Успешното стартиране на Програмата за развитие на селските райони е един от основните приоритети в дейността на МЗХ през 2015 г. Правителството прие Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2014 г.
Правителството прие Аграрния доклад '2014. В него е направен анализ на състоянието и развитието на земеделието през 2013 г. и са представени прогнозни данни за 2014 г. Анализирани са икономическите показатели за селското стопанство и производствените резултати в растениевъдството, животновъдството, лозарството и винопроизводството.<br /> Отчетени са дейности в областта на хидромелиорациите, растителната защита, ветеринарното дело, безопасността на храните, селекцията и репродукцията, научната и съветническа дейност в земеделието, борбата с градушките. Представени са данни за подпомагането на земеделските производители със средства от европейските земеделски фондове и от националния бюджет.<br /> <br /> Анализирана е външната търговия с аграрни стоки. Представена е информация за развитието на горското стопанство и рибарството. През 2013 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл &bdquo;Селско, горско и рибно стопанство&rdquo;, възлиза на 3 778 млн. лева по текущи цени, като бележи ръст от 3,3% в реално изражение спрямо предходната година. Според тримесечните оценки на НСИ от м. септември 2014 г. на база сезонно изгладени данни, през първото тримесечие на 2014 г. БДС, формирана от аграрния отрасъл, намалява с 0,3% на годишна база, а през второто тримесечие се увеличава с 1,4% спрямо същото тримесечие на предходната година (по средногодишни цени на 2010 г.).<br /> <br /> Стойността на брутната продукция от отрасъл &bdquo;Селско стопанство&rdquo; за 2013 г. е в размер на 8 713,8 млн. лева по текущи цени на производител &ndash; с 0,5% под нивото от 2012 г. Стойността на продукцията от растениевъдството намалява с 0,5% на годишна база, а тази от животновъдството &ndash; с 2%, главно поради понижение на цените на някои основни продукти, докато и при двата подотрасъла като цяло се отчита ръст на физическия обем на продукцията.<br /> <br /> През 2013 г. износът на селскостопански стоки нараства с 26,5% спрямо предходната година, а вносът &ndash; със 7,6%. В резултат, традиционно положителното търговско салдо в аграрната търговия на страната достига 2,1 млрд. щ. д. &ndash; с около 74% над нивото от 2012 г. По предварителни данни, през първото полугодие на 2014 г. салдото в търговията с аграрни стоки намалява до 274,6 млн. щ. д. (при 598,9 млн. щ. д.) за същия период на<br /> 2013 г. Водещи групи продукти в структурата на селскостопанския износ на страната както през 2013 г., така и през първите шест месеца на 2014 г., остават житни растения, маслодайни семена, тютюн и тютюневи изделия.<br /> <br /> По схемите за директни плащания за кампания '2013 (без мерки 211, 212, 213 и 214 от Програмата за развитие на селските райони) са оторизирани средства в размер на 1 373,5 млн. лв. - общо от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и от националния бюджет. От тях около 1 072 млн. лева са по схемата за единно плащане на площ, 138,5 млн. лева &ndash; по схемите за национални доплащания и специфично подпомагане за животновъдството и 118,7 млн. лева &ndash; национални доплащания за тютюн.<br /> По ПРСР 2007-2013 г. през 2013 г. са изплатени 966,6 млн. лева. Общо предоставените средства по Програмата за периода 2008-2013 г. достигат 3 833,5 млн. лева (60,7% от бюджета на ПРСР), в т. ч. 3 596,7 млн. лева (56,9% от бюджета на ПРСР) са изплатени на бенефициенти и 236,8 млн. лв. са за гаранционен фонд.<br /> <br /> В подкрепа на земеделските производители в страната,през 2013 г. са предоставени 145,9 млн. лв. под формата на държавни помощи, в т. ч. около 82,7 млн. лв., изплатени от ДФ &bdquo;Земеделие&rdquo;, и близо 63,3 млн. лв. &ndash; чрез преотстъпване на корпоративен данък с цел инвестиции в земеделските стопанства.<br /> <br /> Един от основните приоритети в дейността на Министерство на земеделието и храните през 2015 г. ще бъде изготвянето на необходимата нормативна уредба и успешното стартиране на прилагането на Програмата за развитие на селските райони за програмния период 2014-2020 г. Предвижда се също така приоритетно подпомагане на изоставащи в развитието си сектори като &bdquo;Животновъдство&rdquo;, &bdquo;Зеленчукопроизводство&rdquo; и &bdquo;Трайни<br /> насаждения&rdquo; с цел постепенно преодоляване на структурния дисбаланс в<br /> селскостопанския отрасъл.