Ръководството на ЦСКА публикува на официалния сайт на клуба жалбата срещу решението за забраната за картотекиране на нови футболисти в клуба за периода 3 – 31 август.

Публикуваме я без редакторска намеса:

Ж А Л Б А


ДО Апелативната комисия на Българския футболен съюз, чрез Дисциплинарната комисия на Българския Футболен съюз

oт ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД – гр. София, общ. „Столична”, бул. „Драган Цанков” 3, ЕИК 130212106, представляван от Венцислав Живков Христов, ЕГН 5902143825, в качеството му на Изпълнителен директор

срещу Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 03.08.2012 г. за „налагане на спортна забрана за картотекиране на нови футболисти в периода от 03.08.2012г. до 31.08.2012г. на летния трансферен период за 2012/2013г.”


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Решението на Дисциплинарната комисия на БФС от 03.08.2012г с което се налага спортна забрана за картотекиране на нови футболисти в периода от 03.08.2012г. до 31.08.2012г на летния трансферен период за 2012/2013г. е недопустимо, постановено при съществено нарушение на процесуалните правила и материалния закон, при нарушение на нормативните документи на БФС и основни принципи на правото и е неправилно и немотивирано. В обстоятелствената част на решението съществуват неистинни констатации, а самото решение е постановено от орган, който не е компетентен да разглежда казуса а именно: ”Дисциплинарната Комисия на БФС”. Това решение е поредният правен абсурд, който тази комисия създава и който ни кара да поставим под съмнение факта, че членовете и притежават необходимите знания и умения да членуват в нея. С това решение един орган, който не притежава материална компетентност да се произнася по процесния въпрос е на път да причини огромни имуществени и неимуществени загуби на ПФК ЦСКА ЕАД, без да е налице каквото и да било правно основание за това. За поредна година, без да е налице каквото и да е юридическо основание комисия на БФС поставя ПФК ЦСКА ЕАД в неравнопоставено положение спрямо останалите участници в първенството на България. Ако това абсурно решение на Дисциплинарната комисия при БФС не бъде отменено изявяваме готовност да заведем дело срещу БФС за причинениете имуществени и неимуществени вреди от неучастието на наши състезатели в срещи от първенството на България и завеждаме дела за отмяна на всички нормативни документи на БФС, който противоречат на закона.

I. Относно липсата на юрисдикция на Дисциплинарната Комисия на БФС

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 3 от Устава на БФС, БФС е длъжен да спазва правилата на ФИФА (виж също чл. 10, чл. 13, т. 6 и чл. 17 от Устава на БФС).

Съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от ПСТФ на ФИФА, цитираният правилник „поставя общите и задължителни правила относно статута на играчите, техните качества за участие в организирания футбол и трансфера им между клубове, които принадлежат към различни асоциации“, докато „трансферът на играчи между клубове, които принадлежат към една и съща асоциация се ръководи от специфичен правилник, издаден от въпросната асоциация в съответствие с Член 1, параграф 3 по-долу и който трябва да е одобрен от ФИФА“.

Съгласно чл. 24, ал. 1 в комбинация с чл. 22, т. а) и т. б) от ПСТФ на ФИФА, Камарата за разрешаване на спорове (КРС) на ФИФА е материално компетентна да се произнесе по: a) спорове между клубове и играчи във връзка с поддържането на договорната стабилност, когато има искане за издаване на международен трансферен сертификат (МТС) и иск от заинтересована страна във връзка с посочения МТС, особено относно издаването на МТС, спортни санкции или компенсации при нарушаване на договор; и б) трудовоправни спорове между клуб и играч от международна величина освен, ако на национално ниво съществува независим арбитражен съд, гарантиращ честен процес и уважаване на принципа за равнопоставено представяне на играчи и клубове в рамките на асоциацията и/или колективното трудово споразумение.

