началото на настоящата година.

На следващо място твърденията на г-н Мирчев относно необходимостта да бъде въведена прозрачна процедура по избор на нов състав на регулаторите се основават на непознаване на Закона за защита на конкуренцията и определената в него още през 2015 година публична процедура за избор на състава на КЗК.

С допълнение на чл. 4, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията, обн. ДВ, бр. 56 от 2015 г., „Членовете на комисията се избират след проведена публична процедура и не могат да бъдат преизбирани веднага за още един мандат.“ На основание на тази разпоредба с Решение на Народното събрание от 19.05.2016 г. са приети процедурни правила за избор на членове на Комисия за защита на конкуренцията. Настоящият състав на КЗК е избран с провеждане на процедура за избор съгласно горепосочените правила.

Съгласно правилата от 19.05.2016 г., приети от Народното събрание, процедурата за избор на членове на КЗК, включително председател и заместник-председател, включва номиниране на кандидати, проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, както и за изпълнение на законовите изисквания за образование и професионален опит, публично представяне на концепция на заседание на ресорната комисия в Народното събрание и отговор на въпроси както от народни представители, така и от неправителствени организации, медии и др.

Всички документи на кандидатите за председател, заместник-председател и членове от настоящия състав на КЗК са публикувани в отделен раздел на Интернет страницата на Народното събрание, а заседанието на ресорната комисия с представянето на кандидатите и отговорите на въпроси е предавано в реално време на страницата на парламента.

Разискванията и гласуването в пленарна зала на поименния състав на КЗК също е предавано на Интернет страницата на Народното събрание.

Както КЗК е подчертавала и преди в свои публични изявления, коментирането на дейността на регулаторите трябва да се прави обосновано, информирано и по непопулистки начин преди началото на предизборна кампания.

От многократните изказвания на г-н Мирчев в медиите е видно, че същият поради липса на институционален опит, непознаване на работата на КЗК и липсата на експертиза в областта на конкуренцията, с политическо говорене, се опитва да създаде не само погрешна представа в обществото, че КЗК бездейства, но и че нейният настоящ състав е избран по непрозрачен начин", пише още в Комисията.