<br /> <br /> <strong>Националният план за отбелязване на 70-ата годишнина от края на Втората световна война</strong><br /> <br /> Правителството прие национален план с дейности, чрез които ще бъде отбелязан краят на Втората световна война. Основни акценти в него са възстановяването на военни паметници у нас и зад граница, ритуали за почитане паметта на загиналите, провеждането на военно-исторически конференции, кръгли маси, издаване на сборници, изложби и др.<br /> <br /> Предвидено е също така издаване на юбилейни броеве на списанията &bdquo;Един завет&rdquo; и &bdquo;Военен глас&rdquo;, провеждането на международна научна конференция &bdquo;Великите сили, Балканите и България през ВСВ&rdquo;, на международен ученически конкурс &bdquo;Заедно в ХХІ век&rdquo;, създаване от ДА &bdquo;Архиви&rdquo; на сайт &bdquo;България и ВСВ 1939-1945 г.&rdquo; и др.<br /> <br /> Мероприятията са предложени от Националния инициативен комитет за отбелязване на 70-ата годишнина от края на Втората световна война, формиран през м. юни. Негов председател е министърът на отбраната, а членове са представители на различни военни съюзи и организации, БАН, национални музеи и др.<br /> <br /> <strong>Осигурени са допълнителни трансфери за висшите военни училища чрез преструктуриране на разходите на Министерството на отбраната</strong> <br /> <br /> Правителството намали с 1,746 млн. лв. утвърдените разходи по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г. и ги предостави като допълнителен трансфер за държавните висши военни училища &ndash; ВА &bdquo;Г. С. Раковски&rdquo;, НВУ &bdquo;Васил Левски&rdquo; и ВВМУ &bdquo;Никола Вапцаров&rdquo;. Със средствата ще бъде подпомогната дейността на висшите военни<br /> училища и ще бъдат осигурени допълнителните задачи, изпълнявани от тях за нуждите на Българската армия, за участие в операциите на международните сили и за издръжката на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, която от 1 февруари 2014 г. беше поета от Военната<br /> академия.<br /> <strong><br /> Конкретизирани са срокът и начинът за възстановяване на средствата по сметки<br /> и депозити на бюджетните организации в КТБ</strong><br /> <br /> Министерският съвет прие решение по чл. 99 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за възстановяване на средства по сметки и депозити на бюджетни организации. С акта се определят срокът и начинът за възстановяване на наличните към 30 ноември 2014 г. средства по сметки и депозити на бюджетните организации в &bdquo;Корпоративна търговска банка&ldquo; АД (с отнет лиценз), които са обезпечени в съответствие с разпоредбата на чл. 152, ал. 1 от Закона за публичните финанси.<br /> <br /> Възстановяването ще се извърши в срок до 1 февруари 2015 г. за сметка на средствата от централния бюджет чрез бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджет еднократно или на траншове &ndash; в зависимост от необходимостта от осигуряване на тези средства за извършване на плащания от съответните бюджетни организации.<br /> Възстановяването ще се извърши в левове. За бюджетните организации, които имат средства в чуждестранна валута, е предвидено да се приложи обменният курс на Българската народна банка за съответната валута към 30 ноември 2014 г.<br /> <br /> Съгласно чл. 99, ал. 3 от ЗДБРБ за 2014 г. средствата по сметки и депозити на бюджетни организации в &bdquo;КТБ&rdquo; АД (с отнет лиценз) ще се трансформират в безсрочен безлихвен левов депозит на централния бюджет с титуляр Министерството на финансите, при запазване на съответните обезпечения по чл. 152 от Закона за публичните финанси, а сметките и депозитите на бюджетните организации ще бъдат закрити. В тази връзка, решението конкретизира и някои бюджетни, отчетни и други аспекти по отношение на начина на възстановяване на средствата.<br /> <br /> С днешното решение ще бъде възстановено финансирането на текущите дейности и проекти на бюджетните организации и ще бъде защитен публичният интерес без да се накърняват правата на останалите вложители в банката.<br /> <br /> <strong>&bdquo;Енергиен системен оператор&rdquo; ЕАД получава сервитут за изграждане на подземно кабелно трасе</strong> <br /> <br /> Правителството учреди сервитут върху 52,12 кв. м в полза на &bdquo;Енергиен системен оператор&rdquo; ЕАД. Теренът се намира в Казанлък и е необходим за изграждане на подземно кабелно трасе на територията на тягова подстанция Казанлък за нуждите на Национална компания &bdquo;Железопътна инфраструктура&rdquo;.<br /> <br /> Сервитутът представлява ограничено вещно право върху имот, с което се урежда необходимостта от обслужване на дадено инфраструктурно съоръжение.