Според чл. 17, ал. 4 от ПСТФ на ФИФА, „В допълнение към задължението за заплащане на компенсации, спортни санкции ще се налагат на всеки клуб, който е в нарушение на договора или който причинява нарушение на договора по време на защитения период. Ако в договора не е посочено друго, се приема, че всеки клуб, който подпише с професионалист, който е прекратил своя договор без основателна причина, е причина професионалистът да извърши нарушение. На клуба ще бъде забранено да регистрира нови играчи – национални или международни, за два периода на регистрация.“

В процесния случай: (а) Анисе е чужденец (от Мадагаскар) и (б) МТС на Анисе е бил издаден първо от БФС на Литовската футболна федерация (в полза на ФК Невезис) и едва след това от Литовската футболна федерация на БФС (в полза на ПФК ЦСКА). Тоест в този случай става дума, от една страна, за трудов спор с международен елемент (между Черноморец и Анисе, който е преюдициален спор) и, от друга страна, за международен трансфер на футболист (Анисе не случайно е трансфериран от ФК Невезис, Литва в ЦСКА. По този начин е избегната юрисдикцията на БФС при евентуален спор). Трансферът на Анисе в ЦСКА не е и не може да бъде разглеждан като трансфер на играч между клубове, които принадлежат към една и съща асоциация (БФС). Следователно органите на БФС не са материално компетентни да се произнесат по иска на Черноморец срещу ЦСКА. В такъв случай, съгласно чл. 24, ал. 1 в комбинация с чл. 22, т. а) и/или т. б) от ПСТФ на ФИФА, във вр. с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от ПСТФ на ФИФА, само Камарата за Разрешаване на Спорове на ФИФА може да се произнесе по иска на Черноморец за налагане на спортни санкции на ЦСКА (по реда на чл. 17, ал. 4 от ПСТФ на ФИФА).

Дори и да допуснем хипотетично, че става дума за вътрешен трансфер между ЦСКА и Черноморец, „quod non”, спортната санкция по чл. 45, ал. 2 от ПСТФ на БФС „се налага с решение на СТК на БФС. Решението подлежи на обжалване пред АСБФС в срок, определен от комисията, който не може да бъде по дълъг от 7 дни от датата на съобщаването на решението.“ Тоест при всички случаи Дисциплинарната Комисия на БФС не притежава материална (предметна) компетентност да наложи на ПФК ЦСКА спортната санкция предвидена в чл. 45, ал. 2 от ПСТФ на БФС. В тази връзка, съгласно чл. 68, ал. 3 от Устава на БФС, „Дисциплинарната комисия налага наказанията, предвидени в устава, на ФК-членове, футболисти, треньори, служебни или длъжностни лица и агенти на футболисти, в случаите и по реда, определени в Дисциплинарния правилник“. Чл.8 от Дисциплинарният правилник на БФС не предвижда подобно дисциплинарно нарушение, а чл. 12 от същия правилник не предвижда спортна забрана за картотекиране на нови футболисти, като вид дисциплинарно наказание. Тук е важно да се направи ясно разграничение между „спортна санкция“ (която се налага от СТК, по реда на Наредбата или на ПСТФ на БФС) и „дисциплинарна санкция“ (която се налага от ДК по реда, определен в ДП на БФС); (по този въпрос виж решение по дело TAS 2007/O/1381 Real Federación Española de Ciclismo & Alejandro Valverde c. Union Cycliste Internationale, Приложение №4).

Не случайно БФС е запазил правото да налага спортни санкции само и единствено за СТК. Това е така, защото, съгласно чл. 52, ал. 2 от Устава на БФС, само в правомощията на СТК е да „проучва, анализира и се произнася по всички въпроси относно статута, спортно-състезателните и трансферните права на футболистите“. Забраната да се картотекират нови футболисти касае пряко правото на клуба да придобива състезателни права на футболисти (чл. 35б, ал. 1 от ЗФВС), които възникват с акта на картотекиране (чл. 35а, ал. 2 от ЗФВС), и оттам правото на клуба да притежава трансферните права на тези футболисти (чл. 35в, ал. 1 от ЗФВС).

Следователно ДК на БФС не притежава материална (предметна) компетентност да се произнесе по иска на Черноморец срещу ЦСКА, тъй като става дума за международен трансфер на Анисе, при който има издаден МТС от Литовската футболна федерация към БФС, за което е компетентна да се произнесе само КРС на ФИФА. А дори и трансферът на Анисе в ЦСКА да беше вътрешен (т.е. между Черноморец и ЦСКА), то пак Дисциплинарната Комисия на БФС няма юрисдикция, тъй като става дума за спортна санкция (а не за дисциплинарна санкция), която само Спортно-Техническата Комисия на БФС може да наложи съгласно чл. 45, ал. 3 от ПСТФ на БФС във вр. с чл. 52, ал. 2 от Устава на БФС.


