Правителството определи районите в България с повишен здравен риск. Те са обединени в две групи – при първата причините са свързани със замърсяването на атмосферния въздух, а при втората – със замърсяването на почвата.
Поради замърсяване на въздуха повишен здравен риск има в районите на Перник, София (Кремиковци), Кърджали, Асеновград, Куклен, Златица, Пирдоп, Димитровград, Девня, Бургас, Камено, Стара Загора, Гълъбово и Раднево. Здравен риск поради замърсяване на почвата съществува в районите на София (Кремиковци), Кърджали, Златица, Пирдоп, Асеновград, Куклен и селата Вишеград, Островица, Челопеч, Габровница, Злидол, Елисейна, Зверино, Боянци, Крумово и Брестник.
Районите с повишен здравен риск са определени въз основа на критерии, които отчитат наличието на превишение на регламентираните нива на един или няколко от контролираните замърсители на атмосферния въздух; на трайни отклонения в качеството на подаваната питейна вода; на режимно водоподаване с непрекъсната продължителност повече от един месец годишно; превишение на максимално допустимите концентрации на тежки метали, устойчиви органични замърсители, на обективизирана чрез епидемиологични проучвания връзка между здравното състояние на населението и замърсяването на околната среда по един или повече от посочените критерии.
Одобряването на списъка на районите с повишен здравен риск дава основание да бъдат изготвяни специализирани програми за профилактика и опазване на общественото здраве в съответните райони. /БЛИЦ