<br /> <br /> <strong>ПП &bdquo;АБВ&rdquo; ще ползва два етажа от сградата на ул. &bdquo;Врабча&ldquo; No23</strong><br /> <br /> Политическа партия &bdquo;Алтернатива за българско възраждане&rdquo; ще ползва под наем първия и третия етаж от сградата на ул. &bdquo;Врабча&rdquo; No23 в София.<br /> <br /> Коалицията от партии &bdquo;Коалиция АБВ&rdquo;, в чийто състав е регистрирана и ПП &bdquo;АБВ&rdquo;, е получила 4,15% от действително подадените гласове на изборите за 43-ото Народно събрание като по този начин се изпълняват условията за предоставяне на държавен имот под наем, регламентирани в Закона за държавната собственост и Закона за политическите партии.<br /> Утвърден е българо-азербайджанският меморандум за сътрудничество сферата на околната среда<br /> <br /> <strong>Кабинетът утвърди подписания през февруари т. г. Меморандум за разбирателство между правителствата на България и Азербайджан за сътрудничество в областта на опазването на околната среда.<br /> </strong><br /> Споразумението определя областите на сътрудничество между министерствата на околната среда на двете страни в тази област и повишаване на информираността, усъвършенстване на автоматизирани системи за мониторинг на замърсяването на атмосферния въздух, управлението на водните ресурси и на отпадъците, изпълнението на<br /> съвместни проекти в областта на околната среда, екотуризъм. Страните ще си сътрудничат чрез обмяна на опит и консултации, на научна и техническа документация и провеждане на конференции и семинари с цел подобряване на административния капацитет и повишаване на обществената информираност по екологични въпроси.<br /> <strong><br /> България ще подпише Споразумението за участие на Хърватия в ЕИП</strong><br /> <br /> Министерският съвет прие решение за одобряване и подписване на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и на трите свързани с него споразумения &ndash; допълнителните протоколи между Кралство Норвегия и Европейския съюз за финансов механизъм на Норвегия за периода 2009-2014 г., между Европейската икономическа общност и Исландия и между Европейската<br /> икономическа общност и Кралство Норвегия вследствие присъединяването<br /> на Република Хърватия към ЕС.<br /> <br /> С предложеното споразумение Хърватия става договаряща страна по Споразумението за ЕИП, а ЕС се задължава да предостави автентична версия на Споразумението за ЕИП на новия официален език на ЕС. Извършват се технически адаптации на текстовете на Споразумението за ЕИП в резултат от присъединяването на Хърватия към ЕС от 1 юли 2013 г. Хърватия става и страна-бенефициент по финансовите механизми на ЕИП и Норвегия за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на<br /> разширения ЕС.<br /> <strong><br /> Правителството одобри позициите на България за заседанията на четири Съвета на ЕС</strong><br /> <br /> Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 9 декември 2014 г. в Брюксел. На него се очаква финансовите министри от ЕС да постигнат политическо съгласие по предложението за директивата за общата система за данъчно облагане на дружества-майки и дъщерни дружества от различни държави-членки и да получат информация за работата по предложението за директива на Съвета за въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху<br /> финансовите сделки.<br /> <br /> Предвижда се да бъде постигнато и споразумение по предложението за регламент за изпълнение на Съвета по отношение на предварителните вноски в Единния фонд за преструктуриране. На заседанието ще бъде направен преглед на стратегията на Европейския съюз &bdquo;Европа 2020&ldquo; и изпълнението й в рамките на Европейския семестър. Европейската комисия ще информира членовете на Съвет ЕКОФИН за мерките в подкрепа на инвестициите и Плана за инвестиции за Европа. В дневния ред е включена дискусия за Доклада по механизма за ранно предупреждение, Годишния обзор на растежа за 2015 г., както и преглед на двата пакета за икономическото управление. Ще бъде представен и Годишният доклад на Европейската сметна палата за изпълнението на бюджета на ЕС за 2013 година. На редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство), което ще се проведе на 4 и 5 декември 2014 г. в Брюксел. В частта &bdquo;Вътрешен пазар и индустрия&ldquo; ще бъдат проведени дебати по темите за конкурентоспособността на промишлеността и укрепването на Единния<br /> пазар във всичките му измерения. Приоритетните области за България са<br /> <strong><br /> Министерският съвет прие позицията на България за 3353-ото развитието на енергийните и транспортните инфраструктури</strong>, изграждането на цифров единен пазар, продължаване на реформите в сектора на услугите и активизиране на усилията за премахване на съществуващите национални изисквания, създаващи бариери и ограничения, които възпрепятстват икономическата активност на бизнеса. В рамките на сесията, посветена на индустриалната политика, министрите ще обсъдят необходимостта от интегриране на конкурентоспособността във всички свързани политики и укрепването на дейностите за подпомагане на малките и средните предприятия.