Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/ разреши придобиване от страна на „Кей Джи Маритайм Шипинг” АД, София, на акции, представляващи 70% от капитала на “Параходство Български морски флот” ЕАД, гр. Варна, съобщиха от комисията.
„Кей Джи Маритайм Шипинг” АД планира да запази предмета на дейност на придобиваното предприятие, да утвърди позициите му и да увеличи общия тонаж на корабите.
“Параходство Български морски флот” ЕАД е най-голямата компания- корабособственик в България до момента на сделката и притежава господстваща позиция в национален мащаб на пазара на морски превоз на товари. От своя страна „Кей Джи Маритайм Шипинг” АД не упражнява подобна дейност на територията на страната.

КЗК счита, че концентрацията няма да промени пазарното статукво и не се очаква да доведе до засилване на господстващото положение или ограничаване на ефективната конкуренция в бранша. /БЛИЦ