През февруари 2019 г. балансовото число на банковата система нараства, като се наблюдава увеличение на депозитите, на балансовия капитал и на кредитите и авансите. Спрямо края на януари 2019 г. общата сума на активите се увеличава със 787 млн. лв. (0.7%) до 107.7 млрд. лв., става ясно от данни, публикувани на сайта на БНБ. 

Ликвидният буфер и нетните изходящи потоци в края на отчетния месец са съответно 28.7 млрд. лв. и 10.4 млрд. лв. Спрямо предходния месец ликвидният буфер нараства с 2.8% (775 млн. лв.), а нетните изходящи потоци – с 4.8% (473 млн. лв.).

Съотношението на двете величини (отношението на ликвидно покритие) в края на февруари е 276.2% (при 281.5% в края на януари). Печалбата на банковата система за първите два месеца на 2019 г. възлиза на 204 млн. лв., или с 14 млн. лв. (7.6%) повече спрямо същия период на 2018 г. Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на отчетния месец са 44 млн. лв. (при 64 млн. лв. в края на февруари 2018 г.). На месечна база размерът на позицията пари и парични салда при централни банки и други депозити на виждане намалява със 739 млн. лв. (3.6%) поради динамиката главно при другите депозити на виждане. През февруари нарастват кредитите и авансите, а намаление е отчетено в портфейлите с ценни книжа. Брутните кредити и аванси спрямо края на януари се увеличават с 0.9% (812 млн. лв.).

Брутният кредитен портфейл на банковата система (без кредитите и авансите за секторите „централни банки“ и „кредитни институции“) нараства през февруари с 311 млн. лв. (0.5%) до 61.6 млрд. лв. Ипотечните и потребителските кредити са увеличени спрямо предходния месец съответно с 0.5% и с 0.6%. Растежът при кредитите за нефинансови предприятия е с 0.6%, а при тези за други финансови предприятия – с 1.3%. Намаление е налице при кредитите за сектор „държавно управление“ (с 0.4%).

При депозитите в банковата система е отчетено месечно нарастване с 0.7% (604 млн. лв.). При депозитите на домакинства растежът е с 0.8%, при нефинансовите предприятия – с 1.3%, а при другите финансови предприятия – с 0.6%. Намаляват депозитите на кредитни институции (с 0.9%) и на сектор „държавно управление“ (с 3.9%). Собственият капитал в баланса на банковата система в края на февруари възлиза на 14.1 млрд. лв., като е отбелязано месечно увеличение със 152 млн. лв. (1.1%).