<br /> <br /> Очаква се да бъдат приети заключения на Съвета относно интелигентното регулиране, програмата за конкурентоспособност на промишлеността, укрепването на туризма чрез стимулиране на европейското културно, природно и морско наследство, както и за стратегията и плана за действия на ЕС за управление на риска в областта на митниците.<br /> <br /> В частта &bdquo;Научни изследвания&ldquo; ще се проведе ориентационен дебат на тема &bdquo;Наука със и за обществото&ldquo; и ще се приемат заключения за партньорството в областта на научните изследвания и иновациите в средиземноморския регион, доклада за напредъка на Европейското научноизследователско пространство и научните изследвания и иновациите<br /> като източници за възстановяване на растежа. В частта &bdquo;Космическо пространство&rdquo; е предвиден обмен на мнения по темата за конкурентоспособността на космическия сектор в Европа като двигател на европейската икономика и приемане на заключения на Съвета относно възраждането на космическия сектор в Европа.<br /> <br /> <strong>Одобрена беше и българската позиция за предстоящия Съвет &bdquo;Правосъдие и вътрешни работи&rdquo;. </strong>Той ще заседава на 4 и 5 декември в Брюксел. Предмет на дискусия на министрите на вътрешните работи ще бъдат проектът на директива относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления, управлението на миграционните потоци, борбата с тероризма с акцент върху чуждестранните бойци и завърналите се от конфликтни зони.<br /> <br /> Очаква се да бъдат приети заключения относно приемствеността и оценката по Шенген. Предвидено е в рамките на Съвета да бъде подписан План за специална подкрепа на Европейската служба за подпомагане в областта на убежището за България.<br /> <br /> В дневния ред на министрите на правосъдието са включени важни законодателни предложения, сред които са предложенията за регламенти за създаване на Служба на Европейския прокурор, за насърчаване на свободното движение на гражданите и предприятията чрез опростяване на приемането на някои официални документи в ЕС, за изменението на Регламент 861/2007 за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес и на Регламент 1896/2006 за създаване на процедура за<br /> европейска заповед за плащане и др.<br /> <br /> <strong>На 9 декември в Брюксел заседават министрите на енергетиката от ЕС. </strong>Те ще проведат политически дебат по одобрената от Европейския съвет през м. октомври Рамка за политиките на Съюза в областта на климата и енергетиката за периода от 2020 до 2030 г. Дебатът ще бъде посветен на новата система на управление, която следва да бъде изградена като система без допълнителна административна тежест, даваща гъвкавост на държавите членки и запазвайки свободата им да определят националния си енергиен<br /> микс.<br /> <br /> България ще подкрепи подхода да се регламентират набор от показатели, фокусирани върху сигурността и конкурентоспособността на енергийния сектор. В същото време считаме, че са необходими и по-преки и конкретни индикатори по отношение на сигурността на доставките, поносимостта на енергийните цени за потребителите и обвързаността със степента на цялостното икономическо развитие на държавите. България ще отбележи, че предложената система за управление с планове за действие<br /> дава известни възможности за координация на националните политики и за<br /> регионално сътрудничество. Изрично ще посочим, че продължава да липсва яснота към настоящия момент относно начина за поделянето на усилията, в т.ч. формулираните индивидуални национални цели; механизма за мониторинг и актуализацията на националните планове. За страната ни е важно новата система за управление да надгради вече съществуващите механизми за докладване, без да се налага допълнителна административна тежест.<br /> <br /> Политически дебат ще бъде проведен и по средносрочния преглед на Стратегията &bdquo;Европа 2020&ldquo;, като дискусията ще бъде насочена към приноса на енергийния сектор в създаването на по-интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. Очаква се министрите да приемат и заключения относно завършването на вътрешния енергиен пазар на ЕС. България ще подкрепи заключенията, като ще отбележи, че завършването на вътрешния<br /> енергиен пазар е първа ключова стъпка от изграждането на Европейския енергиен съюз. Страната ни подкрепя политики и действия, насочени към гражданите и бизнеса, в т.