Един от основните изводи от социологическото изследване “Агресията сред учениците във Варна”, проведено през ноември-декември 2007 г. по поръчка на дирекция “Младежки дейности и спорт” към Общината и на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е, че сред учениците от трите възрастови групи са разпространени почти всички възможни форми на агресивно поведение.
Други резултати от изследването са в унисон с вече посочения извод, а именно: почти всеки трети ученик се е проявил в ролята на жертва или агресор; учениците са значително по-чувствителни към домашното насилие и го възприемат като агресия спрямо себе си; често поведението на учениците влиза в конфликт с очакванията на родителите, което води до наказания; липсва активна намеса от страна на по-възрастните в ролята им на арбитри при възникване на конфликти и последващо агресивно поведение между участниците в конфликта; прекомерната заетост на родителите води до неефективен родителски контрол, което дава възможност за намеса на други, често неподходящи фактори при възпитанието на децата; подрастващите най-често възприемат и подражават на модели на поведение, които са “произведени” от средствата за масова комуникация или компилирани от качествата на различни типове “герои”.
В изследването са систематизирани и основните причини за стимулирането на агресията сред децата. Основни са общата агресия в обществото, липсата на емоционален комфорт у детето, чувство за безнаказаност за агресивните постъпки, деформации в ценностната система.

От анализ към проведеното изследване става ясно, че причините за агресивното поведение са много и е наложително да се анализират с участието на специалисти от различни институции, които са свързани с обучението и възпитаването на децата.
Основният фактор за ограничаване, регулиране и преодоляване на агресията при децата е оптимизацията на отношенията с родителите и хората от най-близката среда на детето. Хармоничните отношения в семейството са гаранция за емоционалното, физическото и психическото здраве на детето и за неговото интелектуално развитие, се казва още в анализа. /Днес+