Получих земеделска земя по 76 ПМС през 1976 г. През 1980 г. с разрешение за строеж построих масивна тухлена постройка. През 1994 г. закупих земята по оценителен протокол от общината. През 1995 г. срещу мен е заведен иск от наследник на бивш собственик от 1953 г., който през 1994 г. е получил решение, че се възстановява собствеността му в реални граници. През 1997 г. бившият собственик си изважда нотариален акт, а през 2005 г. почива. Могат ли наследниците му да ме съдят за земеделската земя? Имам ли давностно владение? Купил съм земята от общината. Ако имат право наследниците, мен ли трябва да съдят или общината? Съдебният иск е по чл. 58 от Закона за собствеността. Петър ПЕТРОВ, Варна
Твърдите, че от 1994 г. сте собственик на земята, закупили сте я от общината. Същата година обаче, с решение на общинската служба за земеделие и гори, земята е възстановена на наследник на бившия собственик. Той завежда съдебен иск срещу вас през 1995 г. Споменавате, че правното основание е чл. 58 от Закона за собствеността (ЗС): Ползвателят е длъжен да съобщава на собственика за всяко посегателство върху собствеността. Смятам, че е чл. 108 от ЗС: Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без правно основание за това. Междувременно собственикът (ищец) почива през 2005 г. Не казвате какво става с &ldquo;висящото дело&rdquo;. <br /> <br /> Ако наследниците имат право, т.е. доказват безспорно, че са собственици на имота, нормално е искът да е срещу вас. При неблагоприятен за вас изход можете да съдите общината за неоснователно обогатяване на основание чл. 59 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). <br /> <br /> От това, което твърдите, смятам, че не можете да се позовете на придобивна давност. Правото на собственост по давност върху недвижим имот се придобива с непрекъснато владение в продължение на 10 години. Владението е упражняване на фактическа власт върху вещ, която владелецът държи, лично или чрез другиго, като своя. Ако владението е добросъвестно, правото на собственост се придобива с непрекъснато владение в продължение на 5 години. Владелецът е добросъвестен, когато владее вещта на правно основание, годно да го направи собственик, без да знае, че праводателят му не е собственик или че предписаната от закона форма е била опорочена. Достатъчно е добросъвестността да е съществувала при възникване на правното основание. С изгубване на владението повече от шест месеца давността се прекъсва. <br /> <br /> Накрая, ако сериозно се интересувате от имота, в който сте вложили труд и пари, съберете всички документи, с които разполагате, и потърсете адвокат за консултация. <br /> <br /> <br type="_moz" />