ч. по отношение на защитата на уязвимите потребители при осигуряване на условия за конкурентен пазар. Изрично подчертаваме, че един от приоритетите на българското правителство е създаването на функционираща енергийна борса и либерализацията на<br /> пазара на природен газ.<br /> <br /> <strong>Правителството одобри също така доклад за резултатите от заседанието на Съвета по общи въпроси, формат &bdquo;Кохезионна политика&ldquo;</strong>, проведено на 19 ноември 2014 г. в Брюксел. Съветът обсъди и одобри заключения по Шестия доклад на Европейската комисия за напредъка в политиката за икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС. Европейската комисия информира за напредъка по одобряването на оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. Очакването й е да одобри поне половината програми до края на годината, като декларира, че скоростта няма да бъде за сметка на качеството. Словакия, Чехия, Унгария, Полша, Словения, Хърватия, България и Румъния направиха съвместна декларация, с която е предложено да бъде удължена допустимостта на разходите, които се финансират от ЕС по програмите от 2007-2013 г., с една година.<br /> <strong><br /> В Наказателния кодекс се въвеждат нови разпоредби и се завишават санкции по отношение на сексуалните посегателства срещу деца</strong><br /> <br /> Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в Наказателния кодекс, с които в националното законодателство ще бъдат въведени разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография.<br /> <br /> Предложенията са свързани както със създаването на нови престъпни състави и разширяване обхвата на съществуващите по отношение на сексуалните посегателства срещу деца, така и със завишаване на санкциите по отношение на някои от тежките форми на този вид престъпления. За първи път в Наказателния кодекс се предвижда и възможност за съда да налага на извършителя на престъпления от сексуален характер срещу деца наказание лишаване от право да се заема определена държавна или<br /> обществена длъжност или да се упражнява определена професия или дейност. По този начин ще бъде предотвратена възможността осъдените да извършват дейности, които предполагат контакт с деца.<br /> <br /> В отговор на препоръка на Комитета МОНИВАЛ към Съвета на Европа със законопроекта се правят <strong>терминологични промени по отношение на престъплението финансиране на тероризъм.</strong> Прецизирането на редакцията на чл. 108а, ал. 2 е с цел да се гарантира, че криминализирането на финансирането на тероризъм обхваща по недвусмислен начин не само финансирането на терористични актове, но и финансирането на терористични организации и на отделни терористи, дори при липсата на<br /> връзка с конкретен терористичен акт. Предложението е насочено към предприемането на необходимите законодателни действия с цел да бъде пресечен потокът на всякакви средства до терористи или терористични организации.<br /> <br /> Следващата предлагана промяна произтича от стартирана от Европейската комисия процедура срещу България за нарушение. Тя е в частта <strong>за престъпления против паричната и кредитната система</strong>. Посредством предложените изменения и допълнения в НК се създават дефиниции на понятията &bdquo;големи размери&rdquo; и &bdquo;особено големи размери&rdquo;, <br /> които към момента са определени единствено със съдебната практика. Освен това се инкриминира единствено недекларирането на границата на страната, когато тя е външна за Европейския съюз. В случай на неспазване на режима за деклариране на вътрешните граници на ЕС ще се налага единствено административна санкция, но не и назакателноправна в съчетание с конфискация.<br /> Правителството предлага удължаване с три години на забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти<br /> <br /> <strong>Правителството одобри промени в Закона за собствеността</strong>, които ще предложи на Народното събрание. С тях с три години &ndash; до края на 2017 г., се удължава срокът на мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти.<br /> <br /> С удължаването на забраната ще се избегне опасността от придобиването по давност на държавни и общински имоти от страна на частни лица. Целта е този период да се използва за установяване на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти, и съответно предприемането на действия по тяхното актуване, с цел защита на<br /> държавния и обществения интерес.