Централната избирателна комисия обяви класирането и определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г.“, чрез договаряне без предварително обявление.

Извършено е разглеждане на постъпилата първоначална оферта, след което са направени и предложения за постигане на договорености с участника „Печатница на Българска народна банка“ АД, съгласно утвърден доклад на комисията от 03.05.2019 г. и протокол от 02.05.2019 г.

Централната избирателна комисия обявява класирането на участника по обществената поръчка -  на 1-во място – „Печатница на Българска народна банка“ АД.

Настоящето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението.