Имам сглобяема къщичка. Синът ми поиска да си построи виличка и аз му подписах на малко листче, че му давам право да строи. Не знам, като не съм ходила при нотариус, как сам на себе си е прехвърлил мястото от 1543 кв. м плюс къщичката от 43 кв. м. В нотариалния акт пише, че е уредил сметките. Лев не ми е дал, а продава един декар място. Мога ли да разваля продажбата? Лиляна С.К., гр. С.
Според мен можете да развалите продажбата, но след като се уверите, че имате законно основание да го направите. Съветвам ви, преди да предприемете действия, да се консултирате с адвокат. <br /> <br /> Сделките с недвижими имоти са видове договори и спрямо тях са приложими общите правила, регламентиращи недействителността съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Важно е делението на недействителните договори на две категории: нищожни и унищожаеми. Първите изобщо не пораждат никакви правни действия и всяко заинтересовано лице може да се позове на това, като може да установи недействителността както чрез иск (осъдителен или установителен), така и с възражение срещу предявен иск. Пример за това може да бъде предявяването на иск срещу владеещото имота лице, което основава собствеността си на нищожна поради неучастие на всички съсобственици делба. <br /> <br /> <strong>Най-силна и безапелационна е обявената в чл. 26 от ЗЗД нищожност,</strong><br /> <br /> която обхваща следните хипотези: противоречие или заобикаляне на закона; накърняване на добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства; договори с невъзможен предмет; договори, при които липсва съгласие; неспазена определената в закона правна форма за сключване на договора; привидност на договарянето. <br /> <br /> Нищожното юридическо действие, респективно правна сделка, не пораждат правни последици ех lеgе още от момента на извършването им, като на нищожността може да се позове всеки и влязлото в сила съдебно решение за прогласяване на нищожността има действие спрямо всички. Заедно с това нищожността на нотариалното действие води до недействителност и на договора, изповядан с нотариалния акт. <br /> <br /> С факта на придобиване на нотариален акт правото на собственост не е безусловно и завинаги неоспоримо. Това обяснява <br /> <strong><br /> защо е възможно за един и същи имот да има спор за собственост,</strong><br /> <br /> при който всяка от страните се позовава на различно правно основание, обикновено подкрепено с доказателства. В такива случаи преценката на претендираните права се прави единствено от компетентния съд.<br /> <br /> Всеки нотариален акт има задължителна сила до момента, докато с влязло в сила съдебно решение не се установи, че е бил неправилно или незаконосъобразно издаден. Човекът, който има правен интерес да докаже правата си на собственост върху имота, има на разположение няколко правни възможности да ги реализира.<br /> <br /> <em><strong>Иван ЦИЦЕЛКОВ, адвокат </strong></em><br />