<br /> Приета е Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните<br /> <br /> <strong>Правителството прие наредба, с която се определят изискванията за етикетирането, предоставянето и рекламирането на храните</strong> с цел гарантиране на правото на потребителите на информация. С нея се въвеждат разпоредбите на девет европейски регламента и една директива. Те указват реда, по който се маркира използването на генерични обозначения, страната или мястото на произход на прясно охладено или замразено месо, съдържанието на оцветители, ГМО, глутен и др.<br /> <br /> <strong>Правителството одобри и допълнение в Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти</strong>, предназначени за консумация от човека, отново свързано с въвеждане на европейско законодателство. Посочват се разрешените обработки и вещества при производството на сокове от плодове и нектари от плодове. Предвид развитието на технологиите в тази област, вече са на разположение нови вещества за избистряне на соковете &ndash; растителни протеини, извлечени от пшеница, грах или картофи, които могат да бъдат алтернатива на разрешения към момента желатин, извлечен от продукти от животински произход.<br /> <br /> <strong>Преструктурирана е администрацията на Министерството на младежта и спорта</strong><br /> <br /> Кабинетът прие изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта. Основните цели на промените са постигането на институционално решение на актуализираните приоритети на ведомството, подобряване на координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им, засилване на контрола и отчетността.<br /> <br /> Числеността на персонала в административните звена на министерството се запазва (185 щата), разпределени в 11 дирекции &ndash; четири в общата и седем в специализираната администрация.<br /> <br /> Към общата администрация, включваща досега действащите дирекции &bdquo;Административно-правно и нормативно обслужване&ldquo;, &bdquo;Финанси&ldquo; и &bdquo;Връзки с обществеността и протокол&ldquo; се създава четвърта &ndash; &bdquo;Обществени поръчки&ldquo;. В специализираната администрация към съществуващите дирекции &bdquo;Спортна инфраструктура и управление на държавното участие&ldquo;, &bdquo;Ученически и студентски спорт&ldquo;, &bdquo;Елитен спорт&ldquo; и &bdquo;Координация и контрол на спортната подготовка&ldquo; се създават нова &ndash; &bdquo;Младежка политика&rdquo;, която обединява политиката, координацията и информация за<br /> младите хора.<br /> <br /> Дирекция &bdquo;Масов спорт&ldquo; се трансформира в &bdquo;Спорт за всички и регионална координация&ldquo;, а дирекция &bdquo;Международно сътрудничество&ldquo; става &bdquo;Европейски програми, проекти и международно сътрудничество&ldquo;. Към нейните функции се добавят координацията, подготовката, разработването и представянето на проекти за финансиране по оперативните програми.<br /> Отрасловата компетентност е водеща при определяне на органите, които ще упражняват правата на държавата в търговските дружества от системата на преобразуваното МИЕ<br /> <br /> <strong>Правителството прие разпореждане за определяне на органите, които ще упражняват правата на държавата в капитала на търговските дружества от системата на преобразуваното Министерство на икономиката и енергетиката.</strong> Това се налага поради новата структура на Министерския съвет.<br /> <br /> С решение на Народното събрание Министерството на икономиката и енергетиката беше разделено на Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката и Министерство на туризма. Тримата министри ще упражняват правата на собственост на държавата в капитала на дружествата според отрасловата компетентност на ръководените от тях ведомства.<br /> Осигурени са средства за заплати в МВР, за спешната помощ, за социални плащания<br /> <br /> В изпълнение на приетия от Народното събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2014 г., със свое постановление <strong>правителството одобри допълнителни разходи по бюджетите на първостепенни разпоредители с бюджет и на съдебната власт в общ размер на 324,7 млн. лева.<br /> </strong><br /> От тях 119,3 млн. лв. са за заплати. На МТСП се предоставят 50 млн. лв. за социални плащания, вкл. 36 млн. лв. за помощи за домакинства, на МЗ &ndash; 24,2 млн. лв. за финансиране на психиатричната и на спешната помощ и за финансово подпомагане на лечебни заведения за болнична помощ в отдалечени и трудно достъпни райони. МРРБ ще получи16,4 млн. лв., като 13 млн. лв.