Патентната статистика, публикувана от Европейското патентно ведомство (ЕПВ), показва, че за първи път от повече от десетилетие цифровите технологии заемат водеща позиция в подадените заявки за патент.

Според патентния индекс на EПВ за 2019-а скокът в областта на дигиталната комуникация (+ 19,6%) и компютърните технологии (+ 10,2%) е причина за устойчивия растеж на заявките за патенти: През 2019 г. EПВ получи общо над 181 000 заявки, с 4% повече от 2018 г., което е нов максимум за всички времена.

„Бързото покачване на цифровите технологии е най-забележителната тенденция в нашия индекс за 2019 г.“, каза президентът на EПВ Антонио Кампиньош. „Дигиталната трансформация на икономиката вече се отразява изцяло в заявките за патент, подавани в EПВ. С нашия утвърден и световно признат подход за изследване на заявления от областта на цифровите технологии ние сме в състояние да подкрепим изобретателите и да насърчим иновациите в Европа и извън нея. Важно е компаниите и изследователите в Европа, които се стремят да защитят своите изобретения, да намерят равнопоставени условия с конкурентите им от Азия и САЩ и да са в състояние да запазят силна позиция на световния технологичен пазар.“

 
5G и AI като двигатели на растежа

С най-голям ръст сред топтехнологиите са заявките от цифровите комуникации и компютърните технологии и това подчертава тяхната ключова роля за дигиталната трансформация в редица сектори и индустрии. Патентните заявки в областта на дигиталните технологии са нараснали с 19,6% през 2019 г., изпреварвайки медицинските технологии (+ 0,9%), които бяха най-активно заявяваните от 2006 г. досега. 

С увеличение от 64,6%, китайските компании допринесоха най-много за растежа на заявките за патенти в областта на цифровите комуникации, като САЩ (+ 14,6%) и Южнокорейските фирми (+ 36,1%, макар и на по-малка база) ги следват. За сравнение, заявките от Европа нарастват умерено (+ 3,1%). По отношение на дела Китай, САЩ и Европа вече са общи лидери, всеки от които представлява приблизително една четвърт от всички заявки, подадени в ЕПВ в тази област. Първите трима кандидати през 2019 г. бяха Huawei, Ericsson и Qualcomm (Leading applicants, digital communication).

Втората най-бързо развиваща се област на заявяване в EПВ през 2019 г. са компютърните технологии (+ 10.2%). Тук движещият фактор за растеж е увеличаването на патентните заявки, свързани с изкуствения интелект, особено в областите машинно обучение и разпознаване на модели, обработка и генериране на данни и генериране на данни.
Американските компании (+ 13,6% за 2018 г.) представляват близо 40% от всички заявки при компютърните технологии, следвани от страните - членки на EПВ (+ 9,3%) с почти 30% от общия брой. Заявителите от Китай (+ 18,7%) съставляват малко над 10%. Водещите кандидати през 2019 г. са Alphabet (Google), Microsoft, Samsung, Huawei, Intel и Siemens (Leading applicants, computer technology

Растеж от почти всеки регион, скок от Китай
Технологичните тенденции се отразяват и върху данните по държави. Първите пет страни заявители през 2019 г. са САЩ с 25% от всички заявки, следвани от Германия (15%), Япония (12%), Китай (7%) и Франция (6%) (фиг. : Origin of applications). Увеличението на заявките в ЕПВ през 2019 г. се дължи главно на голямото увеличение на заявките от Китай (+ 29,2% спрямо 2018 г.), САЩ (+ 5,5%) и Южна Корея (+ 14,1%) (Top 50 countries for applications).
 
 
Тенденцията в Европа: Германия е със същите показатели като заявител, докато Швеция, Великобритания и Испания показват солиден ръст
Патентните заявки от страните - членки на EПВ, се развиват като цяло стабилно, като по-голяма част от фирмите са подали повече заявки, отколкото през 2018 г.: Швеция    (+ 8,0%) е шампион по растеж, със заявки, свързани с цифровите и компютърни технологии. Заявките от Обединеното кралство (+ 6,9%) и Швейцария (+ 3,6%) също продължиха значително да нарастват. След две последователни години на растеж, броят на заявките за патенти, идващи от най-голямата европейска страна, Германия, остава стабилен (+ 0,5%), докато Франция (-2,9%) и Холандия (-2,6%) отбелязват спад през миналата година. Спадът на заявките от Франция се дължи на по-малко заявки в области като дигитална комуникация и автомобилостроене, докато от Холандия са подадени по-малък брой заявки в редица сектори, включително медицински технологии и биотехнологии.

Сред европейските икономики със средни обеми на патентните заявки има значително нарастване от Испания (+ 6.0%); Белгия (+ 3,2%), Австрия (+ 2,6%) и Дания (+ 0,8%), докато патентните заявки от Финландия са паднали още допълнително (-1,4%).
Има значително увеличение и от страни с по-малък обем патенти като Ирландия               (+ 6,3%) и Норвегия (+ 3,6%). Португалия (+ 23,1%) и Гърция (+ 15,8%).

Huawei е начело на заявителите
Когато анализираме заявките на база компании, отново наблюдаваме бърз ръст на цифровите технологии. Huawei оглавява таблицата на заявителите в ЕПВ през 2019г. с 3 524 заявки. Samsung се изкачва на втора позиция, а LG на трета. Двете южнокорейски фирми са последвани от американската компания United Technologies, а топ кандидатът за 2018 г. Siemens е пети. Sony е най-големият заявител от Япония (скачащ от 11-то до 9-то място), докато Ericsson достига 7-ма позиция. В топ 10 влизат четири компании от Европа, две от Южна Корея, две от САЩ и по една от Китай и Япония:

 
Всяка пета заявка е от МСП
Разбивка на заявките от европейските страни показва, че 72% от тях са подадени от големи компании, 18% от малки и средни предприятия и отделни изобретатели, и 10% от университети и публични изследователски организации. Това потвърждава, че значителна част от заявителите в ЕПВ са по-малки субекти (Breakdown of applicants by category).
 
За подробна статистика вижте www.epo.org/patent-index2019

 #EPOPatentIndex


За EПВ:
С близо 7 000 служители Европейското патентно ведомство (ЕПВ) е една от най-големите институции за обществени услуги в Европа. С централа в Мюнхен и офиси в Берлин, Брюксел, Хага и Виена, целта на EПВ е да засили сътрудничеството в областта на патентите в Европа. Чрез централизираната процедура на EПВ за издаване на патент, изобретателите са в състояние да получат висококачествена патентна защита в до 44 държави, обхващащи пазар от около 700 милиона души. ЕПВ е и водещият световен орган в областта на патентната информация и патентните проучвания.