Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено – в сряда, 22 август, от 10 ч. Това съобщиха преди минути от правителствената информационна служба. От там разкриха и какви ще са точките, които министрите на премиера Бойко Борисов ще трябва да дикутират.

Те са: 
 
1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 814 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА НАЗНАЧАВАНЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТЪРА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА, ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 509 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. И С РЕШЕНИЕ № 25 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите
 
2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ФУНКЦИИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛО­ГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.
Внася: министърът на икономиката
 
3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 886 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ЦЕНТЪР „ФОНД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА“.
Внася: министърът на здравеопазването
 
4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ, ВКЛЮЧ­ВАЩ МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАМЕРЕНИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВАЛУТНИЯ МЕХАНИЗЪМ II (ERM II) И КЪМ БАНКОВИЯ СЪЮЗ.
Внася: министърът на финансите
 
5. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАЩАНИЯТА ПО РЕШЕНИЯ­ТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ПО ДЕЛАТА „ГЪОШЕВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 46257/11), „МИХАЛЕВИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 63481/11), „ПЕТРОВ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 31044/12), „ХАДЖИЕВА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 45285/12) И „ЙОРДАНОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ“ (ЖАЛБА № 61432/11).
Внася: министърът на правосъдието
 
6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2018 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИ­ГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 271 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката
 
7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ПОЗЕМ­ЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ АЗБЕСТОЦИМЕНТОВ ЗАХ­РАНВАЩ ВОДОПРОВОД ОТ ЯЗ. „СРЕЧЕНСКА БАРА” ДО ГР. ВРАЦА“, В ЗЕМЛИ­ЩАТА НА С. ДОЛНО ОЗИРОВО, ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ОБЛАСТ МОНТАНА, И ГР. ВРАЦА, ОБЩИНА ВРАЦА, ОБЛАСТ ВРАЦА.
Внася: министърът на земеделието, храните и горите
 
8. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
9. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД - СОФИЯ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
10. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВА­НЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМАХВАНЕТО ИМ.
Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
 
11. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ВЪЗМЕЗДНО БЕЗСРОЧНО ОГРА­НИЧЕНО ВЕЩНО ПРАВО - СЕРВИТУТ, ВЪРХУ ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В ПОЛЗА НА „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ” ЕАД - ПЛОВДИВ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
 
12. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕЛХОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
 
13. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСТ­ВОТО НА ОТБРАНАТА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
 
14. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА КОНСУЛ­СКИЯ КЛАС НА ПОЧЕТНОТО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА МАЛTА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОРИСЛАВ ЦВЕТКОВ БОЯНОВ В ГЕНЕРАЛНО ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА МАЛТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В СОФИЯ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
 
15. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ОТНОСНО ПРЕХВЪРЛЯНЕТО И ВЗАИМНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВНОСКИ В ЕДИННИЯ ФОНД ЗА ПРЕСТРУК­ТУРИРАНЕ.
Внася: министърът на финансите
 
16. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПРОТОКОЛА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТ­ВИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ЗА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ПОДПИСАНО НА 4 ЯНУА­РИ 2008 Г. ВЪВ ВАШИНГТОН.
Внася: министърът на образованието и науката
 
17. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙ­СКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТ­РИЯ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ), ПРОВЕДЕНО НА 16 И 17 ЮЛИ 2018 Г. ВЪВ ВИЕНА.
Внася: министърът на икономиката
 
18. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ ИЗ­ЦЯЛО НА ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ПРЕДОСТАВЕНА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА - СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ГОРНА КРЕМЕНА“, ОБЛАСТ ВРАЦА.
Внася: министърът на енергетиката
 
19. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ПЕРЛАТА“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ГРАНИТОВО, ОБЩИНА БЕЛОГРАД­ЧИК, И С. БЕЛА, ОБЩИНА ДИМОВО, ОБЛАСТ ВИДИН.
Внася: министърът на енергетиката
 
20. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ.
Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната
 
21. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛА­ГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ.
Внася: министърът на финансите
 
 
22. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕД­СТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ КЪМ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2008 Г.
Внася: министърът на финансите

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!