са за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа, за МК са предвидени 4 млн. лв. за текущи разходи, свързани с осигуряване на<br /> дейността на държавните културни институти.<br /> <br /> <strong>Министерството на външните работи ще разполага с допълнителни 3 млн. лв. за изплащане на дългосрочни командировки на служителите в задграничните представителства.</strong> За МЗХ са отпуснати допълнителни 16,4 млн. лв. за разплащане на сключени договори от разпоредители с бюджет в системата на министерството. Държавен<br /> фонд &bdquo;Земеделие&rdquo; ще получи 70 млн. лв. за национално доплащане към<br /> животновъдите и за държавни помощи, МП &ndash; 5 млн. лв. за заплати за служителите от главните дирекции &bdquo;Охрана&rdquo; и &bdquo;Изпълнение на наказанията&rdquo;.<br /> <br /> <strong>По бюджета на Висшия съдебен съвет са одобрени допълнителни разходи в размер на 10 млн. лв.</strong> за възнаграждения на съдебни заседатели и за дължими обезщетения по Кодекса на труда, Закона за съдебната власт и Закона за отговорността на държавата и общините за вреди. С друго решение кабинетът одобри допълнителни разходи по бюджета<br /> на МВР в размер на 1,5 млн. лв. и трансфер в размер на 10 332 214 лв. По този начин МВР ще изпълни решения на Европейската комисия, с които С приетото постановление МВР ще получи 125,7 млн. лв., като се въвеждат нови стандарти за защита на данните, записани в електронния носител на информация в документите за самоличност и пътуване, и ще<br /> осигури изпълнението на дейностите по Европейския фонд за връщане, Фонда за външни граници, както и други проекти и програми на ЕС.<br /> <strong><br /> Правителството одобри допълнителен трансфер по бюджета на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията в размер на 457 930 лв.</strong> По този начин министерството ще има възможност за съфинансиране на проекта ,,Sea2Sea: разработване на мултимодален коридор за товарни превози, свързваш Егейско и Черно море&rdquo; в областта на трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T).<br /> <br /> С реализацията на проекта, ще бъде постигната яснота относно разработване и изграждане на мултимодален коридор, свързващ Кавала и Александруполис в североизточната част на Егейско море с Варна и Бургас на Черно море и пристанище Русе на р. Дунав. В резултат от реализацията на проекта ще бъде изяснена ползата и жизнеспособността на товарния коридор ,,Sea2Sea&rdquo; като алтернативен маршрут на този през Босфора.<br /> <strong><br /> Правителството одобри Оперативна програма &bdquo;Добро управление&rdquo;</strong><br /> <br /> Министерският съвет прие проект на Оперативна програма &bdquo;Добро управление&rdquo; 2014-2020 г. като основа за завършване на официалните преговори с Европейската комисия по програмата.<br /> <br /> ОП &bdquo;Добро управление&rdquo; (ОПДУ) е стратегически документ за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2014-2020 г., който ще обхване територията на цялата страна. Бюджетът на програмата общо за периода на изпълнението й (2014-2023 г.) е 657 001 637 лева, 558 451 392 лв. от които (85%) са от ЕСФ.<br /> <br /> Проектът на ОПДУ е съобразен с приоритетите на основните стратегически европейски и национални документи в сферата на административна и съдебна реформа, електронното управление и електронното правосъдие. Той отчита в пълна степен и позицията на<br /> службите на Европейската комисия, както и част от получените от Европейската комисия първи неформални коментари по проекта на програма.<br /> <br /> Основните дейности на ОПДУ са концентрирани в следните<br /> направления:<br /> <br /> - реализиране на заложените в Стратегията да развитие на държавната<br /> администрация в Република България (2014-2020 г.) и Стратегията за<br /> развитие на електронното управление на Република България (2014-<br /> 3 декември 2014<br /> 2020 г.) мерки, свързани с провеждане на административната реформа и<br /> електронното управление;<br /> <br /> - продължаване на реформата в съдебната система и въвеждане на<br /> електронно правосъдие;<br /> <br /> - повишаване на професионалната квалификация на служителите<br /> в централната, областната и общинска администрация, както и на<br /> магистратите и съдебните служители;<br /> <br /> - гарантиране на капацитета и стабилността на системата за управление на европейските структурни и инвестиционни фондове.