През 2021 г., втората година на пандемията от Covid-19, активните предприятия в България са намалели още по-рязко, след като през 2019 г. броят им здапочна да се понижава, пише Investor.bg.

Негативната тенденция се отчита за трета поредна година, след като през 2018 г. активните предприятия в страната отбелязаха лек ръст спрямо предходната година. 

През 2021 г. активните предприятия в България са 381 457 на брой, което е с 4,8% по-малко в сравнение с предходната 2020 г. За сравнение, през 2020 г. (първата пандемична година) активните фирми бяха 342 376, или с 2,1% по-малко в сравнение с предходната 2019 г.

Това става ясно от изследване на Националния статистически институт (НСИ) за демографските събития на предприятията в България за 2021 г., което проследява динамиката им за петгодишен период (2017 - 2021 г.).

През наблюдавания период отново най-голям е броят на новопоявилите се предприятия, които не са наемали работна ръка.

Най-голям е относителният дял на активните предприятия без наети лица през целия период, като през 2021 г. той е 52,2% от всички активни предприятия. Следва групата „1 - 4 наети лица“ с 34%, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - 6,6%.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 67,1% от заетите в периода (2017 - 2021 г.), докато делът на предприятията в тази група е едва 7,2% от общия брой активни предприятия. Големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 8,7% от общия брой на заетите лица в страната.

Новосъздадени предприятия

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 9,9% са новосъздадени през 2021 г. За периода 2017 - 2021 г. средногодишно са се появили 10,7% от активните предприятия.

Структурата на новите предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през последните пет години, като с най-висок относителен дял са новосъздадените предприятия в сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 34,8%, а с най-нисък - новопоявилите се предприятия в сектор „Добивна промишленост“ - под 0,1%. Тази структура се запазва и през 2021 г.

През наблюдавания период (2017 - 2021 г.) най-голям е броят на новите предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2021 г. попадат 30 071 новопоявили се предприятия, следвани от групата „1 до 4 наети“ - 6907, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 342.

Оцелели предприятия

През 2020 г. новите предприятия са 35 203, като от тях 79,4% са преживели успешно 2021 г. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 95,8%, а най-нисък - в сектор „Операции с недвижими имоти“ - 61,6%.

От всички предприятия, появили се през 2020 г. и оцелели през 2021 г., най-висок е относителният дял на групата „1 до 4 наети лица“ – 89,8%.

От 2016 г. с отдалечаване от годината на поява се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях.

Делът на предприятията, появили се през 2016 г. и все още активни пет години по-късно, е 5,5%, докато делът на появилите се през 2020 г. и активни през 2021 г. е 7,3% от общия брой на активните предприятия през 2021 г.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор „Транспорт, складиране и пощи“, в който делът на оцелелите през петгодишния период е 7,5%.

Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 0,7% 

Общият брой на заетите лица в появилите се през 2020 г. и оцелели през 2021 г. предприятия е 64 623 души, като 69,2% от тях са концентрирани в пет от разглежданите икономически сектори:

„Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 27%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 11,4 %, „Преработваща промишленост” – 10,8%, „Строителство“ – 10,1%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – 9,8%.

Закрити предприятия

През 2020 г. са закрити 40 865 предприятия (данните са предварителни), или 10,2% от активните предприятия през същата година, в резултат на което 4,5% от заетите са загубили работните си места.

Най-висок - 38%, е делът от закритите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Най-жизнеспособни за поредна година са предприятията от сектори „Добивна промишленост“ и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, като при тях закритите предприятия са под 0,1%.

 

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук