От юни 2009 г. НЗОК няма законодателна възможност да договаря цените и нивото на заплащане на всички лекарствени продукти, които плаща от вноски на здравно осигурените граждани.
Това посочват в свое становище НЗОК във връзка с цените на лекарствата.<br /> <br /> До края на 2011 г. цените и нивото на заплащане на лекарствата от НЗОК са определяни от две междуведомствени комисии - Комисия по цени и Комисия по позитивен лекарствен списък, които по-късно се обединяват. <br /> <br /> За НЗОК е оставена само възможността да заплаща определените от двете комисии стойности. НЗОК само плаща, без да има влияние върху механизмите за формиране на цените на лекарствените продукти и тяхното ниво на заплащане, се казва в становището. <br /> <br /> През 2010 г. управителят на НЗОК внесъл предложение за промяна в закона, която да даде възможност на НЗОК да договаря по-ниски цени на лекарствата, плащани от касата. <br /> <br /> В него се казва, че договарянето трябва да е задължително. Здравният министър обаче не внесъл предложението в Ппрламента. По това време поста вече заема Стефан Константинов. <br /> <br /> През декември 2010 г. е променен ЗЗО, без да е спазено предложението на НЗОК - договарянето да е задължително. Закона вменява на Министъра да изработи наредба за договаряне на отстъпки от цената на лекарствата от касата. <br /> <br /> Тази наредба е изработена от МЗ и публикувана в ДВ едва на 30.08.2011г. Това е доста сериозен проблем и риск за бюджета на касата, тъй като считано от 01.03.2011 г., НЗОК трябва да заплаща медикаменти за онкологично болни, трансплантирани и редки болести прехвърлени от МЗ.<br /> <br /> Още на 20.05.2011 г., Управителя на НЗОК изпраща писмо до Министъра на здравеопазването съпроводено със сравнителна таблица за по-високите цени, които касата се налага да заплаща към този момент, поради това, че няма законодателна възможност да извърши договаряне. НЗОК не разработва, а изпълнява политики в рамките на съществуващото законодателство. <br /> <br /> Съгласно появилата се по-късно наредба - от август 2011, НЗОК може да договаря само лекарства, които се заплащат 100% от фонда и са без аналог, а не всички, както гласи друго предложение на НЗОК от 25.02.2011 г. ,изпратено от управителя до министъра. <br /> <br /> Това е друг голям проблем, който пречи на фонда да договори отстъпки от цените на всички продукти. Наредбата е задължение на МЗ и тя, както и законът, гласи, че договарянето има пожелателен, а не&nbsp; задължителен характер. Наредбата на министъра не предлага механизъм, с който да се задължат фирмите да участват в процеса и да дават отстъпки.<br /> <br /> На Надзорен съвет на 29.09.2011 г. е приета методика за договаряне, обнародвана в ДВ на 02.11.2011, след което са изпратени покани до всички фирми в срок. Отговорили са 8 от тях, процедурата за тях е разгледана и приключила.<br /> <br /> От изложеното до тук става ясно, че НЗОК е реагирала веднага след излизане на наредбата от МЗ. Причината да се явят само 8 фирми се дължи на факта, че МЗ не се е съобразило с двете предложения на НЗОК, които щяха да доведат до намаляване на цените на лекарствата. <br /> <br /> НЗОК не разработва, а изпълнява политики в рамките на съществуващото законодателство, заявяват от НЗОК.<br /> <br /> <br />