Министерският съвет разреши проектиране и изграждане на "Интегрирана система от съоръжения за третиране на битови отпадъци на Столична община" върху земеделски земи, общинска собственост. Те обхващат 332 835 кв. м и се намират в местността "Садината" в землището с. Яна, район Кремиковци, съобщиха от правителствената информационна служба.
В границите на площадката са включени поземлени имоти - общинска собственост, които попадат в територия с отреждане за терени за сметища и инсталации за преработка на отпадъци съгласно Общия устройствен план на Столична община. Теренът е подходящ и поради това, че ще се използват площи, чиито почви са със степен на замърсяване от средна до силна.
Решението на Министерския съвет се взима съгласно разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи за изграждането на обекти за държавни и общински нужди върху земеделски земи от първа до четвърта категория или с площ над 100 дка. /БЛИЦ