“Изключително съм доволен от резултатите от инспекцията, които дори надминаха нашите очаквания”, заяви министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев, който днес направи внезапна проверка на специализираните обучения по английски език за държавни служители, съобщиха от Министерството на държавната администрация.
Обект на инспекцията станаха общо четири групи - по две в градовете Перник и Кюстендил. Василев провери поименно присъстващите в часовете служители и лично изпита някои от тях. Той напомни, че специализираните обучения по английски език са приоритет за държавната администрация и ръководителите на административни звена не бива да възпрепятстват служителите си да посещават курсовете. Николай Василев отбеляза още, че през септември чрез обществена поръчка ще бъде избран изпълнител, който да извърши 5000 проверки на различни места, където се провеждат езиковите курсове. Специализираното обучение се провежда по проект на МДААР "Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативната програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Това е най-мащабното до момента обучение по английски език за служители от държавната администрация - близо 15 000 души от цялата страна са включени в интензивни чуждоезикови курсове с акцент върху изучаването на специализираната терминология на ЕС. Курсовете се провеждат децентрализирано - 1078 групи в общо 203 населени места в страната - и в тях са включени служители от централната, регионалната и местната администрация. Обучението се провежда в две нива съгласно Европейската езикова рамка по международната учебна система за обучение на възрастни по английски език Straightforward. Всяко ниво е по 120 учебни часа, разпределени по 8 учебни часа седмично. В края на всяко от двете нива обучаемите преминават тест за оценка на придобитите знания и успешно завършилите курсисти ще получат Сертификат и Europass езиков паспорт. След процедура по Закона за обществените поръчки провеждането на тези курсове беше възложено на ГД "Хоризонти" (Есет - Училища "Европа", "Евроалианс", Център за чужди езици НБУ, Институт "Александър" и "Сигма-Фарос"). Цената на обучението е 331.31 лв. без ДДС за един обучаем за двете нива (240 учебни часа), в това число всички разходи за организиране на обучението - стойността на предлаганите оригинални учебници, учебни и помощни материали и издадените документи за завършено ниво.  /БЛИЦ