Вече няма да бъдат отнемани в полза на държавата заплатите на публичните лица, които са работили в условия на конфликт на интереси. Това решиха депутатите като одобриха на първо четене промените в Закона за конфликт на интереси, внесени от Татяна Дончева (БСП), Христо Бисеров (ДПС), Илко Димитров (БНД) и независимата Елеонора Николова, след като преди месец мнозинството удължи до края на март срока за подаване на декларации по закона и така блокира прилагането му.
След измененията конфликт на интереси ще декларират само служителите на държавната и общинската администрация, които имат контролни и ръководни функции. Стеснява се и обхватът на т.нар. свързани лица, които по сегашния закон са съпрузи или лицата, с които живеят, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен, по сватовство - до втора степен, както и тези, с които се намират "в икономически или политически отношения, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност".
Отпада текстът от декларациите за конфликт на интереси, в който изрично се посочва, че за неверни данни се носи наказателна отговорност.
Камелия Цветанова, БЛИЦ