Фалшива новина се оказаха твърденията за фалшификация на докторската степен на Пламен Николов. Актуално.ком показа кадри от дисертацията му.

“Времето е въпрос на преживяване, а не реално свойство на външния свят”. С тези думи на Дж. Бренан започва дисертационният труд на кандидата за премиер Пламен Николов.


Разработката е на тема: Философско – антропологична рефлексия върху времето и се състои от 202 страници: въведение, четири глави, заключение и списък на използваната литература.

Цитираните източници обхващат 114 заглавия на български, руски, английски и немиски език.

Докторантът Николов е разделил темата на четири основни части: Времето като мисловен конструкт, Ставане на времето в съзнанието, Преживяване на времето в съзнанието и Врмреме-съзнанието във феноменологичната антропология.

Целта на изследването, която си е поставил Пламен Николов, е да покаже:

“Вторичната – доста по-слабо изразената в историко-философски смисъл в сравнение с онтологичната – функция на времето-неговото ставане в съзнанието на човека”. Сред заключенията, които прави Николов, в края на дисертацията, е:

“Идеята за време, мислена в ареала на философската антропология, заличава границата между познавателните намерения на философски и нефилософски ориентираното познание и се опитва да постави въпроса за схващането на времето в съзнанието на контекста на едно тотално звучене”, пише той. 

В края на научната разработка са подчертани и приносните моменти от изследването за философско-антроплогичнина - рефелексия върху времето. Ето някои от тях. - Събиране, класифициране и осмисляне на литературата свързана със субективното преживяване на времето.

Обработване на емпирични констуркции с помощта на феноменологичен инструментариум. - Нова аргументация в подкрепа на идеята за съществуването на времето единствено в рамките на човешката психофизична конситуция.

Научен ръководител на дисертацията е проф. д.ф.н Валери Динев. Темата е защитена през 2004 година, и се пази в Национален център за информация и документация. Други теми, по които е писал Николов са: "Страх от срам" и "Угризенията на съвестта".

 


Видео: Aktualno.com