Предстои РИОСВ - Перник да започне най-тежката процедура по отнемане на разрешителното на "Феникс - Дупница", ООД. Това каза министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на въпрос от народния представител от ПГ на "БСП за България" Манол Генов.
 

Той беше във връзка с пожара при съхранение на отпадъци в сервитута на
автомагистрала "Струма".
 
Манол Генов попита дали са извършвани проверки на обекта, правени ли са предписания и има ли констатирани нарушения и наложени наказания, както и какви мерки ще предприеме МОСВ.
 
От своя страна министър Нено Димов отговори, че дружеството в Дупница притежава разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено от директора на РИОСВ - Перник съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
 
"С разрешението за две площадки дружеството може да извършва дейности по предварително третиране на отпадъци и дейности по приемане и съхранение на отпадъци по предварително третиране на отпадъци и дейности по приемане и съхранение на отпадъци.
 
Извършените дейности са с отпадъци от черни и цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, негодни за употреба батерии, акумулатори излезли от употреба, електрическо електронно оборудване", изброи още министърът.
 
"За периода 2018 до месец август 2019 г. от експерти на РИОСВ – Перник са извършени общо 5 проверки на дружеството. За констатирани нарушения от инспекцията са предприети следните административно-наказателни мерки.
 
През месец март 2018 г. е установено, че не се води отчетност. Издадено е наказателно постановление в размер на 2000 лв., наказателното постановление е влязло в сила. През месец ноември 2018 г. е констатирано съхранение на неопасни отпадъци на неразрешено за това място. Издадено е наказателно постановление в размер на 5000 лв.
 
Към настоящия момент наказателното постановление е в съдебна процедура. През месец май 2019 г. е извършена планова проверка, при което установено съхранение на отпадъци на неразрешено за това място.
 
На дружеството е дадено предписание за преместване и почистване на всички отпадъци, разположени извън разрешените на дружеството площадки със срок 31 юли 2019 г.
 
Дружеството е поискало удължаване на срока, но не е получило разрешение. Установени са две нарушения: първо неизпълнение на предписанието за почистване на отпадъците, дадено при предходната проверка от месец май и съхраняване на отпадъци за неразрешено за това място.
 
За тези две нарушения са съставени 2 акта. Собственикът е отказал да ги получи. Съгласно Закона за административните нарушения и наказания двата акта са връчени чрез Община Дупница, която е успяла да му ги връчи на 3 септември тази година.
 
След срока за обжалване предстои издаването на наказателни постановление", каза министърът. .
 
РИОСВ Перник е издал заповед на 11 септември, с която на дружеството е наложена принудителна административна мярка и предписало всички производствени неопасни отпадъци, които се съхраняват на неразрешени за това място и на места, неотговарящи на нормативните изисквания да бъдат отстранени до 15 октомври. 
 
„След приключване на съдебната процедура по издаденото наказателно постановление по проверката от месец ноември 2018 г. РИОСВ - Перник ще започне най-тежката процедура по отнемане на разрешителното на "Феникс - Дупница", ООД“, заяви министърът.
 
Съгласно закона, собствениците на терени отговарят за почистването от отпадъци.