Експерименталните разчети за второ тримесечие на 2008 г. показват увеличение на БВП от 6.3 на сто спрямо второ тримесечие на 2007 година, съобщиха от НСИ.
Оценката за реалното нарастване на добавената стойност на индустриалния сектор в сравнение със съответното тримесечие на предходната година е 8.4 на сто, а реалното увеличение на добавената стойност на дейностите в
сектора на услугите е близо 6 на сто. От страна на крайно използване на БВП, разходите на домакинствата за индивидуално потребление нарастват реално с 7.1 но сто, докато разходите на правителството за индивидуално и

колективно потребление запазват равнището си от второ тримесечие на 2007 година. Инвестициите в основен капитал нарастват с 21 на сто, а изменението на запасите от краткотрайни активи (продукция, незавършено
производство, стоки и материали) запазва намаляващата тенденция, отчетена през предходното първо тримесечие. Оценката за индекса на физически обем на вноса на стоки и услуги показва реално увеличение с близо 16 на сто, докато индексът на износа на стоки и услуги показва увеличение с 13.5 на сто.
Предвид експерименталния характер на изчисленията и поради ограничените базисни данни, използвани към момента на подготовка на оценките, те не следва да се приемат като официална първоначална информация за равнището и темпа на БВП. Сравняването на експресните оценки и официалните тримесечни данни за първо тримесечие на 2008 година показват с близо 300 млн. лева или с 2.2 на сто по-ниска оценка на номиналния обем на БВП в сравнение с официално публикувания резултат.
Първоначално оцененият индекс на физически обем на показателя (55 дни след отчетния период) показва увеличение от 6.8 на сто спрямо съответното тримесечие на 2007 година при 7 на сто увеличение в резултат на регулярната разработка (75 дни след отчетния период). Резултатите от експерименталните разработки показват, че са налице предпоставки и условия за регулярна подготовка на експресни оценки за БВП по тримесечия от началото на 2009 година в срокове до 45 – 48 дни след края на отчетния тримесечен период. До тогава ще продължи работата за усъвършенстване на прилаганите процедури въз основа на статистически методи за анализ и подготовката на експериментални оценки за останалите тримесечия на 2008 година, допълват от НСИ. /БЛИЦ