По повод започналото вече издаване на нови документи за самоличност, БЛИЦ ви предлага отговори на най-често задаваните въпроси.
1) Не трябва да се подменят предсрочно документите от стария образец. <br /> <br /> 2) Документите от стария образец са и ще бъдат валидни за страната, ЕС и чужбина до срока на тяхната валидност, т.е. с валиден документ можем да пътуваме в чужбина.<br /> <br /> 3) Изтичащите през 2010 г. лични карти и свидетелства за управление на МПС ще важат още 6 месеца след изтичане на валидността им и то само на територията на България.&nbsp;ПРИМЕР: ако личната Ви карта е валидна до 15.05.2010г., нейната валидност се удължава автоматично до 15.11.2010г. и за този период няма да дължите глоба, ако не я подновите, но сте длъжeн в срок до 15.12.2010г. да подадете заявление за издаване на нова лична карта.<br /> <br /> 4) За български граждани, живеещи в чужбина, е предвидена услугата продължаване срока на валидност на паспорт без електронен носител на информация. Тя се извършва от дипломатическите и консулските представителства на България в чужбина. Срокът на валидност може да бъде продължен еднократно за срок до 01.12.2010г.<br /> <br /> 5) При подаване на заявление за издаване на новите български лични документи не е необходимо да закупувате и попълвате предварително заявление и не е необходимо да представяте актуални снимки.<br /> <br /> 6) &nbsp;Подаването на заявленията за новите български лични документи ще се осъществява по досегашния ред, а именно &ndash; в РУ на МВР, СДВР, ОД на МВР по постоянен адрес и ДБДС. Ако искате да си извадите само шофьоркса книжка, можете да го направите в КАТ.<br /> <br /> 7) Не е необходимо да получавате служебна бележка за това, че валидността на изтичащата през 2010г. лична карта или СУМПС е удължена с 6 месеца.<br /> <br /> 8) Валидността на паспорта за деца е 5 години.<br /> <br /> 9) Пръстови отпечатъци се снемат на лица над 12 г. възраст.<br /> <br /> 10) С паспорт в срок на валидност можете да преминавате държавната граница и да пребивавате извън страната.<br /> <br /> 11) С лична карта в срок на валидност можете да напускате страната и да се завръщате с нея през вътрешните граници на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и в случаите, предвидени в международни договори.<br /> <br /> 12) След смяна на постоянния адрес, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.<br /> <br /> 13) След смяна на имената, в срок от 30 дни лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нова лична карта.<br /> <br /> 14) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не подаде заявление за подмяна на българските си лични документи в срок до 30 дни при промяна в имената, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.<br /> &nbsp;<br /> 15) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не направи необходимото като родител, настойник или попечител за снабдяване с лична карта на лице, навършило 14-годишна възраст.<br /> <br /> 16) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. лице, което не върне паспорта си или заместващия го документ на органа, който го е издал, в тримесечен срок след изтичане на неговата валидност или след отпадане на основанието за издаването или ползването му. /БЛИЦ