II. По процедурата по вземане на решението и формата му

По време на цялата процедура нито СТК, нито Дисциплинарната комисия на БФС информират ПФК ЦСКА ЕАД за наличието на жалба от страна на Черноморец. На ПФК ЦСКА ЕАД не е дадена нито възможност да се запознае с жалбата на Черноморец, нито възможност за защита по какъвто и да било начин. По този начин се нарушава основен принцип на правото за равенство в процеса и се преклудират в значителна степен възможностите ни за защита. Решението на Дисциплинарната комисия на БФС дори не е подписано от лицата присъствали на заседанието. По този начин ние не знаем дори дали на заседанието е имало кворум. Неверните констатации относно основанието за прекратяване на договора на Анисе с Черноморец, както и липсата на каквато и да било форма са показателни за характера на този акт, който Дисциплинарната комисия нарича Решение.III.По съществото на спора

1) Право на защита
КРБ: „Чл. 122. (1) Гражданите и юридическите лица имат право на защита във всички стадии на процеса.“

2) Основен принцип на правото:”Nulla poena sine lege” (не може да се налага наказание без закон, т.е. без съответното деяние да е обявено за наказуемо)
ЗФВС не предвижда спортната санкция „забрана за картотекиране на спортисти“. Т.е. БФС е създал първична правна уредба, несъдържаща се в ЗФВС. Законът е нормативен акт от по-висока степен. Правилникът на БФС не може да съдържа разпоредби, които противоречат на нормативен акт от по-висок ранг. Законът не е предвидил подобна санкция поради факта, че тя би била противоконституционна, защото би противоречала на чл.48 от Конституцията. Дългогодишна практика на БФС е в своите нормативни актове да създава правни норми, които противоречат на закона или да си измисля първична правна уредба несъществуваща и некореспондираща с иимперативни правила на закона.

Такава санкция не е предвидена и в Устава на БФС. ПСТФ на БФС, като акт от по-ниска степен, не може да допълва или изменя Устава на БФС. В тази връзка забраната за осъществяване на трансфери на футболисти уговорена в чл. 70, ал. 3, т. 1 от Устава на БФС няма нищо общо със забраната да се картотекират нови футболисти за клуба. Съгласно § 1.5. от ДР на ЗФВС „“Трансфер на спортисти” е нормативно регулиран акт за промяна в клубната принадлежност и състезателните права на спортистите“. Наложената от Дисциплинарната Комсиия на БФС забрана касае само картотекирането на новите футболисти, но тя не забранява на ЦСКА да трансферира футболисти от и за клуба и в този момент.

3) Основен принцип на правото:”Nulla poena sine culpa” (не може да се налага наказание без вина)
Според мнението на г-н Омар Онгаро - Председател на Комитета за статута на играчите на ФИФА (Приложение №5), не може да има иск от "стария клуб" срещу "новия клуб" за подбудителство за нарушаване на трудовия договор от футболиста, ако няма иск от „стария клуб“ срещу самия футболист за нарушаване на трудовия договор (при Анисе няма такъв иск подаден от Черноморец все още). Искът за подбудителство за нарушаване на трудовия договор от страна на "новия клуб" е акцесорен спрямо иска срещу самия футболист за нарушаване на трудовия договор. Т.е. докато Черноморец не докаже в съда, че Анисе е нарушил трудовия си договор (а БФС вече обяви на сайта си, че договорът е бил прекратен напълно законно, съгласно чл. 326, ал. 1 във вр. с чл. 220, ал. 1 КТ, и СТК разреши картотекиране на Анисе за ЦСКА с решение), Черноморец не може да има иск срещу ЦСКА за подбудителство за нарушаване на трудовия договор от Анисе, нито за санкции срещу ЦСКА (който дори не е "новият клуб" на Анисе по смисъла на правилата на БФС и ФИФА. Новият клуб е Невезис-Литва).


