Международната рейтингова агенция Fitch Ratings Ltd. потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна валута на "BBB-" и дългосрочния рейтинг в местна валута на "BBB". Перспективата и на двата показателя е стабилна, съобщиха от пресцентъра на Министерство на финансите.
Стабилната перспектива отразява оценката на Агенцията, че рисковете за кредитния рейтинг на страната са добре балансирани към момента. Въпреки това има рискови фактори, заедно или поотделно, биха могли да предизвикат преоценка на рейтинга.<br /> <br /> Сред тях са чувствителността на страната към развитието на еврозоната по отношение на търговията и финансовия сектор. Осезаемото влошаване на перспективите за растеж на икономиката и на фискалното управление на страната също биха довели до негативна преоценка на рейтинга.<br /> <br /> Очакванията за по-бавен растеж на БВП и сравнително ниското ниво на доходите на глава от населението за категорията &quot;BBB&quot; са сред факторите, ограничаващи кредитния рейтинг на България. Сам по себе си икономическият растеж няма да е достатъчен фактор в процеса на догонване на средните нива на доходите в ЕС, уточняват от &quot;Фич&quot;.<br /> <br /> Членството на България в ЕС подпомага политическата и институционална стабилност, се посочва още в оценката. Агенцията посочва, че управлението на правителство на малцинството би могло да застраши политическата стабилност и да възпрепятства осъществяването на ключови реформи.<br /> <br /> Кредитната агенция допуска, че България ще продължи да води благоразумна и предпазлива фискална политика, съобразена с действащия валутен борд. От &quot;Фич&quot; не очакват значителна ескалация на текущата политическа нестабилност в страната<br /> <br /> Според агенцията брутният вътрешен продукт (БВП) на страната ще нарасне с 1% през тази и с 1.7% през следващата година. Прогнозата за растеж за 2015 г. е 2.3%. Съгласно очакванията на агенцията, бюджетният дефицит ще нарасне до 1.7% от БВП за периода 2013-2014 година.<br /> <br /> Рейтингът отразява ниското ниво на държавен дълг в размер на 18,5% от БВП, което поставя страната на второ място по най-ниско ниво на този показател сред държавите-членки на ЕС и е много под средното от 35,6% за страните с подобен рейтинг. Според прогнозата на &quot;Фич&quot; нивото на държавния дълг ще остане под 20% в периода 2013-2015 г., като не се очакват трудности при рефинансирането му.<br /> <br /> Нетният външен дълг на страната в размер на 28% от БВП през 2012 г. е по-висок от средното за държавите от категорията &quot;BBB&quot;, но динамиката му се характеризира с низходящ тренд, особено във връзка с изплащането на задължения към банките-майки от страна на местната банкова система.<br /> <br /> Банковият сектор остава добре капитализиран. Необслужваните кредити са на ниво от 16,9% към април 2013 г., но са добре обезпечени. Според данни на Евростат, задлъжнялостта на частния сектор е била в размер на 110% от БВП в края на 2011 г., което също е по-високо от средното за страните с подобен рейтинг, а междуфирмената задлъжнялост е 41% от БВП според МВФ в края на 2012 година.&nbsp;/БЛИЦ