Да се подкрепи идеята за промяна на вида и параметрите на действащия до сега Дневен център за възрастни хора /ДЦВХ / в ямболското градче Стралджа и да се превърне в Център за обществена подкрепа, реши на свое заседание Общественият съвет за социално подпомагане. Заместник-кметът Атанаска Кабакова, която е и председател на Обществения съвет, запозна присъстващите с досегашната дейност на ДЦВХ.
В началото капацитетът на дневния център е бил за 50 потребители, по-късно е намален на 30, на този етап те са само 13. Анализът показва, че в този си вид Центърът за възрастни хора не може да отговори на манталитета на местните жители, които нямат традицията да прекарват целия си ден извън дома. Предпочитанията са по-скоро за ползване на Домашен социален патронаж /ДСП/, който е много по-подходяща и доказала необходимостта си услуга в района.<br /> <br /> След сериозни проучвания на база данните от броя на отпаднали ученици в училищата, застрашени за отпадане, такива с противообществени прояви , както и заради нарастващата агресия в детската възраст общината се ориентира към преобразуване на ДЦВХ в Център за обществена подкрепа, в който психолог, педагог, социален работник ще работят съвместно с КБПП, ДПС, здравен медиатор, училищни комисии. Предложението ще бъде обсъдено и на заседание на ОбС след което общината ще кандидатства пред Агенцията за социално подпомагане за утвърждаване на новия център, който ще бъде с капацитет 15 потребители.<br /> <br /> Веднага след като подробно се запознаха с проекта членовете на Обществения съвет изразиха категоричната си подкрепа и дори последваха предложения за увеличаване на капацитета, тъй като Центърът е актуален и много необходим за момента. Мнения по въпроса изразиха Дора Найденова, директор на ОУ &bdquo;Кирил и Методий&rdquo;- Стралджа, Петър Йовчев, от общинска администрация, Райна Атанасова от общинската служба за социално подпомагане, Стойка Вълкова, от клуба на инвалидите, Катя Иванова, общински съветник, Мильо Иванов, здравен медиатор.<br /> <br /> Положително е становището на Обществения съвет и по предложението на общината за кандидатстване с проект по Програма &rdquo;Красива България&rdquo; за преструктуриране на бивша здравна служба - Зимница в Защитено жилище за хора с умствена изостаналост, капацитет 8 души. Очакванията са в рамките на 160 хил. лв. сградата да придобие вид подходящ за живот, почивка и развлечение на потребителите, за които специалисти ще полагат и необходимите грижи.<br /> <br /> <b> Марина ШИВАРОВА, БЛИЦ</b><br />