Сметната палата напомня на политическите партии, че до 31 март 2016 г. трябва да представят финансовите си отчети за 2015 г. и декларациите по образец със списъци на физическите лица, направили дарения. Информация и образци на необходимите документи могат да се намерят в интернет страницата в раздела „Контрол-партии“.
Две седмици преди крайния срок само 18 партии от всичките общо 163 регистрирани партии, които са задължени да представят отчетите си пред Сметната палата, са го направили. <br /> <br /> Финансовите отчети трябва да се представят в Сметната палата на хартиен и електронен носител. Това задължение се отнася за всички регистрирани партии, които не са прекратили дейността си с влязло в сила решение на Софийския градски съд.<br /> <br /> Съгласно Закона за политическите партии, годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, както и когато не е придружен с декларацията със списъка на дарителите, се смята за неподаден.<br /> <br /> До 15 април Сметната палата ще публикува на интернет страницата си представените от политическите партии финансови отчети за 2015 г. и списъците на дарителите им, наименованията на партиите, които не са подали отчети в срок, както и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.<br /> <br /> Последиците от непредставяне или непредставяне в срок на годишните финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, са:<br /> - налагане на имуществена санкция на политическата партия в размер от 5 000 до 10 000 лв.;<br /> - загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители;<br /> - възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години./БЛИЦ&nbsp;