Депутатите започнат днес обсъждането на предложената от правителството актуализация на държавния бюджет за 2010 г.
Предвидено приходите в бюджета да бъдат 15 232 293,4 хил. лв., а разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз да бъде на обща сума 18 913 488,0 хил. лв., от които разходи на сума 8 540 777,6 хил. лв., трансфери (нето) на сума 9 593 040,0 хил. лв. и вноска в общия бюджет на Европейския съюз на сума 779 670,4 хил. лв. <br /> <br /> При променената фискална рамка с разчетите по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се прогнозира <em><strong>дефицит на касова основа по консолидираната фискална програма в размер 4,8% от прогнозния БВП, което се формира от дефицит в размер 3,9% от прогнозния БВП по националния бюджет и дефицит в размер 0,9% от прогнозния БВП по европейските средства. <br /> </strong></em><br /> Ревизираните прогнози за 2010 г. предвиждат ръст на икономиката от около 1%. Изготвените оценки от агенция &bdquo;Митници&rdquo; очертават неизпълнение на годишните разчети за 2010 г. на приходите от акцизи с около 680 млн. лв. <em><strong>Влошените финансови резултати на фирмите за финансовата 2009 г. се отразиха в спад на декларираните печалби и съответно се очаква приходите от корпоративни данъци на годишна база да останат с около 270 млн. лв. под разчета. <br /> </strong></em><br /> Изготвените оценки за изпълнението на консолидираните параметри по приходите за 2010 г. на годишна база очертават неизпълнение в общ размер около 2,0 млрд. лв. (2,9% от прогнозния БВП). Фискалният ефект за текущата 2010 г. ще бъде ограничен. С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г. се предлага ограничаване на нелихвените разходи и трансфери/субсидии по републиканския бюджет за 2010 г. Предвидено е ограничаване с до 20 на сто на нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г. <br /> <br /> Предвидени са средства за разплащане на възникнали необезпечени задължения от предходни години (вкл. задължения по международни договори за доставка на въоръжение и оборудване на армията, финансово обезпечаване на механизма за уреждане на задължение по републиканския бюджет чрез &bdquo;Българска банка за развитие&quot;АД и др.). Предвиденият ресурс за разплащане на възникнали необезпечени задължения от предходни години е в размер около 660 млн. лв.<br /> <br /> За финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение &ndash; магистрали, пътни възли и др., са предвидени 180 млн. лв.<br /> <br /> Предвидени са средства за премиране на тютюнопроизводителите през 2010 г. в размер 116 млн. лв.<br /> Предвидени са допълнителни 142 млн. лв. за дейностите по социалното подпомагане в изпълнение на договорените с Националния съвет за тристранно сътрудничество мерки.<br /> <br /> В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. не се предвижда промяна на трансферите за Държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). <br /> <br /> Предвижда се с промени в Кодекса за социално осигуряване да се отложи увеличението на добавките към пенсиите на хората над 75-годишна възраст и на преживелия съпруг, което ще позволи да бъдат спестени около 142 млн. лв. през 2010 г. Предвидено е осигуряването на допълнителни разходи в размер 220 млн. лв. (0,3% от прогнозния БВП) по бюджета на НЗОК за сметка на средства от преходния остатък. За целта ще бъде внесен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на НЗОК за 2010 г. <br /> <br /> Оценката за параметрите по бюджетите на общините отразяват очаквано забавяне в приходите на база разчетите към закона за бюджета за 2010 г. и по-високи от планираните разходи. Разчетени са и произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения с общините от ограничаването на трансферите/субсидиите от централния бюджет. Бюджетите на общините е влошено с около 365 млн. лв. (0,5% от прогнозния БВП), което се отразява във влошаване на баланса по консолидирания бюджет.<br /> <br /> /БЛИЦ