Главна инспекция по труда напомня на работодателите да съобразят режима на работа с високите летни температури и да предприемат конкретни действия за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Възможните опасности за живота и здравето на работещите могат да бъдат намалени чрез предприемане на технически и организационни мерки.
Техническите мерки включват средства за охлаждане на помещенията и осигуряване на свеж въздух в тях. Допълнително могат да се осигурят подходящи сенници и щори, както и оборудване на климатизирани помещения за почивка в производства, които не позволяват климатизиране на работните помещения.<br /> <br /> Организационните мерки, които могат да се предприемат, са промяна на работното време, така че да се избягва работата на открито в най-горещите часове на деня, осигуряване на по-чести почивки, подходящо работно облекло и разхладителни напитки. Работодателят трябва да има готовност за оказване на помощ в случай на инцидент - топлинен или слънчев удар.<br /> <br /> Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е основно задължение на работодателя. В оценката на риска на работните места е необходимо да бъдат предвидени мерки, които се предприемат в случаи на настъпване на неблагоприятни климатични условия, каквито са високите температури през лятото.<br /> <br /> Към момента оптималните и допустимите стойности на температурата, влажността и скоростта на движение на въздуха (трите компонента на микроклимата на работното място) се определят от български и европейски стандарти и зависят от естеството и натовареността на вида работа и периода на годината &ndash; дали е студен или топъл. При задължителната оценка на риска на работното място работодателите се ръководят от тези стандарти.<br /> <br /> <strong>Според БДС 14 776-87 допустимата норма на температурата на въздуха на постоянни работни места в работните помещения е не по-висока от 28 градуса - за лека и среднотежка физическа работа и не по-висока от 26 градуса - за тежка физическа работа. При определени условия тези стойности могат да нараснат до 31 градуса.<br /> </strong><br /> При работа на открито се използват основно организационни мерки за избягване полагането на труд в най-горещите часове, което може да стане чрез промяна на работното време. Други ефективни мерки при работа навън са осигуряването на повече почивки, сенници за работното място, когато това е възможно, например на сергии, климатизирани помещения за почивка и достатъчно разхладителни течности.<br /> От 1 ноември влиза в сила специална Наредба за минималните изисквания на микроклимата на работните места, която беше обнародвана в Държавен вестник на 1 август. Текстовете в нея са много близки до действащия стандарт, но някои от тях са по-детайлно разписани. Очакванията са наредбата да улесни работодателите при изготвянето на оценката на микроклимата на работното място, тъй като всички изисквания за нея, начинът за контрол и оптималните долни и горни стойности на показателите на практика са събрани в един нормативен документ. А ако трябва да се спазва друг нормативен акт, наредбата препраща конкретно към него.<br /> <br />