От стартирането на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. до момента в Разплащателната агенция са приети общо 5 104 заявления за подпомагане по 15 инвестиционни мерки.
По мярка 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” и мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” са подписани общо 1 529 проекта на обща одобрена стойност 260 млн. лв. По двете мерки до момента са извършени плащания на 524 проекта в размер на 21 млн. лв.

Размерът на плащанията по схемата за национални доплащания от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. към директните плащания на площ към момента възлизат общо на над 151 млн. лв. В момента заявките за плащане по програма САПАРД се обработват по реда на тяхното завеждане в регионалните разплащателни агенции. В Агенцията е създадена организация, която ще позволи проектите да бъдат обработени и на тези които отговарят на всички критерии за финансиране да бъде изплатена финансова помощ до края на валидността на Годишното финансово споразумение - 2006.

В ДФ „Земеделие” бяха отворени две телефонни линии и специален e-mail адрес, чрез които бенефициентите по програма САПАРД с неизплатени проекти ще могат да получават информация за движението на заявките си за плащане. Телефонните линии са с номера 81-87-300 и 81-87-600, и ще функционират всеки работен ден от 10.30 ч. до 16.00 ч. Адресът на електронната поща, на която също могат да са правят запитвания е [email protected] /БЛИЦ