На територията на област Варна продължават контролирано да се изпускат седем язовира. В Шуменски и Търговищки район няма преливащи язовири. Контролирано се изпускат 15 язовира.
В област Хасково продължават дейностите по ликвидиране на последиците от наводнението. Нивото на река Бисерска е нормално. Продължава контролираното изпускане на язовирите Доситеево и Тракиец. Наблюдава се и нивото на река Марица на мостовото съоръжение край Харманли. Продължава работата и по изграждане на засегнатите участъци на дигите в Харманли на р. &bdquo;Олу дере&rdquo;, по прокопаването на байпасен канал на язовира при с. Стамболийски. Създадена е организация за денонощно наблюдение.<br /> <br /> По данни на експлоатационните дружества състоянието на комплексните и значими язовири в страната е нормално. Обемите се поддържат чрез работа на ВЕЦ. Няма преливащи язовири от каскада &bdquo;Арда&rdquo;. От басейновите дирекции Дунавски и Западнобеломорски район няма постъпила информация за възникнали кризисни ситуации, критични участъци по диги и укрепителни съоръжения.<br /> <br /> Няма критични участъци по поречието на река Тунджа на общ. Тунджа и Елхово. По реките Мараш и Мочурица също няма критични участъци в Стралджа. Поради продължителния период с ниски температури в страната все още се наблюдава ледена покривка на реките при Русенски Лом и Божичен.<br /> <br />