Искът на Анисе срещу Черноморец за неизплатени суми няма нищо общо с въпроса дали той е имал или е нямал основание да прекрати трудовия си договор. Буди изключително недоумение твърдението на Дисциплинарната комисия на БФС, че в уведомлението на Анисе до Черноморец е посочено като причина за прекратяване на договора-неизплатени възнаграждения. Това е откровена лъжа на Дисциплинарната комисия. Може би от цялата спортна общественост и свързаните със случая лица, единствено Дисциплинарната Комисия на БФС не разбра, че договорът на Анисе с Черноморец е прекратен на основание чл. 326, ал. 1 във вр. с чл. 220, ал. 1 КТ, а не поради неизплатени заплати на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 КТ. Въпреки това, Черноморец е изплатил дължими суми на Анисе в размер над 10 000 лв. през м. март 2012 г. (Черноморец е предоставил доказателство за плащане в Лицензионната комисия на БФС), като по този начин е признал задължението си към Анисе. Именно плащането на тази сума е довело до отхвърляне на иска на Анисе от Районен съд - гр. Бургас, който се споменава в решението на Дисциплинарната Комисия на БФС. До този момент Черноморец не е оспорил основанието за прекратяване на трудовия договор посочено от Анисе пред компетентните инстанции (т.е. Районния съд или ФИФА). Следователно няма доказателство удостоверяващо вината на Анисе при прекратяване на трудовото правоотношение с Черноморец. ДК на БФС не е компетентна да „приема, че няма основателна причина за прекратяването на договора“ на Анисе с Черноморец. Съгласно чл. 360, ал. 1, изр. 1 КТ „трудовите спорове се разглеждат от съдилищата“, а не от органи на сдружения по ЗЮЛНЦ, каквото е БФС. А чл. 326, ал. 1 КТ е напълно „основателна причина“ за прекратяването на трудов договор още от 1992 г. до сега. Освен това Черноморец не твърди, че не е получил от Анисе обезщетението по чл. 220, ал. 1 КТ. Искът на Черноморец срещу ЦСКА няма основание, защото няма иск срещу Анисе.

4) - Правилникът на БФС не е утвърден от МФВС (както изисква чл. 35, ал. 3 ЗФВС) и не е обнародван в Държавен вестник (както изискват чл. 5, ал. 5 КРБ, чл. 37, ал. 1 ЗНА и чл. 78, ал. 2 АПК) – за практика на ВАС: решение № 8472/13.06.2012 по адм. д. № 14440/2011 и решение № 11634/10.08.2009 по адм. д. № 1111/2008;
- нарушава се свободата на ЦСКА да предлага услуги (една от основните 4 свободи в ЕС регламентирани в ДФЕС);
- нарушава се правото на новите футболисти на труд (което е регламентирано в чл. 48 КРБ и в ДФЕС);
- нарушава се чл. 35а, ал. 3 ЗФВС („Картотекирането се извършва само след изразено писмено желание от лицето, желаещо да бъде картотекирано“);
- не е спазена задължителната форма при издаване на решението (чл. 59, ал. 2 АПК);
- Въвежда се в заблуждение ПФК ЦСКА ЕАД- СТК е картотекирал Анисе в ЦСКА и е създал очакване в ЦСКА, че няма нередности при трансфера му.

Въз основа на гореизложеното и вярвайки във вашия професионализъм, Уважаеми Господа членове на Апелативната Комисия на БФС, ви молим да отмените Решението на Дисциплинарната комисия на БФС от 03.08.2012г.

Приложения:

1. Решение на Дисциплинарната комисия на БФС от 03.08.2012г-копие

2. Уведомление на Анисе до ПСФК ЧЕРНОМОРЕЦ АС-БУРГАС от 18.01.2012-копие.

3. Официална извадка от системата TMS на ФИФА от която е видно, че сертификата на Анисе преминава в ЦСКА от литовския клуб Невезис и е налице международен трансфер-копие.

4. Решение по дело TAS 2007/O/1381 Real Federación Española de Ciclismo & Alejandro Valverde c. Union Cycliste Internationale

5. Становище на г-н Омар Онгаро - Председател на Комитета за статута на играчите на ФИФА относно иска срещу клуб подбудил футболист да наруши договора си.

6. Документ за внесена такса.
С уважение,

Юридически отделгр.София

08.08.2012г.