По повод отправени запитвания от медии с конкретни въпроси, касаещи бившия служител на КПКОНПИ Елена Фичерова - Караиванова, пресцентърът на Комисията предостави информация относно горещия скандал, който се заформи около името й.

Припомняме, че Елена Фичерова-Караиванова бе назначена за шеф на кабинета на вътрешния министър Бойко Рашков. 

Разкритие: Адвокат на Божков е връзката между него и Бойко Рашков

Впоследствие стана ясно, че тя е учредител на партията на обвиняемия бизнесмен Васил Божков - "Българско лято", член на Изпълнителния съвет и кандидат-депутат от нея в 23 МИР-София.

Ето какво съобщават от комисията: 

На 20.03.2017 г. г-жа Елена Фичерова - Караиванова е назначена на длъжност „главен юрисконсулт“ в отдел „Правен“ на дирекция „Административноправно и информационно обслужване“ в Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество, а два месеца по-късно е определена от председателя на КОНПИ (Пламен Георгиев) да изпълнява по вътрешно съвместителство длъжността началник-отдел „Човешки ресурси“, до назначаване на титуляр.

На 23.08.2017 г. тя е назначена за началник на този отдел, след проведена конкурсна процедура. След вливането на КОНПИ в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Елена Фичерова - Караиванова е преназначена на същата длъжност в КПКОНПИ. 

Със заповед на председателя на Комисията от 08.05.2018 г. е разпоредено извършването на подбор между служители с ръководни длъжности, за заемане на длъжността „директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ /КСВ/. Заповедта е съгласувана и от г-жа Фичерова -Караиванова лично, в качеството й на началник-отдел „Човешки ресурси“. В рамките на същия работен ден /08.05.2018 г./, са извършени следните действия:

- г-жа Фичерова - Караиванова е представила справка с имената на трима служители, които отговорят на условията за заемане на длъжността. Един от тези трима служители е самата тя;
- експертите в ръководения от нея отдел „Човешки ресурси“ са изготвили писмо-предложение от името на председателя на КПКОНПИ до тримата кандидати;
- г-жа Фичерова - Караиванова е дала съгласие да бъде преназначена за директор на дирекцията и на същата е  е предложено да заеме длъжността;
- издадена е заповед от председателя Пламен Георгиев за назначаване и е връчена длъжностната характеристика;
- повишен е и размерът на месечното й възнаграждение.

Още на следващия ден – 09.05.2018 г., г-жа Фичерова - Караиванова е подала заявление да бъде възстановена на длъжността като началник-отдел „Човешки ресурси“.

Молбата й е удовлетворена, а заплатата й остава същата, като за по-високата длъжност „директор на КСВ“. На практика, еднодневното „пребиваване“ на Елена Фичерова – Караиванова на директорската длъжност е било извършено само с цел създаване на основание за увеличаване на трудовото й възнаграждение. През м. август 2019 и февруари 2020 г. индивидуалното месечно възнаграждение на Фичерова е увеличено.

На 28.02.2020 г., след извършена проверка – анализ на управлението на човешките ресурси в Комисията, ръководителят на Главния инспекторат към МС информира с писмо председателя на КПКОНПИ, че съществуват данни за евентуален конфликт на интереси на Елена Фичерова - Караиванова. На 04.03.2020 г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу г-жа Фичерова – Караиванова. На 10.03.2020 г. са й предоставени за запознаване всички материали по производството за установяване на конфликт на интереси.

В периода м. ноември 2020 г. – януари 2021 г. тя неколкократно отклонява писмените и устни покани да се яви на изслушване пред постоянната комисия, определена със заповед на председателя на КПКОНПИ. През януари 2021 г. поканата й е връчена лично. На 29.01.2021 г. е изслушана в присъствието на неин адвокат. Представени са им данни, че производството се води за това, че тя лично, като началник отдел „Човешки ресурси“, е участвала в процедурата по собственото си назначаване за директор.

Със Заповед № РД 10-04/26.03.2021 г. на председателя на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси по отношение на г-жа Фичерова - Караиванова за това, че тя е участвала в процедурата за собственото си назначаване за директор на дирекция КСВ. Наложени са й и финансови санкции.

Елена Фичерова – Караиванова е дисциплинарно уволнена със заповед на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров от 26 март 2020 г. от заеманата от нея длъжност началник-отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО) на КПКОНПИ. 

Основанията за налагане на наказанието са установени нарушения за неправилно изплащане на възнаграждения по изпълнение на проект „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, на който г-жа Фичерова - Караиванова е била определена за ръководител на 26.08.2018 г.

Установеното нарушение касае утвърждаване на документи от г-жа Фичерова – Караиванова, водещи до изплащане на допълнителни възнаграждения на екипа по проекта (включително и на самата нея), без същите да са одобрени от председателя на КПКОНПИ, каквито са изискванията на Вътрешните правила при изпълнение на проекти по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Така утвърдените пряко от нея документи са били представени за плащане пред финансовата дирекция в Комисията. В обясненията си пред дисциплинарната комисия г-жа Фичерова – Караиванова е заявила, че „въобще не се сещам да има разпоредба, която да ме задължава да представям протокола на органа по назначаването“.
 
Към настоящия момент заповедта за дисциплинарно уволнение, както и тази за установяване на конфликт на интереси, са предмет на съдебно оспорване от Елена Фичерова - Караиванова, като и за двете не е налице влязъл в сила окончателен съдебен акт.
 
Информацията е съобразно данните в служебното досие на Елена Фичерова – Караиванова.