Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) назначи извънредна проверка на "Топлофикация София" заради аварията, оставила хиляди столичани на студено дни наред. Предмет на извънредната проверка на енергийния регулатор е да се установи налице ли са нарушения на издадената на дружеството лицензия за пренос на топлинна енергия, както и на лицензията за дейността производство на електрическа и топлинна енергия.

След приключване на проверката в "Топлофикация София“ ЕАД ще бъде изготвен доклад по реда на Закона за енергетиката, резултатите от който ще бъдат обявени от комисията, съобщиха от КЕВР.

При установени нарушения на лицензионните задължения от страна на дружеството, КЕВР ще предприеме предвидените в Закона за енергетиката административно-наказателни и принудителни административни мерки.


Източник: Канал 3