Само днес – в Деня на детето – важи тоталната забрана за тютюнопушене на обществени места. Поправките в Закона за здравето от утре отпускат режима за пушачите и те ще могат да пафкат навсякъде.
На 1 юни 2010 г. влизат в сила приетите от предното правителство поправки в Закон за здравето, с които се забранява пушенето на обществени места. 41-ото Народно събрание обаче либерализира забраната като с нови изменения на закона допусна изключения. Новите поправки в закона ще отменят старите в утрешния ден &ndash; 2 юни. <br /> <br /> Народните представители решиха тютюнопушене да се допуска по изключение в обособени за това места в ресторантите, баровете и кафенетата, както и сградите на жп гарите, летищата, морските гари и автогари. Когато заведението за хранене и развлечение е с площ по-малка от 50 кв. м., собственикът има право да избере дали в цялото заведение да се пуши или не. В нощните заведения се допуска тютюнопушене без обособяване на самостоятелни помещения. За сметка на това пък забраниха деца под 18-годишна възраст да посещават нощни заведения. <br /> <br /> С глоба от 400 до 800 лв. ще се наказва собственик, който допусне деца под 18-годишна възраст в заведението си или обособеното в него помещение, в което се пуши. За повторно нарушение санкцията ще е от 800 до 1000 лв. Управителите, собствениците и работодателите в заведение, в които се допуска тютюнопушене, са длъжни веднъж годишно да осигуряват измерване от акредитирана лаборатория на ефективността на вентилацията в помещенията. Протоколите от измерванията трябва да се съхраняват в обекта и да се представят при проверките на държавните здравни инспектори. Едноличните търговци, които нарушат тази разпоредба ще се наказват с глоба от 400 до 800 лв., а при повторно нарушение &ndash; от 800 до 1000 лв.<br /> <br /> В сградите, в които има помещения с обособени работни места, работодателите могат да определят със заповед специални помещения за пушене, бе записано още в закона. <br /> <br /> Мотивът на мнозинството в парламента за либерализиране на забраната бе кризата. Според тях, ако се въведе тотална забрана, ще се попречи на бизнеса, който в този момент е особено уязвим. <br /> <br /> /БЛИЦ