Всеки Е-протокол се издава въз основа на „Амбулаторен лист“, издаден от лекар-специалист в извънболничната медицинска помощ или „Решение на специализирана комисия“ по АПр №38 „Определяне на план на лечение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл.78, т.2 ЗЗО“, издадено от специализирана комисия, съгласно утвърдените Изисквания на НЗОК по заболявания.

Съгласно действащата нормативна уредба, на задължително осигурен пациент е възможно да се отпускат лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК при специални условия и ред. 

В zdrave.to ще ви запознаем подробно с тях