Публикувани са правилата за работа на Комисията по помилването при президента, утвърдени с указ на 23 февруари 2012 година, съобщиха от прессекретариата на държания глава.
Комисията ще заседава най-малко два пъти в месеца, а заседания ще се провеждат при присъствие на поне четири пети от нейния състав. Комисията има председател и четирима членове. <br /> <br /> На всеки три месеца комисията ще подготвя обобщена справка за своята работа, която ще оповестява публично.<br /> <br /> В правилата за работа на комисията за изведени още правното положение на Комисията на помилването, нейните функции и състав и процедурните правила за нейната работа.<br /> <br /> <div style="text-align: center;"><strong><br /> <br /> Правилата за работа на Комисията по помилването:</strong></div> <br /> <br /> <strong>I.ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО</strong><br /> Чл. 1 (1) Комисията по помилването е помощен експертен съвещателен орган при Президента, съответно при Вицепрезидента, когато на него е възложена функцията по помилване.<br /> (2) Комисията се отчита пред Президента, съответно Вицепрезидента.<br /> (3) В своята работа Комисията се ръководи от законодателството на Република България и професионалното убеждение на своите членове, като взема предвид становищата на Правния съвет на Президента относно политиката по помилването и относимата практика на международни юрисдикции и комитети по тълкуване и прилагане на международни актове по правата на човека, влезли в сила за Република България.<br /> <br /> I<strong>I.ФУНКЦИИ НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО</strong><br /> Чл. 2 (1) Комисията по помилването:<br /> т. 1 Подпомага осъществяването на функцията по помилването по чл. 98, т. 11 от Конституцията на Република България, като разглежда молби за помилване, изготвя и внася при Президента, съответно Вицепрезидента, мотивирани предложения за произнасяне на държавния глава по всяка молба за помилване.<br /> т. 2 Подпомага идейното изграждане и провеждането на държавната политика по помилването, като изготвя експертни становища, събира и анализира относима практика на национални и международни съдилища и комитети, становища на национални и международни организации, научни публикации и друга значима информация;<br /> т. 3 Съдейства за изграждането на правозащитни стандарти в рамките на държавната политика по помилването, като обобщава, анализира и оповестява по подходящ начин резултатите от своята работа, предоставя експертни становища и участва в работата на Правния съвет при Президента по въпроси, свързани с помилването.<br /> (2) За осъществяване на функциите по ал. 1 Комисията приема:<br /> т. 1 общи ръководни правила за работата си при разглеждане на молбите за помилване, създаващи гаранции за еднакво и обективно произнасяне при зачитане на индивидуалните особености на конкретния случай, изискванията на обществения интерес и правата на засегнатите трети лица.<br /> т. 2 стандарти и процедури за кръга необходими документи, срокове и други изисквания за комплектуване, докладване, мотивиране и обсъждане на преписките по молбите за помилване.<br /> <strong><br /> III.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ПОМИЛВАНЕТО</strong><br /> Чл. 3 (1) Комисията се състои от Председател и членове. Структурата на Комисията се определя с Указ на Президента на Републиката.<br /> (2) Един от членовете на Комисията е непостоянен член, който се определя на ротационен принцип за срок от шест месеца измежду членовете на Правния съвет при Президента, които са специалисти по наказателно, наказателно-процесуално, наказателно-изпълнително, европейско право или право на правата на човека, секретар или съветник по правни въпроси.<br /> (3) Председателят и постоянните членове на Комисията се назначават с Указ на Президента на Републиката.<br /> (4) Членовете на Комисията получават възнаграждение за участието си в заседанията и за сметка на бюджета на Администрацията на Президента. Председателят получава възнаграждение по трудов договор.<br /> (5) Техническото обслужване на дейността на Комисията се осъществява от щатни експерти и технически сътрудници от Администрацията на Президента.<br /> Чл. 4 (1) Председателят на Комисията:<br /> т. 1 разпределя преписките между нейните членове за докладване в седмичен срок от комплектоването на преписките.<br /> т. 2 определя предварително дневния ред на заседанията на Комисията.<br /> т. 3 свиква и ръководи заседанията на Комисията, определя начина на протоколирането им и съхраняването на протоколите.<br /> т. 4 ръководи дейността на експертните и техническите сътрудници на Комисията.<br /> т. 5 докладва на Президента, съответно на Вицепрезидента, предоженията на Комисията по молбите за помилване.<br /> (2) Изходящата кореспонденция на Комисията се подписва от Председателя и се води по общия ред за администрацията на Президента.<br /> (3) Председателят организира дейността на Комисията по начин, който осигурява на членовете условия да работят необезпокоявано и технически и експертно обезпечено.<br /> (4) В отсъствие на Председателя, функциите му се изпълняват от определен от него член на Комисията.<br /> <strong><br /> IV.ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА</strong><br /> Чл. 5 (1) Комисията осъществява функциите си по чл. 2 чрез пленарни заседания.<br /> (2) Комисията заседава най-малко два пъти в месеца.<br /> (3) Заседанията се провеждат, когато на тях присъстват поне четири пети от членовете на Комисията. За заседанията се води протокол.<br /> (4) Комисията приема предложенията си с мнозинство от гласовете на членовете си, след като са изслушани становищата на всеки от присъстващите. При равенство решаващ е гласът на Председателя.<br /> Чл. 6 Членовете на Комисията подготвят доклад по всяка от разпределените им преписки в двуседмичен срок от разпределянето им, освен когато с разрешение на Председателя срокът е удължен поради извънредни обстоятелства.<br /> <strong><br /> V.ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА</strong><br /> Чл. 7 (1) Лицата, подали молба за помилване, се уведомяват писмено за решенията на Президента, съответно Вицепрезидента.<br /> (2) Членове на Комисията не могат да дават информация по молби за помилване.<br /> (3) Председателят на Комисията може да прави изявления по молби за помилване, по които има решение на Президента, съответно на Вицепрезидента, с негово разрешение.<br /> (4) На всеки три месеца Комисията изготвя обобщена информационна справка за своята работа, която оповестява публично.<br /> Чл. 8 Комисията може да изслушва по покана на Председателя представители на други държавни органи, на органи на местно самоуправление и на неправителствени организации, както и отделни експерти.<br />