<br /> За управляващ орган на програмата е определена Администрацията на Министерския съвет. Според предишно правителствено решение това трябваше да бъде дирекция &bdquo;Оперативна програма &bdquo;Административен капацитет&rdquo; в Министерството на финансите. Институцията, която според новата структура на МС отговаря за реформата в държавната администрация е АМС чрез компетенции по отношение на регулаторната реформа, административното обслужване, стратегическото планиране, управлението на човешките ресурси и др. Добра практика е финансовият инструмент да се намира там, където се водят политиките, финансирани чрез него. В АМС са тримата вицепремиери с функции, свързани с новата оперативна програма, както и Централното координационно звено, което е основен бенефициент по нея.<br /> Заместник-министър Любен Петров е упълномощен с Федералното министерство на икономиката да подпише споразумение и енергетиката на Германия<br /> <strong><br /> Правителството упълномощи заместник-министъра на икономиката Любен Петров </strong>да подпише при условията на последваща ратификация споразумение между Министерството на икономиката на България и Федералното министерство на икономиката и енергетиката на Германия за решаване по взаимно съгласие на щетата по казуса &bdquo;Цемеко ООД&ldquo;. По този<br /> начин кабинетът потвърждава взетото от служебното правителство решение<br /> за разрешаване на случая.<br /> <br /> Проектите на споразумение между икономическите министерства на двете страни, както и на споразумение между МИ на България и &bdquo;Kl&ouml;sters Beteiligungsgesellschaft mbH&ldquo;, Кемпен, Германия, бяха одобрени на 22 октомври т. г. Промените в утвърдените проекти са свързани с актуализиране на наименованието на министерството и на сроковете по него.<br /> <br /> Разрешаването на казуса ще създаде реални предпоставки за подобряване на имиджа на България сред германските ни партньори, за запазване на положителните тенденции в двустранната търговия, привличане на нови инвестиции и разширяване на присъствието на германския бизнес в България.<br /> <strong><br /> Изграждането на &bdquo;Струма&rdquo;, &bdquo;Хемус&rdquo; в програмния период 2014-2020 г.</strong><br /> <br /> Правителството прие решение, с което потвърждава пред Европейската комисия поетите ангажименти по приоритетните проекти от пътната транспортна инфраструктура на България за финансиране през програмен период 2014-2020 по ОП &bdquo;Транспорт и транспортна инфраструктура&rdquo;. Това е едно от условията за финализиране на преговорите<br /> по оперативната програма.<br /> <br /> С решението България поема ангажимент за успешно завършване на проекта за изграждане на Лот 3 &bdquo;Благоевград-Сандански&rdquo; от автомагистрала &bdquo;Струма&rdquo; в рамките на ОПТТИ. Страната ни потвърждава стратегическото приоритетно значение на проектите за доизграждане на 60-километров участък от АМ &bdquo;Хемус&rdquo; и за изграждане на тунел под връх<br /> Шипка, както и необходимостта от включването на тези проекти в обхвата<br /> на оперативната програма при наличие на свободен финансов ресурс в<br /> рамките на бюджета й, след реализацията на предвидените основни проекти.<br /> <br /> <strong>Правителството стартира конкурси за търсене и проучване на нефт и газ в блокове &bdquo;Силистар&rdquo; и &bdquo;Терес&rdquo; в Черно море<br /> </strong><br /> Министерският съвет взе решение да стартира конкурси за търсене и проучване на нефт и природен газ в две площи, разположени в континенталния шелф и изключителната икономическа зона на България в Черно море &ndash; Блок 1-14 &bdquo;Силистар&rdquo; и Блок 1-22 &bdquo;Терес&rdquo;. Потенциалните инвеститори ще получат разрешение за срок от пет години. За блок &bdquo;Силистар&rdquo;, който е с площ 6893 кв. км се дължи годишна такса в размер на 275 720 лева, е посочено в условията на конкурса. Дължимата такса за блок &bdquo;Терес&rdquo; с площ 161 280 кв. км е 161 280 лева за година.<br /> <br /> Днешното решение на правителството за проучване на дълбоко Черно море е в съответствие с правителствената политика за гарантиране диверсификацията на енергийните източници. В периода 2002-2007 г. &bdquo;Винтидж Петролеум Интернешънъл инк.&ldquo; е провел ограничени проучвания на двете площи в съответствие с издаденото му тогава разрешение. През 2013 г. е направен нов опит да се предостави разрешение за търсене и проучване в блок 1-22 &bdquo;Терес&ldquo;, но оферти от потенциални инвеститори не са подадени и конкурсът е прекратен. Гарантирането на енергийната независимост на страната е един от най-важните приоритети от управленската програма на правителството в сектор Енергетика. Тази независимост може да бъде постигната на първо място чрез проучване и експлоатация на собствени находища на природен газ и нефт.<br />