В периода 30-31 март 2009 г. председателят на Върховния административен съд Константин Пенчев ще вземе участие в Симпозиум на председателите на конституционни и върховни съдилища на държавите членки с тема: „Производството за постановяване на преюдициално заключение”, който ще се проведе в Съда на Европейските общности в Люксембург.
Целта на симпозиума е да се обменят становища по темата за подобряване на производството за постановяване на преюдициално заключение. Програмата на форума е подготвена съобразно анализа и препоръките в доклада на работната група „Производства за постановяване на преюдициално заключение“, създадена от Асоциацията на държавните съвети и върховните административни юрисдикции на Европейския съюз - доклад, който е одобрен както от тази асоциация, така и от Мрежата на председателите на върховните съдилища на Европейския съюз.
Сред темите, които ще обсъдят участниците в симпозиума, са Трябва ли да се предвидят конкретни подобрения или системата трябва да се преосмисли изцяло? Трябва ли да се разгледа възможността техническите въпроси да се прехвърлят на Първоинстанционния съд или преюдициалното производство винаги трябва да бъде от изключителната компетентност на Съда? Трябва ли неговото приложно поле да се ограничи до „конституционни“ въпроси? Да се ограничат ли юрисдикциите, които имат право да сезират Съда?, Трябва ли запитванията до Съда да се ограничат до важните въпроси?, Как да се намали срокът за разглеждане?, Как да се подобри сътрудничеството с националните съдилища?
Участниците в симпозиума ще присъстват на откриване на фотографската изложба „Архитектурата на конституционните и върховните съдилища на държавите-членки на Европейския съюз“. /БЛИЦ