Правителството прие решение, с което възложи на министъра на инвестиционното проектиране Иван Данов да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Геопланпроект” ЕАД, „Научноизследователски строителен институт – НИСИ” ЕООД, „Научноизследователски институт по строителни материали (НИИСМ)” ЕООД и „Картография” ЕООД – в ликвидация. До момента това беше в компетенциите на министъра на регионалното развитие.
Предметът на дейност на търговските дружества съответства на отрасловата компетентност на МИП. <br /> <br /> То провежда държавната политика в областта на строителния контрол, упражнява ръководството и контрола по цялостната дейност във връзка с кадастъра, геодезията и картографията и осъществява държавната политика по разработването на нормативни актове в областта на благоустройството, проектирането и строителството и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз./БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br /> <br />