&nbsp;Каква закрила и какви права имам като инвалидизиран с ЕР на ТЕЛК, диагноза исхемична болест на сърцето. Бях включен в Национална програма &ldquo;Заетост и професионално обучение на хора с увреждания&rdquo; за три години. Когато програмата завърши, ми прекратиха трудовото правоотношение по чл. 328, ал. 1, т. 3 от КТ и останах без работа. По време на програмата бях преназначен от пазач на портиер-пазач. Правилно ли е, или не? Стефан ИЛИЕВ, Шумен <br /> <br /> В чл.333, ал.1, т.3 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването.<br /> <br /> В Наредбата за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила, съгласно чл. 333, ал. 1 от КТ, е предвидено, че закрила при уволнение имат работници или служители, боледуващи от някоя от следните болести:<br /> <strong><br /> 1. исхемична болест на сърцето; <br /> 2. активна форма на туберкулоза;<br /> 3. онкологично заболяване;<br /> 4. професионално заболяване;<br /> 5. психично заболяване;<br /> 6. захарна болест.</strong><br /> <br /> Предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болести, посочени в наредбата. <br /> <br /> Според Националната програма за заетост и професионално обучение на хора с увреждания държавата плаща минимална работна заплата, осигуровки и отпуски за всички назначени по проекта хора с увреждания в продължение на три години. След третата година държавата поема 30 на сто от внесените за лицето осигурителни вноски. Основният принцип, с който са съобразени разпоредбите на трудовото законодателство, е да се създаде стабилност в отношенията между страните по трудовия договор и да не се допускат едностранни промени относно неговите основни елементи&nbsp;- място и характер на работата, срок на действие, размер на възнаграждението, а също и промени в страните по трудовото правоотношение. В чл. 119 от КТ е залегнал общият правен принцип по отношение на договорите - те могат да бъдат изменяни по общата воля на страните. <br /> <br /> Със сигурност сте се съгласили да бъде променена длъжността ви, защото това е невъзможно да стане едностранно. В случая това не е толкова важно. Ако работодателят не е получил предварително разрешение за уволнението ви, можете да искате от съда да ви възстанови на предишната длъжност, да ви изплати обезщетения и т. н. Но дали е така, не знам. Обърнете се към Областната инспекция по труда, като представите индивидуалния си трудов договор, както и заповедта за прекратяването му, и ако не са изпълнени законовите разпоредби, ще можете да защитите накърненото си право.