265 души преминаха успешно първия централизиран конкурс за хора с трайни увреждания за експертни длъжности в държавната администрация. Всички те влизат в обща база данни, от която всяка администрация може да избира подходящи кандидати за назначаване. Канкурсът се проведе на 23 и 24 март 2009 г.
От регистрираните 449 души на теста се явиха 347 кандидати. Броят на успешно представилите се на теста показва много висока успеваемост – 76.37%. Най-високият резултат е 57 точки от максимално възможни 60.

Всички успешно преминали конкурса стават част от националната база данни, от която всяка администрация може да избира подходящи кандидат за конкретна свободна позиция, определена за заемане от човек с увреждане. МДААР планира в най-кратки срокове да избере трима от най-добре представилите се за експертни длъжности в министерството.
Министър Николай Василев ще изпрати писма до всички администрации с указания как могат да ползват базата данни с успешните кандидати от конкурса. Всяка администрация, която желае да потърси подходящи кандидати за дадена свободна позиция, трябва да подаде заявление до Института по публична администрация, като опише изискванията за конкретната длъжност. От предоставения от ИПА списък администрацията избира кандидатите, които отговарят на предварителните изисквания за длъжността и ги уведомява писмено за това, посочвайки минималните и специфичните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност, необходимите документи, които трябва да бъдат представени. При допълнителното интервю органът по назначаването проверява съответствието на представените документи с нормативните изисквания, извършва преценка на качествата на кандидатите и установява специфичните им познания за заемане на конкретната длъжност.
Припомняме, че с промените в Закона за държавния служител се въведе задължението за администрациите с над 50 служители да определят поне 2% от длъжностите по служебно правоотношение за заемане само от хора с трайни увреждания. За по-малките администрации (от 26 до 50 служители) задължението е да наемат поне 1 служител с трайно увреждане. МДААР планира през следващите месеци чрез своята дирекция „Инспекторат за държавната администрация” да направи масови проверки в цялата страна за това дали се спазва законодателството. /БЛИЦ